Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar houdende de verlening van mandaat aan de korpschef en de door deze aangewezen ambtenaren (Mandaatbesluit uitvoering wegsleepregeling Wassenaar 2017)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar houdende de verlening van mandaat aan de korpschef en de door deze aangewezen ambtenaren (Mandaatbesluit uitvoering wegsleepregeling Wassenaar 2017)
CiteertitelMandaatbesluit uitvoering wegsleepregeling Wassenaar 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994
 3. artikel 5:29, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 5 van het Besluit wegslepen van voertuigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-09-2017nieuwe regeling

01-09-2017

gmb-2017-157197

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar houdende de verlening van mandaat aan de korpschef en de door deze aangewezen ambtenaren (Mandaatbesluit uitvoering wegsleepregeling Wassenaar 2017)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar besluit:

De eenheidschef van eenheid Den Haag en de door deze aangewezen ambtenaren, met uitvoering van de wegsleepregeling Wassenaar 2017 belast, te mandateren om namens het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar:

 • artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994 toe te passen in casu het uitoefenen van bestuursdwang met betrekking tot het doen overbrengen en in bewaring stellen van een op de weg staand voertuig in gevallen genoemd in dit artikel;

 • op grond van artikel 5:29, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 5 van het Besluit wegslepen van voertuigen proces-verbaal van bevindingen op te maken inzake het meevoeren en opslaan van het voertuig als mede van de aangetroffen toestand van het weg te slepen voertuig.

Het mandaat van bovengenoemde werkzaamheden kan worden uitgevoerd met in achtneming van de volgende instructies:

Het wegslepen van een voertuig dient absoluut noodzakelijk te zijn en dient te vallen onder een van de bepalingen genoemd in artikel 170, eerste lid van de WVW 1994. De reden om tot wegslepen op te dragen dient daarom zorgvuldig te worden beschreven in een proces-verbaal van bevindingen als bedoeld in artikel 5 van het Besluit wegslepen van voertuigen.

 

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het overeenkomstig artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is bekendgemaakt.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit uitvoering wegsleepregeling Wassenaar 2017.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar

op 1 september 2017.

 

de secretaris, de burgemeester,

 

 

Voor akkoord,

De eenheidschef van eenheid Den Haag,