Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de burgerlijke stand
CiteertitelReglement burgerlijke stand 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het reglement burgerlijke stand 2013 wordt ingetrokken op 1 november 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek, boek I art. 16
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, artt. 1 tot en met 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2016Nieuwe regeling

23-08-2016

gmb-2016-148506

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de burgerlijke stand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar

Gelet op het bepaalde in artikel 16, boek I van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

Besluiten vast te stellen:

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van ambtenaren van de burgerlijke stand, buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de burgerlijke stand

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder

 • A.

  de Wet:

  Boek I van het Burgerlijk Wetboek (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van titel 4 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek, Stb. 1993, nr. 55);

 • B.

  het besluit:

  Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994 (Stb. 1994, nr. 900);

 • C.

  ambtenaar van de burgerlijke stand:

  een persoon als zodanig door het college benoemd (art. 16 van boek I van het Burgerlijk Wetboek);

 • D.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand:

  een persoon als zodanig door het college benoemd (art. 16, boek I van het Burgerlijk Wetboek);

 • E.

  gemeentehuis:

  Het Raadhuis ‘De Paauw’, Raadhuislaan 22 te Wassenaar, het gemeentekantoor Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar en alle locaties welke bij besluit als zodanig worden aangewezen.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen ambtenaren in dienst van het werkorganisatie Duivenvoorde benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen tot buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen:

  • A.

   personen, al dan niet werkzaam bij het werkorganisatie Duivenvoorde, voor het structureel voltrekken van huwelijken;

  • B.

   personen voor het éénmalig voltrekken van een huwelijk die, die op het moment van het voltrekken van het huwelijk, reeds in een andere gemeente benoemd zijn tot (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand;

  • C.

   raadsleden van de gemeente Wassenaar;

  • D.

   leden van het college van burgemeester en wethouders;

  • E.

   en personen die naar het oordeel van het college in aanmerking komen voor de benoeming van buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 3 Beëindiging van de benoeming

 • 1.

  De benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand eindigt bij het beëindigen van het dienstverband bij de werkorganisatie Duivenvoorde.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar met uitzondering van:

  • A.

   leden van de raad, voor de periode dat zij aaneengesloten deel uitmaken van de raad.

  • B.

   de leden van het college van burgemeester en wethouders, voor de periode dat zij hun ambt uitoefenen.

   Onverlet het bepaalde in lid 2 eindigt de benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in principe bij het bereiken van het zeventigste levensjaar, maar wordt eventueel naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders (telkens) met een periode van ten hoogste twee jaar verlengd.

Artikel 4 Plichten (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Bij de huwelijksvoltrekking draagt de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand een door de gemeente ter beschikking gestelde toga.

 • 2.

  Te allen tijde houdt de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zich aan de aanwijzingen of instructies gegeven door het hoofd van de afdeling burgerzaken.

Artikel 5 Vergoeding voor de werkzaamheden van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand ontvangt voor ieder door hem afzonderlijk voltrokken huwelijk een vergoeding conform de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 2.

  Raadsleden en leden van het college van burgemeester en wethouders ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 3.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die benoemd wordt voor het voltrekken van één huwelijk, kan geen aanspraak maken op een vergoeding.

Artikel 6 Locatie

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente zijn wettelijke taken verrichten.

 • 2.

  Bij de door het gemeentebestuur aangewezen, externe locaties bestaat de mogelijkheid om buiten te trouwen wanneer het huwelijk plaatsvindt in de directe nabijheid van en in samenhang met de locatie.

 • 3.

  Er dient een direct beschikbare uitwijk naar binnen mogelijk te zijn in het geval weersomstandigheden of andere omstandigheden een ceremonie buiten niet mogelijk maken. Waarbij de (trouw)ambtenaar bepaalt of een ceremonie in de open lucht redelijkerwijs uitgevoerd kan worden.

Artikel 7 Leiding van de burgerlijke stand

Het hoofd van de afdeling Publiekszaken is belast met de leiding van de burgerlijke stand.

Artikel 8 Openstelling

 • 1.

  Huwelijksvoltrekkingen zijn mogelijk op maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Op zondag van 10.00 uur tot 15.00 uur.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders behouden de bevoegdheid dagen aan te wijzen waarop in raadhuis ‘de Paauw’ geen huwelijksvoltrekkingen mogelijk zijn.

 • 3.

  Teneinde de werkzaamheden van de ambtenaren van de burgerlijke stand op die dagen zoveel mogelijk te beperken, wordt een afzonderlijke regeling getroffen voor de zaterdag, de zondag, de algemene erkende feestdagen en de overige daarvoor door burgemeester en wethouders aan te wijzen dagen waarop de gemeentelijke diensten niet of slechts gedeeltelijk geopend zijn.

 • 4.

  De burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan het college van burgemeester en wethouders, worden geopend op de dagen dat de burgerlijke stand gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van de burgerlijke stand.

Artikel 9 Kosteloze huwelijksvoltrekkingen

 • 1.

  Onverminderd hetgeen daarover in de Wet is bepaald, wordt tweemaal per week gelegenheid gegeven tot kosteloze huwelijksvoltrekkingen, te weten op maandagochtend om 9.00 uur en om 9.30 uur.

 • 2.

  Van de partners dient tenminste één persoon ingeschreven te staan in de GBA van de gemeente Wassenaar, op het moment van de huwelijksvoltrekking.

 • 3.

  Deze ceremonie kent een sober karakter welke wordt voltrokken door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 10 Slotbepaling

 • 1.

  In gevallen waarin het reglement niet voorziet, besluit het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Daar waar huwelijk en huwelijksvoltrekking staat, dient u ook partnerschap en partnerschapsregistratie te lezen.

 • 3.

  Het reglement treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 4.

  Het reglement 2013 wordt ingetrokken op het tijdstip genoemd in het derde lid.

 • 5.

  Het reglement kan worden aangehaald als ‘reglement burgerlijke stand 2016’.

Wassenaar,

23-08-2016

Burgemeester en Wethouders van Wassenaar,

de secretaris,

de burgemeester