Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Verordening op de heffing en invordering van leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2011
CiteertitelLegesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is vervangen door de 'Verordening op de heffing en invordering van Leges 2012'.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 229b
 3. Gemeentewet, art. 156, lid 1
 4. Gemeentewet, art. 156, lid 2
 5. Gemeentewet, art. 156h

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012intrekking

12-12-2011

De Wassenaarse krant, 20-12-2011

11095
29-12-201001-01-2012Nieuw

13-12-2010

De Wassenaarse Krant, 21 december 2010

10088

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2011

 

De Raad der gemeente Wassenaar;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 november 2010,

raadsvoorstel no. 10088

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2011

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 3 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  beschikkingen, afgegeven om te dienen voor doeleinden, met welke wordt beoogd bij wijze van liefdadigheid te voorzien in de leniging van geestelijke of lichamelijke noden;

 • b.

  het afgeven van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • c.

  stukken of verrichtingen, in hun persoonlijk belang benodigd door personen, die door een verklaring, afgegeven door de burgemeester van hun woon- of verblijfplaats, of op andere wijze, van hun onvermogen doen blijken;

 • d.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet Ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • e.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet

  algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 4 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling, of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  Indien het verschuldigde bedrag niet op het in het eerste lid genoemde tijdstip kan worden vastgesteld moeten de leges, in afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet, worden betaald indien het betreft:

  • a.

   de afgifte van een stuk of het verstrekken van inlichtingen, op het tijdstip waarop dat stuk wordt afgegeven, onderscheidenlijk die inlichtingen worden verstrekt;

  • b.

   de afgifte van een vergunning, terzake waarvan het bedrag van de verschuldigde leges wordt berekend in verhouding tot een begroting van kosten, binnen acht dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving;

  • c.

   een niet onder a. of b. genoemd geval binnen acht dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving, de nota of de andere schriftuur.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 • 4.

  In de in het tweede lid genoemde gevallen kan de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet vorderen, dat ter voldoening van de verschuldigde leges een voorlopig gevorderd bedrag wordt betaald. Bedoeld bedrag wordt vastgesteld tot ten hoogste het bedrag waarop het te vorderen bedrag van de leges vermoedelijk zal worden vastgesteld.

 • 5.

  Het voorlopig gevorderde bedrag wordt in mindering gebracht op het vastgestelde gevorderde bedrag van de verschuldigde leges.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De "Legesverordening 2010" van 14 december 2009, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 14 juni 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2011".

 

Wassenaar, 13 december 2010

De Raad voornoemd,

de Griffier, de Voorzitter,

 

 

Omschrijving

Tarief

2010

in euro

Tarief

2011

in euro

Algemeen

1.Voor een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

21,00

21,30

 

 

 

Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar

 

 

2.1 Alarmeringsapparatuur

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een vergunning als bedoeld in artikel 2.4.16, lid 1 van de APVW

84,00

85,20

2.1 Bewakingsapparatuur

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een vergunning voor het gebruiken van op de weg gerichte bewakingsapparatuur als bedoeld in artikel 2.4.14, lid 2 van de APVW

84,00

85,20

2.2 Brandmelding

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een vergunningvoor het doormelden van een brandmelding als bedoeld in artikel 5.5.4 van de APVW

168,00

170,40

2.3 Evenementen

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een vergunningvoor het organiseren van evenementen als bedoeld in artikel 2.2.2,lid 1 van de APVW

21,00

21,30

2.4 Horeca

(vervallen per 1 januari 2008)

 

 

2.5 Kapvergunning

vervallen (raadsbesluit 14 juni 2010; zie artikel 38)

 

 

2.6 Plaatsen van voorwerpen

vervallen (raadsbesluit 14 juni 2010; zie artikel 38)

 

 

2.7 Reclame

vervallen (raadsbesluit 14 juni 2010; zie artikel 38)

 

 

2.8 Seksinrichting

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting als bedoeld in artikel 3.2.1, lid 1 van de APVW, alsmede voor het exploiteren van een escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.2.1, lid 3 van de APVW

