Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Reglement behandeling rechtspositionele bezwaarschriften

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement behandeling rechtspositionele bezwaarschriften
CiteertitelReglement behandeling rechtspositionele bezwaarschriften
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. wet Algemene bestuursrecht
 2. wet Gemeentewet
 3. wet Ambtenarenwet
 4. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Wassenaar/CVDR252074/CVDR252074_3.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-201801-01-2013Nieuwe regeling

19-02-2013

gmb-2018-107367

Z-6128-WS

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement behandeling rechtspositionele bezwaarschriften

Besluit van:

 • 1.

  Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wassenaar,

 • 2.

  Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voorschoten,

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde,

houdende regels over de behandeling van bezwaarschriften gericht tegen rechtspositionele besluiten van bovengenoemde besturen.

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Ambtenarenwet en de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde;

BESLUIT:

vast te stellen het volgende:

 

Reglement behandeling rechtspositionele bezwaarschriften.

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan: het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  commissie: commissie van advies voor de behandeling van bezwaarschriften gericht tegen rechtspositionele besluiten van de colleges of het dagelijks bestuur;

 • c.

  secretaris: secretaris van de commissie.

Hoofdstuk 2 De commissie

Artikel 2

Er is een commissie van advies voor de behandeling van bezwaarschriften gericht tegen rechtspositionele besluiten.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en twee leden, waarvan het dagelijks bestuur en de colleges één lid en een plaatsvervangend lid voordraagt en het Gezamenlijk Georganiseerd Overleg Voorschoten & Wassenaar één lid en een plaatsvervangend lid voordraagt. Het dagelijks bestuur en de colleges benoemen de leden.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur en de colleges benoemen de voorzitter en diens plaatsvervanger, op voordracht van de leden van de commissie.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur en de colleges kunnen kan de leden van de commissie schorsen en ontslaan, gehoord de voorzitter. Het dagelijks bestuur en de colleges kunnen de voorzitter schorsen en ontslaan, gehoord de leden van de commissie.

Artikel 4 Secretaris

 • 1.

  Het secretariaat wordt gevoerd door een of meerdere door het dagelijks bestuur aan te wijzen ambtenaren.

 • 2.

  De secretaris heeft de bevoegdheden welke op grond van artikel 6:14, eerste lid, artikel 6:15 en artikel 7:10, tweede, derde en vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht zijn toegekend aan een bestuursorgaan.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  Het lidmaatschap van de commissie duurt voor de periode van 5 jaar.

 • 2.

  De voorzitter en leden van de commissie kunnen op ieder moment ontslag nemen.

 • 3.

  De aftredende voorzitter en leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Integriteits- en geheimhoudingsbepaling

 • 1.

  De voorzitter en leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien daarbij sprake kan zijn (van de schijn) van belangenverstrengeling.

 • 2.

  De voorzitter en leden van de commissie nemen geheimhouding in acht ten opzichte van de inhoud van bezwaarschriften en daarop betrekking hebbende documenten.

Artikel 7 Verslag werkzaamheden

Op verzoek van de colleges van Burgemeester en Wethouders of het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde brengt de commissie verslag uit over haar werkzaamheden.

Artikel 8 Vergoeding

 • 1.

  De voorzitter en leden van de commissie ontvangen een vergoeding van € 150,00 per uur.

 • 2.

  De voorzitter en leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten op basis van de afstand tussen de zittingslocatie en hun woonadres op grond van de Reisregeling binnenland.

 • 3.

  De declaraties van de voorzitter en de leden worden door de secretaris toegerekend aan en in rekening gebracht bij het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen.

Hoofdstuk 3 Behandeling van bezwaarschriften

Artikel 9 Zitting

 • 1.

  De secretaris bepaalt plaats en tijdstip van de zitting, waarin de commissie de belanghebbenden en het verwerend orgaan hoort.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 10 Uitnodiging zitting

 • 1.

  De secretaris nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen zeven dagen na verzending van de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de secretaris verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De secretaris beslist op het verzoek als bedoeld in het tweede lid.

Artikel 11 Verweer en stukken

Op verzoek van de secretaris overlegt het verwerend orgaan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval drie weken vóór de hoorzitting, een verweerschrift en alle op de zaak betrekking hebbende stukken.

Artikel 12 Quorum

Voor een zitting van de commissie is vereist dat minimaal twee leden, waaronder de voorzitter, aanwezig zijn.

Artikel 13 Openbaarheid zitting

De zitting van de commissie is niet openbaar.

Artikel 14 Deskundigen en getuigen

 • 1.

  De secretaris kan advies of inlichtingen inwinnen bij deskundigen en getuigen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de zitting te verschijnen.

 • 2.

  De commissie kan deskundigen en getuigen horen.

 • 3.

  Indien deskundigen en getuigen op uitnodiging door of vanwege de commissie ter zitting verschijnen, ontvangen zij desgevraagd een vergoeding voor reis- en verblijfkosten en wegens tijdsverzuim op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht.

Artikel 15 Verslaglegging

 • 1.

  Het verslag van de zitting is een verkorte weergave van wat ter zitting is verhandeld.

 • 2.

  Indien belanghebbenden respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 3.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden toegevoegd.

 • 4.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 16 Advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Het advies wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 17 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2013

Artikel 18 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement behandeling rechtspositionele bezwaarschriften.

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar,

de burgemeester

de gemeentesecretaris