Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Wegsleepverordening Wassenaar 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening Wassenaar 2017
CiteertitelWegsleepverordening Wassenaar 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpwegslepen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 173 van de Wegenverkeerswet 1994
 3. amvb Besluit wegslepen van voertuigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-08-2017Nieuwe regeling

04-07-2017

gmb-2017-136755

Z/17/007375/25665

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening Wassenaar 2017

De gemeenteraad van Wassenaar,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017,

 

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Wegsleepverordening Wassenaar 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170 WVW 1994, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Wassenaar aangewezen voor zover die behoren tot één van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het terrein van Berging Regio Leiden (BRL), Amphoraweg 11, 2332 ED Leiden.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats alsmede de kosten voor het bewaren van een voertuig zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

 • 2.

  Het wegsleepbedrijf brengt de directe en indirecte kosten voor het toepassen van de bestuursdwang in rekening bij de eigenaar/houder van het betreffende voertuig.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, zoals bedoeld in de artikelen 130, vierde lid, 164, zevende lid en 174, eerste lid van de wet, zijn de artikelen 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Wassenaar 2017.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wassenaar gehouden op 4 juli 2017

de griffier,

drs. G. de Schipper-Tinga

de voorzitter,

Ch. B. Aptroot

TOELICHTING

Algemene toelichting

Op 1 januari 2002 is de Wet van 21 februari 1997, houdende de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), ook wel de wijziging van de wegsleepregeling genoemd, en het bijbehorende Besluit wegslepen van voertuigen, in werking getreden. De artikelen 170 tot en met 173 van de WVW zijn geheel vervangen door nieuwe bepalingen. De wijzigingswet is bij de Invoeringswet van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), deel II, nog aangepast in verband met de overgang van de bepalingen over de uitvoering van bestuursdwang uit de Gemeentewet naar de Awb.

Bevoegdheid tot het wegslepen/verplaatsen van voertuigen

Het uitvoeren van de wegsleepregeling is een bevoegdheid van het gehele college. Het wegslepen/verplaatsen van een voertuig moet worden gezien als een bijzondere vorm van bestuursdwang. In de Awb zijn algemene regels gesteld over de toepassing van bestuursdwang. Deze regels zijn voor een groot deel ook van toepassing op het wegslepen van voertuigen. Tegen het wegslepen/verplaatsen van voertuigen staat op grond van de Awb bezwaar en vervolgens beroep open.

Uitgebreide werking

Op grond van de oude regeling in de WVW mochten op de weg staande voertuigen alleen worden weggesleept in het belang van de veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer dan wel het vrijhouden van gehandicaptenparkeerplaatsen. Op grond van de herziene regeling in de WVW is het laatstgenoemde criterium uitgebreid. Er zijn immers meer locaties denkbaar waar het foutief parkeren - buiten de twee eerstgenoemde criteria - als zeer hinderlijk wordt ervaren.

Het direct optreden tegen dergelijke foutief geparkeerde voertuigen kan in bepaalde gevallen zeer wenselijk zijn. Als wegen en weggedeelten waar op grond van de nieuwe landelijke wegsleepregeling kan worden weggesleept zijn thans aangewezen alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Wassenaar voor zover die behoren tot één van de in artikel 2 van het Besluit bedoelde soorten wegen en weggedeelten.

Verordening

In artikel 170 e.v. van de WVW is het kader aangegeven waarbinnen het college gebruik kan maken van zijn bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen. Hoewel de bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen in de wet is neergelegd, kan het college eerst pas van deze bevoegdheid gebruik maken, wanneer de raad in een verordening nadere regels heeft gesteld over de toepassing van deze bevoegdheid, zoals in artikel 173, tweede lid, van de WVW wordt voorgeschreven. Deze nadere regels dienen in ieder geval te betreffen:

 • 1.

  de aanwijzing van de plaatsen waar de weggesleepte voertuigen worden bewaard;

 • 2.

  de berekening van de kosten verbonden aan de uitvoering van het wegslepen en bewaren van voertuigen;

 • 3.

  de aanwijzing van wegen en weggedeelten, waar op grond van artikel 170, eerste lid, onder c, van de WVW voertuigen mogen worden weggesleept.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Ad d. Het begrip ‘voertuig’, zoals in artikel 1, onder al RVV 1990 is omschreven, is ruim. Hieronder vallen niet alleen motorvoertuigen, maar ook fietsen en bromfietsen, invalidenvoertuigen, trams en wagens. Al deze voertuigen vallen derhalve onder de werking van deze wegsleepverordening.