210,00

213,00

2.9 Sluitingstijden

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een vergunning voor het afwijken van de sluitingstijden als bedoeld in artikel 2.3.1.4, lid 2 van de APVW, voor elke keer dat de ontheffing geldt:

21,00

21,30

-indien de ontheffing voor een maand geldt

42,00

42,60

-indien de ontheffing voor een kwartaal geldt

84,00

85,20

-indien de ontheffing voor een half jaar geldt

126,00

127,80

-indien de ontheffing voor een jaar geldt

168,00

170,40

2.10 Standplaats

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een vergunning voor het innemen van een standplaats voor het aanbieden van goederen en diensten als bedoeld in artikel 5.2.3, lid 1 van de APVW

42,00

42,60

 

 

 

2.11 Strand

-Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een vergunning voor het hebben van een vaartuig op het strand als bedoeld in artikel 5.7.5, lid 1 van de APVW

42,00

42,60

-Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een vergunning voor het hebben van een voertuigen op het strand als bedoeld in artikel 5.7.6, lid 1 van de APVW

42,00

42,60

2.12 Uitrit

vervallen (raadsbesluit 14 juni 2010; zie artikel 38)

 

 

2.13 Venten

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een vergunning voor het op de openbare plaats te koop aanbieden van goederen of diensten als bedoeld in artikel 5.2.2, lid 1 van de APVW

 

 

a.geldig voor een dag

21,00

21,30

b.geldig voor een maand of een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan 5 dagen

42,00

42,60

c.geldig voor een jaar of een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan 4 maanden

84,00

85,20

2.14 Verordening

Voor het verstrekken van een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar (APVW)

11,60

11,75

2.15 Vuur

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een ontheffing voor het stoken van vuur als bedoeld in artikel 5.5.1, lid 2 van de APVW

84,00

85,20

2.16 Vuurwerk

-Voor het in behandeling nemen van een verzoek om eenvergunning voor het afleveren of aanwezig hebben van vuurwerk als bedoeld in artikel 2.6.3, lid 4 van de APVW

84,00

85,20

-Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een ontheffing voor het bezigen van vuurwerk als bedoeld in artikel 2.6.3, lid 4 van de APVW

84,00

85,20

2.17 Wet BIBOB-advies

Indien in het kader van de besluitvorming door burgemeester en wethouders terzake van een aanvraag als genoemd in deze tabel advies wordt ingewonnen bij bureau BIBOB, wordt het overeenkomstig deze tabel berekende bedrag verhoogd met

668,00

670,40

2.18 Woonschepen

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om vergunning voor het bouwenof verbouwen van woonschepen als bedoeld in artikel 5.5.3, lid 3 van de APVW, is met betrekking tot de tarieven rubriek 38.3.1. (bouwactiviteiten) van de tarieventabel van overeenkomstige toepassing.

 

 

Archief, inzage, nasporingen, wet kenbaarheid

publiekrechtelijke beperkingen.

3.a. Voor het door of vanwege de gemeente doen van een nasporing in,

eventueel gevolgd door het geven van een of meer inlichtingen uit een gedeelte van het archief van de gemeente, ongeacht het resultaat van die nasporing, een en ander voor zover deze diensten niet met name in andere bepalingen van deze verordening zijn genoemd, per 5 minuten of gedeelte daarvan

5,00

5,10

b.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van inzage in:

 

 

-de bescheiden van een bestaand bouwwerk bestaande uit omgevingsvergunningen met tekeningen

5,00

5,10

-een situatietekening

2,50

2,55

c.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van inlichtingen omtrent het jaar, waarin een gebouw of gelijktijdig gebouwd complex is opgericht, alsmede voor het verstrekken van inlichtingen omtrent de bestemming van een gebouw of een gedeelte daarvan

2,50

2,55

d.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekkenvan een afschrift of uittreksel uit het gemeentelijk beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenadministratie, danwel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

5,00

5,10

Archief (oud)

Inventarissen.

