Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Reglement van Orde toetsingscommissie voorrangsverklaringen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van Orde toetsingscommissie voorrangsverklaringen 2016
CiteertitelReglement van Orde toetsingscommissie voorrangsverklaringen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingsverordening juli 2015 gemeente Wassenaar, artikel 30, lid 4 jo artikel 1 onder ll

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201601-07-2019Nieuwe regeling

16-08-2016

gmb-2016-116416

Z-6205/17676

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van Orde van de Toetsingscommissie (voorrangsverklaringen) gemeente Wassenaar (Reglement van Orde toetsingscommissie voorrangsverklaringen 2016)

Z-6205/17676

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar;

Gelet op artikel 30, lid 4 jo artikel 1 onder ll van de Huisvestingsverordening juli 2015 gemeente Wassenaar;

Besluit:

Vast te stellen het volgende Reglement van Orde:

Reglement van Orde van de Toetsingscommissie (voorrangsverklaringen) gemeente Wassenaar

Artikel 1: Instelling

Op grond van de Huisvestingsverordening juli 2015 gemeente Wassenaar stelt het college een toetsingscommissie in, die het college adviseert over de te nemen besluiten op aanvragen om een voorrangsverklaring.

Artikel 2: Samenstelling

 • 1.

  De toetsingscommissie bestaat uit drie leden.

 • 2.

  De leden maken geen deel uit van, en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college, dan wel de Werkorganisatie Duivenvoorde.

 • 3.

  Twee leden en twee plaatsvervangende leden worden benoemd namens en op voordracht van de corporaties.

 • 4.

  De corporaties dragen zorg voor de onafhankelijkheid van de door hen voor te dragen leden: deze personen zijn niet als woonconsulent betrokken bij de te behandelen aanvragen van voorrangsverklaringen. Voorgedragen en als zodanig benoemde plaatsvervangende leden zullen niet deelnemen in de toetsingscommissie ingeval zij vanuit hun functie betrokken waren bij de aldaar te behandelen aanvraag.

 • 5.

  Het derde lid is een onafhankelijk lid en is tevens voorzitter van de toetsingscommissie.

 • 6.

  De toetsingscommissie wordt ondersteund door een secretariaat.

Artikel 3: Benoeming en ontslag

 • 1.

  Het college benoemt en ontslaat de leden van de toetsingscommissie en hun plaatsvervangers.

 • 2.

  De leden worden benoemd voor de duur van geldigheid van de Huisvestingsverordening.

 • 3.

  De leden kunnen worden herbenoemd.

 • 4.

  Een lid kan ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan het college. Het aftredende lid blijft zijn functie vervullen tot in de opvolging is voorzien.

 • 5.

  De benoeming vervalt van rechtswege door het vervallen van de Huisvestingsverordening.

Artikel 4: Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert één maal per maand.

 • 2.

  De voorzitter kan in overleg met de leden bepalen dat een vergadering geen doorgang vindt of dat in enige maand meer dan één vergadering noodzakelijk is.

 • 3.

  Het secretariaat belegt de vergadering en zorgt voor de agenda en onderliggende stukken.

 • 4.

  Het secretariaat stelt een jaarplanning op voor de vergaderingen.

 • 5.

  De toetsingscommissie beslist met meerderheid van stemmen, bij staking van de stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem.

Artikel 5: Beslotenheid

 • 1.

  De vergaderingen van de toetsingscommissie zijn besloten.

 • 2.

  Belanghebbenden zijn niet aanwezig bij de besloten vergadering, tenzij de toetsingscommissie anders beslist.

 • 3.

  De stukken worden door de leden van de toetsingscommissie te allen tijde vertrouwelijk behandeld, tenzij het college anders beslist.

Artikel 6: Werkwijze

 • 1.

  De toetsingscommissie adviseert het college over de te nemen besluiten op aanvragen om voorrangsverklaring.

 • 2.

  De toetsingscommissie brengt zodanig tijdig advies uit aan het college, dat het college conform het bepaalde in artikel 30, lid 1 van de Huisvestingsverordening binnen de termijn van acht (8) weken na ontvangst van de aanvraag en de daarbij over te leggen stukken kan beslissen op de aanvraag.

 • 3.

  Het college kan op verzoek van de toetsingscommissie extern advies opvragen bij de in de werkprocedure genoemde instanties.

Artikel 7: Adviezen

 • 1.

  De toetsingscommissie brengt per aanvraag een gemotiveerd advies uit.

 • 2.

  Het advies bevat in ieder geval:

  • het positieve of negatieve advies

  • de motivering daarvoor

  • de toegepaste regelgeving

 • 3.

  Het advies wordt opgesteld door het secretariaat en binnen een week naar de voorzitter gezonden.

 • 4.

  De voorzitter geeft vervolgens zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen één week eventuele opmerkingen of wijzigingen, dan wel een akkoord door.

 • 5.

  Het advies wordt door de voorzitter en het secretariaat ondertekend.

Artikel 8: Jaarlijkse verantwoording

 • 1.

  De toetsingscommissie stelt jaarlijks (binnen 4 maanden na afloop van het kalenderjaar) een verslag op van haar werkzaamheden en biedt deze aan het college aan.

 • 2.

  Het verslag vermeldt in ieder geval:

  • Op welke wijze toepassing is gegeven aan de wetgeving, regelgeving en beleidsstukken;

  • De werkwijze van de toetsingscommissie;

  • De cijfers: het aantal beoordeelde aanvragen en de aantallen positieve en negatieve adviezen;

  • Het aantal adviezen waarin geadviseerd wordt over toepassing van de hardheidsclausule;

  • Het aantal en aard van de adviezen anders dan aanvragen voor voorrangsverklaringen.

Artikel 9: Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement van Orde toetsingscommissie voorrangsverklaringen 2016’.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 september 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar, gehouden op

16 augustus 2016,

De secretaris,

De burgemeester