Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang gemeente Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang gemeente Wassenaar
CiteertitelSubsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang gemeenteWassenaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Wassenaar/CVDR411001/CVDR411001_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-201801-01-201831-12-2018Nieuwe regeling

13-03-2018

gmb-2018-63572

Z/17/016022/59968/1

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang gemeente Wassenaar

De gemeenteraad van Wassenaar,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2018;

 

gelet op artikel 3 Algemene Subsidieverordening Wassenaar 2017;

 

overwegende dat:

 

 • de gemeente Wassenaar aan alle kinderopvangorganisaties de mogelijkheid wil bieden om vanaf de inwerkingtreding van deze regeling een subsidieaanvraag in te dienen voor peuteropvang met ingang 1 januari 2018;

 • de gemeente Wassenaar kwalitatief goede peuteropvang wil bieden;

 • uit de Wet kinderopvang volgt dat de financiële verantwoordelijkheid voor de opvang van peuters van ouders, die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag, bij de gemeente ligt;

 • door het Rijk en de VNG bestuursafspraken zijn gemaakt om zich gezamenlijk in te zetten voor toegankelijke voorschoolse voorzieningen en een groter bereik van kinderen;

 • alle kinderen in Wassenaar de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen;

besluit:

 

 • 1.

  De “Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang gemeente Wassenaar” vast te stellen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • gecertificeerde voorschoolse voorziening: een voorziening voor peuteropvang die aan de geldende wettelijke eisen voldoet;

 • KOT: ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag (KOT) op grond van de Wet kinderopvang;

 • KOT-tabel: kinderopvangtoeslagtabel als opgenomen in het Besluit Kinderopvangtoeslag

 • niet-KOT: ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag op grond van de Wet kinderopvang;

 • ouder: de bloed- of aanverwant in opgaande lijn of de pleegouder van een kind op wie de kinderopvang betrekking heeft, met dien verstande dat bij de beoordeling of sprake is van pleegouderschap een vergoeding op grond van de Jeugdwet buiten beschouwing blijft;

 • peuter: een kind in de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden tot 4 jaar dat een peuteropvangplaats heeft op een gecertificeerde voorschoolse voorziening.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Met deze subsidieregeling wordt beoogd ouders te stimuleren om hun peuters een gecertificeerde voorschoolse voorziening te laten bezoeken. Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan voor ouders van peuters worden verstrekt voor 6 uur per week peuteropvang (2 ochtenden van 3 uur).

Artikel 4. Subsidieaanvrager en aanvraagtermijn

 • 1.

  De subsidie voor de ouders wordt aangevraagd door de aanbieder van de gecertificeerde voorschoolse voorziening.

 • 2.

  Voor subsidie komen in aanmerking de ouders van een peuter.

 • 3.

  Een aanvraag voor subsidie wordt met behulp van het daartoe vastgestelde aanvraagformulier ingediend bij het college.

 • 4.

  Een aanvraag voor subsidie wordt aan het eind van ieder kwartaal ingediend.

 • 5.

  De aanvrager bepaalt, aan de hand van door de ouders te verstrekken actuele inkomensgegevens, welke ouders in aanmerking komen voor subsidie.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bestaat uit een bijdrage per geplaatste peuter en wordt berekend op basis van de kostprijs per uur van de peuteropvang.

  • De kostprijs per uur wordt jaarlijks als volgt bepaald:

  • de landelijk vastgestelde maximale uurprijs dagopvang zoals bepaald in het Besluit kinderopvangtoeslag.

 • 2.

  De subsidie voor ouders van peuters (niet-KOT) bestaat uit een aanvulling op de inkomensafhankelijke ouderbijdrage tot de landelijk vastgestelde maximale uurprijs dagopvang.

Artikel 6. Subsidieduur

 • 1.

  De subsidie wordt verstrekt aan de aanbieder van de gecertificeerde voorschoolse voorziening op basis van maximaal 40 schoolweken per kalenderjaar.

 • 2.