4. a. Voor het verstrekken van een exemplaar van de -inventaris tot 1896

23,25

23,60

-inventaris betreffende gemeentelijke diensten, bedrijven en instellingen: * 1896 tot 1960

23,25

23,60

* 1961 tot 1984

21,40

21,70

-inventaris gedeelte secretariearchief: * 1896 tot 1929

23,25

23,60

* 1930 tot 1960, deel I

28,60

29,05

* 1930 tot 1960, deel II

28,60

29,05

* 1961 tot 1970

28,60

29,05

* 1971 tot 1984, deel I

28,60

29,05

* 1971 tot 1984, deel II

28,60

29,05

-inventaris diverse archieven en verzamelingen

21,40

21,70

-catalogus van de verzameling kaarten en tekeningen

21,40

21,70

b.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het:

-vervaardigen van een zwart/wit print van een afbeelding uit de digitale fotocollectie, per afbeelding

1,95

2,00

-in voorkomend geval te verhogen met: verzend- en administratiekosten, per bestelling (ongeacht de grootte daarvan)

5,20

5,30

-per e-mail verzenden van een gescande afbeelding uit de fotocollectie, per afbeelding

7,85

7,95

c.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het openbaar maken door middel van publicatie, uitgave, tentoonstelling en dergelijke van bij het gemeentearchief berustende afbeeldingen

 

 

-per afbeelding, bij een oplage van 1-1.000 exemplaren

16,35

16,60

-per afbeelding, bij een oplage van 1.001-10.000 exemplaren

32,75

33,25

-per afbeelding, bij een oplage van meer dan 10.000 exemplaren

65,40

66,40

Begroting en rekening.

5.Voor het verstrekken van een exemplaar van:

a.de gemeentebegroting:

1.de programmabegroting

26,35

26,75

2.de productenbegroting

40,90

41,50

3.de beheerstoelichting

73,80

74,90

4.de bijlagen bij de productenbegroting

53,55

54,35

b.de voortgangsrapportages (Voorjaars- en Najaarsnota),per rapportage

18,40

18,70

c.de gemeenterekening

51,60

52,35

Beschikkingen, vergunningen e.d.

6.Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afgeven van een beschikking op verzoekschriften, van een vergunning of een ontheffing, dan wel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met name in dit artikel of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, per beschikking

21,00

21,30

Bevolkingsadministratie.

7.a. Voor het verstrekken van inlichtingen uit de bevolkingsadministratie: per enkelvoudige inlichting

4,00

4,05

voor een abonnement voor enkelvoudige inlichtingen,

geldig gedurende een jaar:

voor 100 inlichtingen

136,00

138,00

voor 250 inlichtingen

286,00

290,00

voor 500 inlichtingen

487,00

494,00

voor 1.000 inlichtingen

769,00

781,00

voor 5.000 inlichtingen

2.878,00

2.921,00

voor 10.000 inlichtingen

4.605,00

4.674,00

per meervoudige inlichting

7,00

7,10

 

 

 

voor een abonnement voor meervoudige inlichtingen,

geldig gedurende een jaar:

voor 100 inlichtingen

270,00

274,00

voor 250 inlichtingen

575,00

584,00

voor 500 inlichtingen

963,00

977,00

voor 1.000 inlichtingen

1.535,00

1.558,00

voor 5.000 inlichtingen

5.758,00

5.844,00

voor 10.000 inlichtingen

9.212,00

9.350,00

b.In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

2,25

2,27

c.Voor het verstrekken van enkel- of meervoudige inlichtingen, betreffende niet met namen en adressen aangeduide personen en ten behoeve waarvan één of meer kaartverzamelingen of registers, behorende tot de bevolkingsadministratie, geheel of gedeeltelijk moeten worden doorlopen, per kwart-uur

21,00

21,30

d.De onder a. en b. bedoelde leges zijn eveneens verschuldigd indien de gevraagde inlichting niet leidt tot het door de aanvrager beoogde doel of indien geen inlichting als gewenst kan worden verstrekt.

