Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RECHTEN VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS PERSIJNHOF WASSENAAR 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RECHTEN VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS PERSIJNHOF WASSENAAR 2018
CiteertitelVerordening rechten algemene begraafplaats Persijnhof Wassenaar 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201701-01-2019Nieuwe regeling

12-12-2017

gmb-2017-224257

Z/17/13200/45999

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RECHTEN VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS PERSIJNHOF WASSENAAR 2018

De gemeenteraad van Wassenaar;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2017;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS PERSIJNHOF WASSENAAR 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaats Persijnhof;

 • b.

  eigen graf: een prefab grafkelder bestaande uit twee grafruimten, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as op of in het graf;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van een lijk;

 • d.

  algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder de gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van een kinderlijk beneden de leeftijd van 12 jaar;

 • e.

  eigen urnengraf: een grafkelder, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  eigen urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van ten hoogste twee asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  eigen plaats op urnenveld: een plaats waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen in een urn;

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • i.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • j.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien;

 • k.

  gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken;

 • l.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de algemene begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten aldaar.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5.4 tot en met 5.5.2 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De onderhoudsrechten als bedoeld in 5.2, 5.4 en 5.5 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Andere rechten dan die bedoeld in 5.2, 5.4 en 5.5 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de ingevolge deze verordening verschuldigde rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Verordening rechten algemene begraafplaats Persijnhof Wassenaar 2017’, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening rechten algemene begraafplaats Persijnhof Wassenaar 2018’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wassenaar gehouden op 12 december 2017

de griffier,

drs. G. deSchipper – Tinga

de voorzitter,

Ch. B.Aptroot

Tarieventabel

Behorende bij de

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS PERSIJNHOF WASSENAAR 2018

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

 

Omschrijving

Bedrag 2017

in euro

Bedrag 2018

in euro

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar om in een eigen graf ten hoogste 2 stoffelijke overschotten te begraven, wordt geheven

 

 

3.333,00

 

 

3.380,00

1.2

Voor het verlenen van het recht voor een periode van 20 jaar op een urnennis of urnengraf waarin ten hoogste twee asbussen met of zonder urnen mogen worden geplaatst, wordt geheven

 

 

 

1.304,00

 

 

 

1.322,00

1.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met 10 jaar wordt een recht geheven van

 

1.078,00

 

1.093,00

1.4

Voor het verlengen van het recht als bedoeld in 1.2 met 10 jaar wordt een recht geheven van

 

650,00

 

659,00

Hoofdstuk 2 Begraven

 

Omschrijving

Bedrag 2017

in euro

Bedrag 2018

in euro

2.1

Voor het begraven van een overledene van 12 jaar of ouder in een eigen graf of een algemeen graf wordt geheven

 

650,00

 

855,00

2.2

Voor het begraven van een overledene beneden 12 jaar in een eigen graf of een algemeen graf wordt geheven

 

455,00

 

657,00

2.3

Voor het begraven van een overledene beneden één jaar of van een doodgeboren kind in een eigen graf of een algemeen graf wordt geheven

 

 

292,00

 

 

296,00

2.4

Geen recht wordt geheven voor het begraven van doodgeboren kinderen of overleden kinderen beneden de leeftijd van één maand, die in één kist tegelijk met de overleden moeder worden begraven.

 

 

2.5

Voor het begraven van doodgeboren kinderen of van overleden kinderen beneden de leeftijd van één maand, die in één kist worden begraven, wordt het recht als bedoeld in 2.3 slechts eenmaal geheven.

 

 

2.6

Voor het begraven op zaterdag en christelijke of algemeen erkende feestdagen worden de recht als bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met

 

 

193,00

 

 

196,00

2.7

De verhoging als bedoeld in 2.6 is niet verschuldigd, indien het een begrafenis betreft, die

 

 

 

geschiedt op een tijdstip dat door de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld in het belang van de openbare orde of de volksgezondheid;

 

 

 

noodzakelijk in de hiervoor genoemde tijden moet plaatsvinden na beëindiging van een door de officier van justitie of de rechtercommissaris gelast onderzoek van begraving als bedoeld in artikel 5 van de Wet op de lijkbezorging.