  De subsidie gaat in op de eerste dag waarop de peuter een peuteropvangplaats bezet.

 • 3.

  De subsidie eindigt met ingang van de datum waarop de peuter om welke reden dan ook de peuteropvang verlaat, doch uiterlijk op 31 december 2018.

Artikel 7. Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan het college de subsidie weigeren:

  • als de aanvraag niet voldoet aan regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen;

  • als niet wordt voldaan aan de geldende wettelijke eisen;

  • als de subsidieverstrekking in strijd zou zijn met een wettelijk voorschrift.

Artikel 8. Verplichtingen

 • 1.

  De aanvrager brengt de subsidie in mindering op het door ouders van de peuters te betalen uurtarief voor het gebruik van een peuteropvangplaats.

 • 2.

  Indien zich wijzigingen voordoen in de inkomenssituatie van (een van de) ouder(s), brengt deze de peuteropvangorganisatie daar direct van de op de hoogte.

Artikel 9. Verantwoording

 • 1.

  De subsidie wordt op het moment van verlening vastgesteld.

Artikel 10. Controle

Het college is bevoegd steekproefsgewijs de juistheid van de aangeleverde gegevens te controleren in de administratie van de aanvrager. De aanvrager verleent hieraan haar volledige medewerking.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking, werkt terug tot 1 januari 2018, en eindigt op 31 december 2018.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang gemeente Wassenaar’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wassenaar gehouden op 13 maart 2018

de griffier,

drs. G. deSchipper-Tinga

de voorzitter,

J.F.Koen

Toelichting op de Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang gemeente Wassenaar

Algemeen

De gemeente heeft een financiële verantwoordelijkheid voor ouders van peuters die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. De subsidieregeling wordt gezien als een nadere uitwerking hiervan.

 

Het betreft een aanbod voor peuters van 2,5 jaar tot 4 voor twee dagdelen per week van in totaal 6 uur per schoolweek. Indien ouders ervoor kiezen om voor slechts 1 dagdeel gebruik te maken van het aanbod, kan dit voor maximaal 3 uur per schoolweek.

 

Kinderopvangorganisaties moeten erop toezien dat ouders niet onterecht kinderopvangtoeslag aanvragen.

Artikelsgewijze toelichting

Toelichting artikel 2

De subsidieregeling is van toepassing op gecertificeerde voorschoolse voorzieningen. Dat is een voorziening voor peuteropvang die aan de geldende wettelijke eisen voldoet.

Toelichting artikel 4 lid 2

Bij voorkeur wordt de aanvraag digitaal ingediend.

 

Tabel 1 Kosten per uur Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang gemeente Wassenaar

 

Kosten basisaanbod per uur

 

Ouders/verzorgers

Gemeente

Peuters met ouders die recht hebben op KOT*

€ 7,45

€ -,--

Peuters met ouders die geen recht hebben op KOT**

€ 1,11

€ 6,34

 

* KOT staat voor Kinderopvangtoeslag.

** Voorbeeld: eigen bijdrage op basis van modaal inkomen. Volgens de kinderopvangtoeslagtabel van de Belastingdienst 2018 komt dit neer op een eigen bijdrage van € 1,11 per uur.

Toelichting artikel 5

De inkomensafhankelijke ouderbijdrage is afhankelijk van de hoogte van de ouderbijdragetabel van de kinderopvang die jaarlijks door het Rijk wordt vastgesteld. Deze tabel is opgenomen in het Besluit kinderopvangtoeslag. Deze wordt jaarlijks gewijzigd in verband met de indexatie van de maximum uurprijzen en de toetsingsinkomens. In het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2018 (d.d. 18 juli 2017) is de prijs voor dagopvang vastgesteld op € 7,45 per uur.

Toelichting artikel 10

De controle van de administratie (steekproefsgewijs). Het betreft alleen de administratie van de subsidie gerelateerde zaken (de onderliggende stukken). Die gegevens kunnen worden opgevraagd om te controleren.