 

 

e.Voor de toepassing van het hiervoor onder a. en b. vermelde tarief wordt verstaan onder:

1.een enkelvoudige inlichting: Iedere verstrekking uit of vergelijking met de bevolkingsadministratie betreffende naam, voornaam en adres van één persoon;

2.een meervoudige inlichting: Iedere verstrekking uit of vergelijking met de bevolkingsadministratie van meer gegevens omtrent één persoon dan bedoeld onder d, sub 1.

 

 

f.Voor het verstrekken van inlichtingen uit de bevolkingsadministratie langs geautomatiseerde weg:

1.voor het in bedrijf stellen van het geautomatiseerde systeem

46,15

46,85

2.voor elk kwartier of gedeelte daarvan gedurende hetwelk het geautomatiseerde systeem voor het verstrekken van de gevraagde inlichtingen in werking is

21,00

21,30

3.bij toepassing van de onder sub 1 en 2 genoemde tarieven zal nimmer meer verschuldigd zijn dan bij toepassing van de onder a genoemde tarieven.

 

 

g.Afschriften uit de bevolkingsadministratie.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afgeven van een:

1.gewaarmerkt afschrift van benodigde gegevens uit de

bevolkingsadministratie, al dan niet voorzien van gegevens

betreffende echtgenoot en/of eventuele kinderen

 

 

 

7,00

 

 

 

7,10

2.gewaarmerkt afschrift als onder 1 gesteld in meerdere talen

14,00

14,20

3.volledig overzicht van de persoonslijst

21,00

21,30

Voor de toepassing van het bovenstaande wordt onder bevolkingsadministratie verstaan de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, de aangehaakte gegevens als bedoeld in de verordening op de bevolkingsadministratie, het persoonsregister, het archiefregister.

 

 

Bouwverordening: zie Woningwet.

 

 

 

 

 

Brandbeveiliging.

8.a.1. vervallen (raadsbesluit 14 juni 2010; zie artikel 38)

 

 

8.a.2. vervallen (raadsbesluit 14 juni 2010; zie artikel 38)

 

 

8.b.1. vervallen (raadsbesluit 14 juni 2010; zie artikel 38)

 

 

8.b.2. vervallen (raadsbesluit 14 juni 2010; zie artikel 38)

 

 

8.c.1. vervallen (raadsbesluit 14 juni 2010; zie artiekl 38)

 

 

Burgerlijke stand.

9.a.Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afgeven van een:

1.afschrift of uittreksel van een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 23b van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

11,30

11,50

2.verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

20,40

20,70

3.meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

11,30

11,50

b.Voor in afwijking van het onder sub a bepaalde verrichten van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand per kwart-uur

21,00

21,30

c.Voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een andere tijd of andere wijze dan ingevolge artikel 4 der Wet rechten burgerlijke stand van 23 april 1879 (Staatsblad no. 72) voor kosteloze huwelijksvoltrekking en partnerschapregistratie is bepaald, met inbegrip van de kosten van het gebruik en leggen van de loper;

1.bij gebruik van de grote trouwzaal (raadzaal)

op maandag tot en met donderdag

578,00

587,00

op vrijdag

774,00

786,00

op zaterdag

1.145,00

1.162,00

op zondag en daarmede gelijkgestelde algemeen erkende feestdagen

1.713,00

1.739,00

2.bij gebruik van de kleine trouwzaal:

2. op maandag tot en met donderdag

374,00

380,00

op vrijdag

502,00

510,00

op zaterdag

740,00

751,00

op zondag en daarmede gelijkgestelde algemeen erkende feestdagen

1.104,00

1.121,00

3.bij gebruik van een andere, op grond van het raadsbesluit van 26 juni 2006, door burgemeester en wethouders aangewezen locatie, niet zijnde het raadhuis de Paauw:

 