 

 

 

 

Begraven in een algemeen of particulier graf (onderdeel 2.1 en 2.2) is inclusief plaatsingsrecht van een gedenkteken.

 

 

Hoofdstuk 3 Gebruik graven

 

Omschrijving

Bedrag 2017

in euro

Bedrag 2018

in euro

3.1

Voor het gebruik van een algemeen graf voor een periode van 10 jaar wordt een recht geheven van

 

161,00

 

163,00

Hoofdstuk 4 Bijzetten van asbussen en urnen/afgifte naamplaatje

 

Omschrijving

Bedrag 2017

in euro

Bedrag 2018

in euro

4.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een eigen graf wordt geheven

 

455,00

 

461,00

4.2

Voor het bijzetten van een asbus of urn op het urnenveld of in een urnennis wordt geheven

 

95,00

 

96,00

4.3

Voor het bijzetten van een asbus of urn op zaterdag en christelijke of algemeen erkende feestdagen wordt het recht als bedoeld in 4.1 verhoogd met

 

 

193,00

 

 

196,00

4.4

Voor het bijzetten van een asbus of urn op zaterdag en christelijke of algemeen erkende feestdagen wordt het recht als bedoeld in 4.2 verhoogd met

 

 

48,00

 

 

49,00

4.5

De verhoging als bedoeld in 4.3 is niet verschuldigd, indien het een bijzetting betreft, die

 

 

 

a. geschiedt op een tijdstip dat door de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld in het belang van de openbare orde of de volksgezondheid;

 

 

 

b. noodzakelijk in de hiervoor genoemde tijden moet plaatsvinden na beëindiging van een door de officier van justitie of de rechtercommissaris gelast onderzoek van begraving als bedoeld in artikel 5 van de Wet op de lijkbezorging.

 

 

4.6

Voor de uitgifte van een naamplaatje (gedurende 10 jaar) op de herinneringsmuur, bij asverstrooiveld, wordt geheven

 

99,00

 

100,00

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud

 

Omschrijving

 

Bedrag 2017

in euro

Bedrag 2018

in euro

5.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen op of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 20 van de Beheersverordening algemene begraafplaats Persijnhof 1998, op algemene en eigen graven wordt geheven:

 

 

5.2

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de grafbedekkingen, als bedoeld in artikel 20 van de Beheersverordening algemene begraafplaats Persijnhof 1998, op eigen graven, wordt geheven per jaar een recht van

 

 

 

67,00

 

 

68,00

5.3

Voor het tijdelijk wegnemen en herplaatsen van de grafbedekkingen, als bedoeld in artikel 20 van de Beheersverordening algemene begraafplaats Persijnhof 1998, wordt voor algemene graven en eigen graven een recht geheven van

 

 

 

294,00

 

 

298,00

5.4

De rechten voor het geplaatst zijn van een gedenkteken en het door of vanwege de gemeente onderhouden van grafbedekkingen als bedoeld in artikel 20 van de Beheersverordening algemene begraafplaats Persijnhof 1998, kunnen, voorzover het eigen graven betreft, voor bepaalde tijd worden afgekocht door voldoening van een bedrag bepaald volgens onderstaande tabel. De afkoopsom bedraagt de contante waarde van de op het tijdstip van afkoop nog te verschijnen belastingbedragen, en wordt berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna te noemen factor.

