Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Verordening op het presidium 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het presidium 2018
CiteertitelVerordening presidium 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 84 van de Gemeentewet
 2. artikel 107 van de Gemeentewet
 3. artikel 147 van de Gemeentewet
 4. artikel 16 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2019Wijziging artt. 1 - 5

19-02-2019

gmb-2019-45622

Z/19/029427/121601
10-05-201801-03-2019Nieuwe regeling

24-04-2018

gmb-2018-93370

Z/18/020706/079375

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het presidium 2018

De gemeenteraad van Wassenaar;

 

gelet op de uitkomsten van het fractievoorzittersoverleg onder leiding van de voorzitter van de raad d.d. 17 april 2018;

 

gelet op de artikelen 84, 107, eerste lid en 147, eerste en tweede lid van de Gemeentewet;

besluit:

 

 • 1.

  In te stellen een presidium en dit besluit in werking te laten treden op de dag volgend op die van zijn bekendmaking.

 • 2.

  Vast te stellen de navolgende Verordening op het presidium 2018:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  voorzitter: voorzitter van de raad of diens plaatsvervanger;

 • b.

  griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger;

Artikel 2. Taken en bevoegdheden

Het presidium vormt het dagelijks bestuur van de raad en beschikt daarbij over de navolgende taken en bevoegdheden:

 • 1.

  Bereidt voorstellen aan de raad voor de interne huishouding van de raad betreffen.

 • 2.

  Bewaakt de termijnagenda en beslist over de goedkeuring van wijzigingen ervan op voorstel van het college dan wel of voorstel door of vanwege de raad.

 • 3.

  Stelt het vergaderschema vast.

 • 4.

  Bewaakt en stuurt zo nodig op agendering in de raadscommissies.

Artikel 3. Samenstelling

 • 1.

  Lid van het presidium zijn de door de raad aangewezen voorzitters van de raadscommissies.

 • 2.

  Bij ontstentenis van één of meer van de voorzitters bedoeld in het eerste lid van dit artikel, neemt het raadslid dat door de raad is aangewezen op te treden als vervanger zijn plaats in.

 • 3.

  Het presidium wordt voorgezeten door de voorzitter.

Artikel 4. Vergaderingen

 • 1.

  De vergadering van het presidium vinden plaats in beslotenheid en in beginsel één maal per vergadercyclus.

 • 2.

  Alle raadsleden hebben toegang tot de agenda en de daarbij behorende stukken.

Artikel 5. De taken van de voorzitter en de griffier

 • 1.

  De voorzitter vervult de rol van technisch voorzitter en is belast met:

  • a.

   het leiden van de vergadering;

  • b.

   het handhaven van de orde;

  • c.

   het doen naleven van deze verordening;

  • d.

   hetgeen deze verordening of de Gemeentewet hem in zijn hoedanigheid als voorzitter van de raad verder opdraagt.

 • 2.

  De griffier stelt in overleg met de voorzitter de voorlopige agenda op voor de vergadering van het presidium, verzorgt de uitnodigingen voor de vergadering, maakt de agenda van het presidium uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de vergadering van het presidium bekend door publicatie ervan in het raadsinformatiesysteem en draagt zorg voor de verslaglegging van de vergadering.

 • 3.

  De griffier staat ook voor het overige het presidium bij de uitoefening van zijn taken terzijde.

Artikel 6. Onvoorziene omstandigheden

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing ervan beslist het presidium op voorstel van de voorzitter.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ’Verordening presidium 2018’ en treedt in werking op de dag volgend op die van haar bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wassenaar gehouden op 24 april 2018.

de griffier,

drs. G. deSchipper-Tinga

de voorzitter,

J.F.Koen