 

op maandag tot en met donderdag

578,00

587,00

op vrijdag

774,00

786,00

op zaterdag

1.145,00

1.162,00

op zondag en daarmede gelijk gestelde algemeen erkende feest-

dagen

1.713,00

1.739,00

4.buiten het huis der gemeente indien van het onvermogen van partijen niet is gebleken door een getuigschrift van onvermogen, afgegeven door de burgemeester hunner woon- of verblijfplaats

529,00

537,00

5.de hiervoor onder c.1 tot en met c.4 bedoelde rechten worden,indien gebruik wordt gebruik wordt gemaakt van een éénmalige benoemde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, verhoogd met een bedrag van

254,00

258,00

d.Voor het afgeven van een trouwboekje of van een duplicaat trouwboekje

23,80

24,15

e.Voor het bij het huwelijk of partnerschapregistratie van

gemeentewege aanwezig zijn van getuigen, per getuige

21,00

21,30

Drank- en Horecawet

10.a Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet:

210,00

213,00

2.het op grond van artikel 30 van de Drank- en Horecawet wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van genoemde wet

84,00

85,20

3.het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van genoemde wet in verband met (een) nieuwe leidinggevende(n)

 

85,20

4.een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

21,00

21,30

Fotokopieën, geschreven of gedrukte stukken, e.d.

11.Voor het afgeven van:

a.geheel of gedeeltelijk geschreven, getypte, gedrukte

of anderszins gereproduceerde stukken;

b.fotokopieën van stukken;

c.minuten, afschriften van of uittreksels uit stukken, geheel of gedeeltelijk geschreven, getypt of anderszins gereproduceerd en voorzover zij in deze verordening of in in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels niet afzonderlijk zijn genoemd,

voor de eerste bladzijde

4,00

4,05

voor elke volgende bladzijde

0,25

0,25

voor de eerste bladzijde (kleur)

5,25

5,35

voor elke volgende bladzijde (kleur)

0,52

0,55

Gemeentewapen.

12.Voor een niet in kleur uitgevoerde afdruk van het wapen der gemeente met bijbehorende beschrijving

4,00

4,05

Geodetische informatie, Grootschalige basiskaart Wassenaar

13.Het verstrekken van informatie uit de digitale basiskaart van Wassenaar, opgebouwd uit:

-bebouwing, wegen, kunstwerken, rasters, semantische gegevens, rioolputten, bomen, lantaarnpalen e.d.

in bebouwd gebied uit luchtfoto´s 1 : 3000

-bebouwing, wegen, kunstwerken, rasters, semantische gegevens exclusief puntobjecten zoals bomen e.d.

in landelijk gebied uit luchtfoto´s 1 : 5000

a.Digitale basiskaart in bebouwd gebied; op CD-rom of per mail in DGN, DWG, DXF en SUF2-formaat;

1.inclusief puntobjecten, per ha.

met een minimum van € 15,00 per levering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71,50

72,55

2.exclusief puntobjecten, per ha.

met een minimum van € 15,00 per levering

50,20

50,95

b.Digitale basiskaart in landelijk gebied;

op CD-rom of per mail in DGN, DWG, DXF en SUF2-formaat;

1.inclusief puntobjecten, per ha.

met een minimum van € 15,00 per levering

40,10

40,70

2.exclusief puntobjecten, per ha.

met een minimum van € 15,00 per levering

25,05

25,45

c.Hergebruik van eerder geleverd digitaal bestand voor een ander project;

1.kleiner of gelijk aan 2½ ha.

17,15

17,40

2.van 2½ ha tot en met 10 ha.

103,35

104,90

3.groter dan 10 ha.

van de eerste aanschaf.

25%

25%

d.Informatie per gemeentelijk vast punt van de meetkundige grondslag in R.D., inclusief aanmetingsschets

53,60

54,40

e.Hoogte-informatie:

-per gemeentelijk punt van het net van hoogtebouten in N.A.P., inclusief aanmetingsschets

20,25

20,55

f.Geodetisch werk:

1.Geodetische meetwerkploeg, per uur (incl. reiskosten, gebruik instrumentarium, verwerkingssoftware en verwerkings-apparatuur).

