Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Regeling Sportbijdrage Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Sportbijdrage Wassenaar
CiteertitelRegeling Sportbijdrage Wassenaar
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpfinanciele brutovergoeding die verstrekt kan worden aan de griffier en het griffiepersoneel voor betaalde activiteiten ter bevordering van de fysieke conditie en/of spierkracht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling is vastgesteld door de Werkgeverscommissie Wassenaar die voor de raad de rol van werkgever van de griffier en het griffiepersoneel vervult.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Wassenaar/CVDR611414/CVDR611414_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

11-12-2018

gmb-2018-283507

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Sportbijdrage Wassenaar

De werkgeverscommissie Wassenaar;

 

gelet op door het dagelijks bestuur van de WODV op 6 november 2018 vastgestelde gelijknamige regeling;

 

besluit tot het vaststellen van de:

 

Regeling Sportbijdrage Wassenaar

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a. Werkgever:

de werkgeverscommissie Wassenaar; bevoegdheden kunnen gemandateerd zijn op grond van het mandaatbesluit aan de griffier;

b. Medewerker:

c. de werknemer met een dienstverband bij de gemeente Wassenaar op grond van artikel 1:1, lid 1, sub a van de CAR-UWO;

d. CAR-UWO:

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wassenaar;

e. Sportbijdrage:

een financiële bruto vergoeding die per kalenderjaar verstrekt kan worden aan een medewerker voor betaalde activiteiten ter bevordering van de fysieke conditie en/of spierkracht.

Artikel 2 De sportbijdrage

 • 1.

  Jaarlijks kan de medewerker op declaratiebasis een bruto vergoeding ontvangen van maximaal€ 300,- ongeacht de omvang van het dienstverband, voor de kosten van de in artikel 3 genoemde sportactiviteiten.

 • 2.

  Bij indiensttreding dan wel bij uitdiensttreding gedurende het jaar wordt de in lid 1 bedoelde vergoeding naar rato toegekend.

 • 3.

  Treedt de medewerker gedurende het jaar uit dienst en heeft de medewerker de in lid 1 bedoelde vergoeding reeds ontvangen dan wordt de eventueel te veel betaalde vergoeding uiterlijk met de laatste salarisbetaling verrekend.

 • 4.

  Bij het nog niet of nog niet volledig benutten van de in lid 1 bedoelde vergoeding bestaat na uitdiensttreding geen recht meer op de resterende vergoeding.

 • 5.

  De medewerker declareert de kosten over een kalenderjaar in één keer onder overlegging van een betalingsbewijs of factuur. Declaraties dienen uiterlijk drie maanden na het betreffende kalenderjaar te worden ingediend.

 • 6.

  Uitbetaling vindt plaats via het salaris na inhouding van de gebruikelijke premies en loonheffing.

Artikel 3 De Sportactiviteit

 • 1.

  Onder de sportactiviteit worden betaalde activiteiten verstaan die gericht zijn op de bevordering van de fysieke conditie en/of spierkracht. Voorbeelden hiervan zijn:

  • a.

   activiteiten bij de sportschool of yoga;

  • b.

   sporten vermeld op de lijst Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines van het NOC*NSF.

 • 2.

  Hiermee zijn activiteiten waarvan de kosten door een aanvullende zorgverzekering vergoed kunnen worden (zoals bijvoorbeeld acupunctuur of medische sportbegeleiding) uitgezonderd van deze regeling. Dit geldt ongeacht of een medewerker deze aanvullende zorgverzekering daadwerkelijk heeft afgesloten. Tevens zijn zaken als (sport)massages, saunabezoeken en schoonheidsbehandelingen uitgezonderd van deze regeling.

 • 3.

  De medewerker is vrij in zijn keuze van de sportactiviteit evenals de locatie en de medewerker is verantwoordelijk voor aan- en afmelding van de sportactiviteit.

 • 4.

  Deelname aan de sportactiviteit vindt plaats in eigen tijd en onder eigen verantwoordelijkheid. De werkgever kan niet door de medewerker of derden aansprakelijk worden gesteld voor nadelige gevolgen van deelname aan deze sportactiviteit.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan door het afdelingshoofd een bijzondere voorziening worden getroffen.

Artikel 5 Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling Sportbijdrage Wassenaar’

 • 2.

  De op 28 juni 2018 door de werkgeverscommissie Wassenaar vastgestelde ‘Regeling budget gezondheidsbevordering gemeente Wassenaar’ in te trekken.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering

van de werkgeverscommissie Wassenaar

gehouden op 11 december 2018.

de secretaris,

drs. G.de Schipper-Tinga

de voorzitter,

G.J.J.J. Heetman