Ad e. motorrijtuig

Het begrip motorrijtuig is apart omschreven, omdat artikel 5 van de Wassenaarse wegsleepverordening alleen betrekking heeft op dit soort voertuigen.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Zoals hiervoor in het algemene deel van de toelichting is gememoreerd, is de bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen in de wet zelf geregeld. Voor het wegslepen van voertuigen in het belang van de veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer hoeven geen wegen en weggedeelten te worden aangewezen. Van deze bevoegdheid kan op alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente gebruik worden gemaakt. Voor het wegslepen van voertuigen in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten kunnen op grond van artikel 170, eerste lid, aanhef en onder c, en artikel 173, tweede lid, aanhef en onder c WVW 1994 bij gemeentelijke verordening wegen en weggedeelten worden aangewezen. In artikel 2 van het Besluit wegslepen van voertuigen is nader aangegeven om welke soorten van wegen en weggedeelten het kan gaan, zoals onder andere gehandicaptenparkeerplaatsen, taxistandplaatsen, laad- en loshavens, parkeerplaatsen voor vergunninghouders, voetgangersgebieden en dergelijke. Het is aan de gemeenteraad om in deze wegsleepverordening de wegen en weggedeelten aan te wijzen waar het college van burgemeester en wethouders van deze bevoegdheid gebruik kan maken. In de tekst van de verordening is de ruimste variant opgenomen: alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente zijn aangewezen. Kortom, een voertuig kan in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten slechts worden weggesleept wanneer deze wegen en weggedeelten én behoren tot de soorten van wegen en weggedeelten, zoals bedoeld in artikel 2 van het Besluit wegslepen van voertuigen, én zijn aangewezen in de wegsleepverordening.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

Vanwege de redactie van artikel 173, tweede lid van de WVW, moet de plaats van bewaring van voertuigen door de raad worden aangewezen. Het bewaarterrein is Berging Regio Leiden (BRL), Amphoraweg 11, 2332 ED Leiden.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

In de tarieventabel is geregeld welke soorten van kosten verbonden aan het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen in rekening kunnen worden gebracht.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Naast de in artikel 170, eerste lid WVW bedoelde gevallen zijn in deze wet nog twee gevallen genoemd, waarin het noodzakelijk kan zijn om een voertuig te laten wegslepen en in bewaring te laten stellen. Achtereenvolgens wordt hier gedoeld op:

 • het niet afgeven van zijn rijbewijs, wanneer dit is ingevorderd, omdat iemand zijn motorrijtuig heeft bestuurd terwijl hij onder invloed was van drogerende stoffen of alcohol en dergelijke (zie artikel 130 en 164 WVW);

 • de situatie dat een motorrijtuig niet beschikt over een behoorlijk zichtbare kentekenplaat terwijl de eigenaar of houder van dat motorrijtuig niet direct te achterhalen is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan voertuigwrakken die geen kenteken meer hebben of aan situaties dat er sprake kan zijn van het ‘knoeien’ met kentekens in geval van autodiefstal.

Wanneer in dit soort gevallen een voertuig moet worden weggesleept en in bewaring genomen wordt, is er geen sprake van uitoefening van bestuursdwang. Artikel 170, eerste lid WVW, waarin de bestuursdwang is geregeld, is dan ook niet van toepassing verklaard in de genoemde gevallen. In feite gaat het om een vorm van inbeslagname van goederen die ook in het strafrecht voorkomt. Wel heeft de wetgever voor deze gevallen diverse bepalingen uit hoofdstuk X. Bestuursdwang van de WVW (artikel 170 e.v.) van overeenkomstige toepassing verklaard. In de wegsleepverordening zijn de artikelen over de bewaarplaats(en) van voertuigen en openingstijden (artikel 3) en de kosten van overbrengen en bewaren van voertuigen (artikel 4) voor deze gevallen van overeenkomstige toepassing verklaard.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze bepaling spreekt voor zich.

Artikel 7 Citeertitel

Wegsleepverordening Wassenaar 2017.

Bijlage – Tarieven behorende bij de wegsleepverordening Gemeente Wassenaar 2017

 

Tarieven Wegslepen van voertuigen in de Gemeente Wassenaar tot 3500 kg.

Uitrijtarief

€ 71,78

Laad/sleeptarief

€ 140,90

Totaal tarief

€ 212,68

Extra stallingskosten na 24 uur per dag

€ 10,50

Tarieven wegslepen van scooters en brommers in de gemeente Wassenaar.

Uitrijtarief

€ 68,99

Laad/sleeptarief

€ 10,04

Uitgiftetarief

€ 5,00

Totaal tarief

€ 84,03

Extra stallingskosten na 24 uur per dag

€ 7,50

Afvoeren van scooters en brommers

€ 45,00

(Voor de fietsen is geen tarief vastgesteld aangezien dit nooit per 1 stuks voorkomt. De prijs zal op het moment van de opdracht berekend worden).

Algemene voorwaarden

 

Uitrijtarief is inclusief uitgiftekosten

Maximaal gewicht per voertuig 3500 kg.

Na melding van de opdracht is BRL in 30 minuten ter plaatse, tenzij er een andere afspraak wordt gemaakt.

Eerste 24 uur van de stalling is inclusief in het sleeptarief.

Tarieven zijn per eenheid vervoermiddel of anders vermeld.

Mocht BRL ter plaatse komen en de bestuurder is reeds aanwezig dan wordt alleen het uitrijtarief gerekend. (loze rit €86,85,- incl)

Opbrengst van het afvoeren van de sloopauto's zal in mindering worden gebracht op het factuurbedrag.

Afgifte van voertuigen vind plaats binnen kantoortijden.

De tarieven zijn in Euro exclusief BTW.