144,15

146,30

2.Binnenwerkzaamheden, per uur

93,90

95,30

Grondwaterwet.

14.Voor de medewerking ingevolge artikel 19 van de Grondwaterwet aan de procedure ter verkrijging van een vergunning op grond van de Grondwaterwet

776,00

787,00

Huisvestingswet.

15.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

a.een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet (stb. 1992, 548)

21,00

21,30

b.een voorrangsverklaring als bedoeld in artikel 31 van de Huisvestingsverordening Stadsgewest Haaglanden 2005

72,00

73,05

Kaarten, tekeningen, plattegronden en luchtfoto's.

16.Voor het verstrekken van afdrukken van kaarten, tekeningen en plattegronden, één en ander voor zover deze stukken in deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente dan wel in andere rechtsregels niet afzonderlijk zijn genoemd:

a. afdruk van niet gekleurde kaarten en tekeningen op papier:

-op A4-formaat

14,30

14,50

-op A3-formaat

15,50

15,75

-op A2-formaat

19,10

19,40

-op A1-formaat

22,70

23,05

-op A0-formaat

34,70

35,20

b.afdruk van de huisnummeringskaart op papier, schaal 1 : 1000 (uitsluitend analoog verkrijgbaar).

-op A4-formaat

14,30

14,50

-op A3-formaat

19,20

19,50

-op A2-formaat

33,90

34,40

-op A1-formaat

48,60

49,35

-op A0-formaat

97,60

99,05

c.afdruk van gekleurde kaarten of ander plotwerk uit gemeentelijk bestand op schaal

-op A4-formaat

21,00

21,30

-op A3-formaat

25,90

26,30

-op A2-formaat

40,60

41,20

-op A1-formaat

55,30

56,15

-op A0-formaat

104,30

105,85

d.Afdruk plattegrond van de gemeente:

schaal 1 : 10000

24,35

24,70

schaal 1 : 20000

16,25

16,50

schaal 1 : 25000 en kleiner

13,95

14,15

e.Luchtfoto's van de gemeente:

1.kleurenfoto (contactafdruk) 22 x 22 cm (te bestellen)

-schaal 1 : 3000 (bebouwd gebied)

35,80

36,35

-schaal 1 : 5000 (landelijk gebied)

35,80

36,35

2.kleurenkopie van contactafdruk of afdruk uit digitaal foto-bestand

17,60

17,85

3.zwart/wit afdruk van gerasterde calque op papier; schaal 1 : 1000:

-op A4-formaat

14,30

14,50

-op A3-formaat

15,50

15,75

-op A2-formaat

19,10

19,40

-op A1-formaat

22,70

23,05

-op A0-formaat

34,70

35,20

4.kleurenfoto; lineaire vergroting schaal 1 : 1000;

formaat 60 x 60 cm ( van opnameschaal 1 : 3000)

(te bestellen)

157,95

160,30

5.kleurenfoto; lineaire vergroting schaal 1 : 1000;

formaat 100 x 100 cm ( van opnameschaal 1 : 5000)

(te bestellen)

280,75

284,95

6.digitale foto, per ha.

39,25

39,85

Kadaster.

17.Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van gegevens uit, of het raadplegen van de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken, ook indien de raadpleging niet leidt tot het beoogde doel, per vijf minuten of gedeelte daarvan

7,00

7,10

 

 

 

Kamperen.

18.Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afgeven van een vergunning tot het exploiteren van een kampeerplaats, indien de vergunning geldig is voor:

1.ten hoogste een jaar

168,00

170,40

2.langer dan één, doch ten hoogste twee jaar

294,00

298,20

3.langer dan twee jaar, doch ten hoogste drie jaar

420,00

426,00

4.langer dan drie jaar, nevens het onder 3 genoemde recht, voor elk jaar of gedeelte daarvan meer dan drie

101,85

103,40

Kansspelen.

