Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIGGELD WASSENAAR 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIGGELD WASSENAAR 2019
CiteertitelVerordening liggeld Wassenaar 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening liggeld Wassenaar 2018. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-201801-01-2020Nieuwe regeling

31-10-2018

gmb-2018-248670

Z/18/024365

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIGGELD WASSENAAR 2019

De gemeenteraad van Wassenaar;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 september 2018;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIGGELD WASSENAAR 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  vaartuigen: alle soorten drijvende voorwerpen, welke wegens hun drijfvermogen gebezigd worden dan wel bestemd of geschikt zijn voor het vervoer te water van personen en/of goederen; onder vaartuigen worden mede begrepen vlotten, pontons en dokken;

 • b.

  lengte van een vaartuig: de lengte over het gehele vaartuig, het roer en de boegspriet meegerekend;

 • c.

  breedte van het vaartuig: het breedste gedeelte van het vaartuig;

 • d.

  oppervlakte van het vaartuig: het product van de onder b en c bedoelde lengte en breedte, naar boven afgerond op hele vierkante meters;

 • e.

  jaar, maand: kalenderjaar, kalendermaand;

 • f.

  week: een aaneengesloten tijdvak van ten hoogste zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘liggeld’ wordt een recht geheven ter zake van het langer dan twaalf uren achtereen ligplaats innemen met een vaartuig in de openbare wateren.

Artikel 3 Vrijstelling

Het liggeld wordt niet geheven ter zake van kano’s of opblaasbare boten.

Artikel 4 Belastingplicht

Belastingplichtig is de eigenaar of de gebruiker van het vaartuig, met dien verstande dat betaling door de één de ander van de verplichting tot betaling ontheft.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

Het liggeld wordt geheven naar de oppervlakte van het vaartuig.

Artikel 6 Belastingtarief

Het liggeld bedraagt per m2 oppervlakte van het vaartuig:

per jaar

: € 8,24, met een minimum van € 41,17 per vaartuig;

per maand

: € 1,04, met een minimum van € 10,42 per vaartuig;

per week

: € 0,53, met een minimum van € 5,27 per vaartuig.

Artikel 7 Wijze van heffing

Het liggeld wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan en betaling van de belastingschuld

 • 1.

  Het liggeld als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij de aanvang van het belastbare feit.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moet het liggeld worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 7:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het tweede lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van het liggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Verordening liggeld Wassenaar 2018’ van 1 november 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening liggeld Wassenaar 2019’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wassenaar gehouden op 31 oktober 2018

de griffier,

drs. G.de Schipper-Tinga

de voorzitter,

J.F.Koen