Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Aanwijzing welstandsvrij gebied Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing welstandsvrij gebied Wassenaar
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpaanwijzing welstandsvrij gebied

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het besluit is bekendgemaakt met een zakelijke mededeling in de gemeenterubriek in De Wassenaarse Krant van 10 mei 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 12, tweede lid, van de Woningwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-05-2017nieuwe regeling

19-04-2017

gmb-2017-76066

Z/17/006654/16795

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing welstandsvrij gebied Wassenaar

 

De gemeenteraad van Wassenaar,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 februari 2017, waaronder de daarbij behorende evaluatie, over het aanwijzen van een welstandsvrij gebied;

 

gelet op artikel 12, tweede en vierde lid, van de Woningwet, artikel 12a eerste lid van de Woningwet, de artikelen 2.5.10, 2.5.28 en 9.9 van de Wassenaarse Bouwverordening;

 

gelet op de Inspraakverordening gemeente Wassenaar en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, waarbij in de inspraakperiode geen reacties zijn binnengekomen;

 

B e s l u i t

1

*

 • 1.

  Dat voor het op de bijgevoegde kaart aangegeven gebied geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn; daarbij zijn uitgezonderd

  • a.

   de cultuurhistorisch waardevolle en zeer waardevolle objecten die in bijlage D van het “Handboek welstand en beeldkwaliteit Wassenaar” 2

   zijn opgenomen en

  • b.

   ontwikkelingen die in strijd zijn met het bestemmingsplan en waaraan alleen kan worden meegewerkt via artikel 2.12, eerste lid onder a, sub 3 van de WABO en

  • c.

   ontwikkelingen waar de gemeente zelf opdrachtgever is.

 • 2.

  Het door de gemeenteraad op 28 juni 2004 vastgestelde en op 24 november 2014 gedeeltelijk gewijzigde “Handboek welstand en beeldkwaliteit Wassenaar” overeenkomstig te wijzigen door het toevoegen van dit besluit en de bij dit besluit behorende kaart aan paragraaf 2.3 (blz. 16 van band I van het handboek).

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Wassenaar

gehouden op 18 april 2017

 

de griffier,

de voorzitter,

drs. G. de Schipper-Tinga

Ch.B. Aptroot

 

 


1
*

Het besluit is bekend gemaakt met een zakelijke mededeling in de gemeenterubriek in De Wassenaarse Krant van 10 mei 2017.

2

Het handboek kunt u als volgt vinden op de volgende locatie http://0629.ropubliceer.nlhttp://0629.ropubliceer.nl. Selecteer in de linkerkolom "Zoek in de lijst met plannen". Bij de geldende plannen staat de Welstandsnota 2012. Het handboek wordt zichtbaar bij gebruik van de optie "documenten".