19.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30 van de Wet op de Kansspelen:

a.indien de vergunning voor één kansspelautomaat geldt

56,50

56,50

b.indien de vergunning voor twee of meer kansspelautomaten geldt

22,50

22,50

vermeerderd met het product van het aantal kansspelautomaten,

waarvoor de vergunning geldt, een bedrag van

34,00

34,00

c.het onder a. en b. gestelde is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de onder a. en b. genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden

 

 

d.het onder a. en b. gestelde is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat:

 

 

-voor de toepassing van onderdeel a. in plaats van € 56,50 een bedrag geldt van

226,50

226,50

-voor de toepassing van onderdeel b. in plaats van € 22,50 een bedrag geldt van

90,50

90,50

-en in plaats van € 34,00 een bedrag geldt van

136,00

136,00

 

 

 

Leegstandwet.

20.a.Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandwet

210,00

213,00

b.voor het in behandeling nemen van een verzoek om verlenging van een vergunning als hiervoor onder a bedoeld

14,00

14,20

Legalisatie.

21.a.Voor het legaliseren van een handtekening danwel het legaliseren van een kopie/afschrift conform het getoonde origineel

7,00

7,10

b.voor het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

7,00

7,10

Monumenten.

22.vervallen (raadsbesluit 14 juni 2010; zie artikel 38)

 

 

Naturalisatie.

23.Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie:

 

 

a. enkelvoudig verzoek standaard

567,00

789,00

b.enkelvoudig verzoek; gereduceerd tarief voor staatloze vreemdelingen en vreemdelingen met een verblijfsvergunning asiel

517,00

587,00

c.gemeenschappelijk verzoek standaard

719,00

1.008,00

d.gemeenschappelijk verzoek; gereduceerd tarief voor staatloze vreemdelingen en vreemdelingen met een verblijfsvergunning asiel

669,00

806,00

e.tarief voor meenaturaliserende kinderen

85,00

116,00

f.voor het in behandeling nemen van een verzoek voor het afleggen van een enkelvoudige optie ter verkrijging van het Nederlanderschap

148,00

168,00

g.voor het in behandeling nemen van een verzoek voor het afleggen van een gemeenschappelijke optie ter verkrijging van het Nederlanderschap

253,00

286,00

h.voor het in behandeling nemen van een verzoek voor het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap voor een medeopterende minderjarige

 

20,00

Paspoorten: zie Reispapieren.

 

 

Persoonsregistratie.

24.a1. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens, per pagina (met een maximum van € 4,50 per bericht)

0,30

0,30

a2. In het geval:

a.het afschrift bestaat uit meer dan 100 pagina´s, of

het bericht bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking, bedraagt de vergoeding

31,95

32,45

b.het onder a1. Bedoelde bericht verstrekt wordt op een andere gegevensdrager dan papier, bedraagt de vergoeding

6,40

6,50

b. Voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

6,40

6,50

Plattegronden: zie Kaarten.

 

 

Raads- en commissiestukken.

25.a Voor afzonderlijke raadsvoorstellen of andere stukken t.b.v. de politieke markt, anders dan ten behoeve van de pers of direct belanghebbenden, per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde

0,25

0,25

b.voor een exemplaar van de notulen van een raadsvergadering c.q. verslag van een carrouselbijeenkomst, per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde

0,25

0,25

c.voor een abonnement op de raadsvoorstellen en overige stukken

t.b.v. de politieke markt, per jaargang

63,05

64,00

idem, inclusief verzendkosten

98,25

99,70

d. voor een abonnement op de notulen van de raadsvergaderingen, per jaargang

18,50

18,80

idem, inclusief verzendkosten

46,15

46,85

e.voor een abonnement op de verslagen van de carrouselbijeenkomsten van de politieke markt, per jaargang

18,50

18,80

idem, inclusief verzendkosten

46,15

46,85

f.voor een abonnement op de agenda van de politieke markt, per jaargang

7,65

7,75

idem, inclusief verzendkosten

10,25

10,40

g.daar waar onder de letters c. tot en met f. van deze rubriek gesproken wordt van een jaargang, wordt bedoeld een geheel kalenderjaar. Een gedeelte van een jaargang, mits omvattende stukken, agenda´s en/of notulen van 10 of meer politieke markten, wordt voor een gehele gerekend.

