Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar houdende de aanwijzing van gebieden waar honden niet aangelijnd behoeven te zijn en de aanwijzing van gebieden waar honden niet zijn toegestaan (Aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar houdende de aanwijzing van gebieden waar honden niet aangelijnd behoeven te zijn en de aanwijzing van gebieden waar honden niet zijn toegestaan (Aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan 2019)
CiteertitelAanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Wassenaar/CVDR335926/CVDR335926_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-09-201910-10-2019nieuwe regeling

09-07-2019

gmb-2019-226744

Z/19/031155

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar houdende de aanwijzing van gebieden waar honden niet aangelijnd behoeven te zijn en de aanwijzing van gebieden waar honden niet zijn toegestaan (Aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan 2019)

Het college van burgemeester wethouders van Wassenaar;

 

Gelet op de artikelen 2:57 en 5:45 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014;

 

Overwegende dat onder andere de volgende belangen worden afgewogen bij het vaststellen van de losloopgebieden voor honden: schade, hinder, overlast en gevaar door honden dient zoveel als mogelijk beperkt of voorkomen worden.

 

Besluit:

Het Aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan 2019 met daarbij de bij dit besluit behorende kaarten vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen.

In deze regeling wordt verstaan onder:

Strand: het strand zoals bepaald in artikel 5:38 onder a van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014;

Zomertijdvak: het zomertijdvak zoals bepaald in artikel 5:38 onder c van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014.

Artikel 2 Plaatsen waar honden niet aangelijnd behoeven te zijn behalve op de fietspaden.

 • 1.

  Het strand.

Artikel 3 Plaatsen waar honden niet aangelijnd behoeven te zijn behalve op de fietspaden, met de restrictie dat het aantal onaangelijnde honden per begeleider op deze plaatsen wordt gemaximaliseerd tot drie.

 • 1.

  Bosstrook bij het Sparrenlaantje;

 • 2.

  Het veld bij de Parklaan (nabij de wethouder Huibregtseschool), omsloten door de Burmanlaan/Clematislaan/Violierenweg en de Parklaan;

 • 3.

  Gedeelte van het Berkheiveld, omsloten door de Storm van ’s Gravensandeweg/Kerkhoflaan/Sophiekehuis/Luciehof/Berkheistraat, naast het marktterrein;

 • 4.

  Bosstrook tussen de Katwijkseweg en het terrein van Duinrell;

 • 5.

  De paden/dijken rondom Weteringbos I en ll. Voor wat betreft Weteringbos II tot aan de dam in verband met de kinderboerderij en speelplek voor kinderen;

 • 6.

  Voetpad langs de Zijlwatering gelegen tussen de Hofcampweg en de Zuidwijklaan;

 • 7.

  Voetpad langs de Zijlwatering gelegen achter de woningen Van Duivenvoordelaan tussen de Van Groeneveltlaan en de Bellesteijnlaan;

 • 8.

  Een gedeelte van de wandelroute in de wijk Kerkehout, vanaf het bruggetje bij de volkstuinen tot de Verlengde Wittelaan;

 • 9.

  Kermisterrein aan de Mansveltkade (behoudens het trapveldje en ten tijde van evenementen);

Artikel 4 Plaatsen waar honden niet aangelijnd behoeven te zijn behalve op de fietspaden, met de restrictie dat het aantal onaangelijnde honden per begeleider op deze plaatsen wordt gemaximaliseerd tot drie, en met dien verstande dat tijdens het broedseizoen van 1 maart tot 1 augustus op deze plaatsen en op de fietspaden alle honden aangelijnd dienen te zijn.

 • 1.

  Park de Paauw;

 • 2.

  Landgoed Backershagen;

 • 3.

  De Wittenburg.

Artikel 5 Plaatsen waar honden niet zijn toegelaten.

 • 1.

  Princessetuin in park De Paauw;

 • 2.

  Begraafplaats Persijnhof;

 • 3.

  Het strand tussen de strandpalen HP 91,50 en HP 92,75 in het zomertijdvak tussen 09.00 uur en 19.00 uur, tenzij ingevolge artikel 5:45, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014 honden wel zijn toegestaan.

Artikel 6 Inwerkingtreding.

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking de dag na publicatie.

 • 2.

  Op in het eerste lid genoemde tijdstip wordt het aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan 2014, ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel.

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan 2019.

 

Wassenaar, 9 juli 2019

Burgemeester en wethouders van Wassenaar,

H.I.P. Oppatja

gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange

burgemeester

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift sturen naar burgemeester en wethouders van Wassenaar, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar.

 

Algemene regel is dat een besluit meteen in werking treedt; het kan meteen worden uitgevoerd. Wilt u dat niet en heeft u een bezwaar- of beroepschrift ingediend? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Daarvoor dient u een bedrag aan griffierecht te betalen.

Bijlage 1: losloopgebieden Backershagen

Losloopgebieden Backershagen

 

Bijlage 2: losloopgebieden De Paauw

Losloopgebieden De Paauw