 

 

 

 

Aantal jaren waarvoor wordt afgekocht

Vermenigvuldigingsfacor

(o.b.v. 5,5%)

 

 

 

1

1,00

 

 

 

2

1,95

 

 

 

3

2,85

 

 

 

4

3,70

 

 

 

5

4,51

 

 

 

6

5,27

 

 

 

7

6,00

 

 

 

8

6,68

 

 

 

9

7,33

 

 

 

10

7,95

 

 

 

11

8,54

 

 

 

12

9,09

 

 

 

13

9,62

 

 

 

14

10,12

 

 

 

15

10,59

 

 

 

16

11,04

 

 

 

17

11,46

 

 

 

18

11,86

 

 

 

19

12,25

 

 

 

20

12,61

 

 

 

 

 

 

 

5.5

De rechten voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van grafbedekkingen als bedoeld in artikel 20 van de Beheersverordening algemene begraafplaats Persijnhof 1998, dienen, voorzover het algemene graven betreft, voor een periode van 10 jaar te worden afgekocht.

 

 

 

Omschrijving

 

Bedrag 2017

in euro

Bedrag 2018

in euro

5.5.1

indien het een begraving betreft als bedoeld in 2.1 en 2.2, door voldoening van een som ineens van

 

 

322,00

 

327,00

5.5.2

indien het een begraving betreft als bedoeld in 2.3, door voldoening van een som ineens van

 

 

160,00

 

162,00

Hoofdstuk 6 Overboeken van eigen graven en urnennissen

 

Omschrijving

Bedrag 2017

in euro

Bedrag 2018

in euro

6.1

Voor het overboeken van eigen graven in een daartoe bestemd register wordt een recht geheven van

 

34,00

 

34,00

6.2

Voor het verkrijgen van inzage in het grafregister wordt per graf geheven

 

6,00

 

6,00

6.3

Voor de verstrekking van een duplicaat akte van inschrijving in het grafregister wordt geheven

 

34,00

 

34,00

Hoofdstuk 7 Opgraven, ruimen, verstrooien

 

Omschrijving

Bedrag 2017

in euro

Bedrag 2018

in euro

7.1

Behalve wanneer dit geschiedt op rechterlijk gezag wordt voor het opgraven van een stoffelijk overschot geheven

 

585,00

 

593,00

7.2

Voor het tijdens een periodieke ruiming herbegraven in hetzelfde of een ander graf wordt geheven:

 

 

 

7.2.1

voor een algemeen graf

585,00

593,00

7.2.2

voor een eigen graf

684,00

694,00

7.3

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven

 

585,00

 

593,00

7.4

Voor het strooien van as op de verstrooiingsplaats wordt per asbus geheven

 

81,00

 

82,00

7.5

Voor het strooien van as op de verstrooiingsplaats op zaterdag en christelijke of algemeen erkende feestdagen wordt het recht als bedoeld in 7.4 verhoogd met

 

 

41,00

 

 

42,00

Hoofdstuk 8 Overige heffingen

 

Omschrijving

Bedrag 2017

in euro

Bedrag 2018

in euro

8.1

voor het gebruik van de aula (maximaal ½ uur) wordt geheven

193,00

196,00

 

voor ieder volgend half uur of gedeelte daarvan wordt het onder a. genoemde tarief verhoogd met

 

95,00

 

96,00

8.2

Voor het gebruik van de aula op zaterdag en christelijke of algemeen erkende feestdagen wordt het recht als bedoeld in 8.1 verhoogd met

 

95,00

 

96,00

8.3

De verhoging als bedoeld in 8.2 is niet verschuldigd, indien het een begrafenis betreft, die

 

 

 

a. geschiedt op een tijdstip dat door de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld in het belang van de openbare orde of de volksgezondheid;

 

 

 

b. noodzakelijk in de hiervoor genoemde tijden moet plaatsvinden na beëindiging van een door de officier van justitie of de rechtercommissaris gelast onderzoek van begraving als bedoeld in artikel 5 van de Wet op de lijkbezorging

 

 

8.4

Voor het opnemen van de auladienst wordt geheven

11,00

11,00

 

Behorende bij raadsbesluit van 12 december 2017,

de griffier,

drs. G. deSchipper – Tinga

de voorzitter,

Ch. B.Aptroot