 

 

Rechtspositieregelingen.

26.Behoudens het bepaalde in artikel 1:4:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) bedragen de leges voor:

een exemplaar van de CAR/UWO

12,15

12,35

Reispapieren.

27.a.Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot:

1.het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument

voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

50,90

52,10

2.het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld onder 1 (zakenpaspoort)

56,90

58,20

3.het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een

persoon die op grond van de Wet betreffende de positie

van Molukkers als Nederlander wordt behandeld

(faciliteitenpaspoort)

50,90

52,10

4.het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld onder 1, 2 en 3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

8,95

9,20

5.het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld onder 1, 2 en 3

20,90

21,50

6.het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld onder 5 in een reisdocument als bedoeld onder 1, 2 en 3

14,00

14,20

7.het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

42,85

43,85

8.het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

jeugdtarief (t.m. 13 jaar)

8,95

9,20

b. 1. De tarieven als genoemd onder de onderdelen a.1 tot en met a.3

alsmede onder a.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met

een bedrag van

41,00

45,00

4.Het tarief als genoemd onder b.1. wordt bij een gecombineerde

spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld onder a.1,

a.2 en a.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als

bedoeld onder a.4, slechts één keer per reisdocument berekend

 

 

5.Het tarief als genoemd onder onderdeel a.5 wordt bij een

spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvings-

sticker van

19,50

21,40

c.Voor het vervullen van formaliteiten in verband met de vermissing van een afgegeven reisdocument als bedoeld onder a.

21,00

21,30

Rekening: zie Begroting.

 

 

Scholenlijst.

28.Voor het verstrekken van een opgave van de adressen van de in de gemeente gevestigde onderwijsinrichtingen en hun besturen

7,90

8,00

Sluitingsuur, ontheffing.

29.Voor een vergunning, waarbij ontheffing wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 32, lid 1 van de APVW (sluitingsuur als bedoeld in de Drank- en Horecawet) voor elke keer, dat de ontheffing geldt:

21,00

21,30

indien de ontheffing voor een maand geldt:

42,00

42,60

indien de ontheffing voor een kwartaal geldt:

84,00

85,20

indien de ontheffing voor een half jaar geldt:

126,00

127,80

indien de ontheffing voor een jaar geldt:

168,00

170,40

 

 

 

Straatnamenlijst.

30.Voor het verstrekken van een lijst van straatnamen

7,90

8,00

Telecommunicatiewet

31.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid van de Telecommunicatiewet, voor een sleuf, met een breedte van 50 centimeter, met een lengte van:

0 - 50 meter

75,65

76,80

50 - 100 meter

151,45

153,70

vermeerderd met een bedrag van

1,50

1,50

voor elke meter of gedeelte daarvan boven de 100 meter

 

 

1.1 Indien de breedte van de sleuf groter is dan 50 centimeter wordt het in 32.1 bedoelde tarief evenredig verhoogd.

1.2 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het onder 1 bedoelde bedrag verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2 Indien een begroting als bedoeld in 32.1.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Ventvergunningen.

32.Voor het afgeven van een ventvergunning:

geldig voor één dag

21,00

21,30

geldig voor ten hoogste een maand of een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan vijf dagen

42,00

42,60

geldig voor een jaar of een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan vier maanden

84,00

85,20

Verkeer en vervoer.

33.a.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

1.afgeven/vernieuwen/vervangen/omwisselen van een rijbewijs

47,95

48,65

2.het tarief genoemd in onderdeel 33.a.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

33,25

33,50

3.verkrijgen van gegevens uit het centraal register rijbewijzen

7,75

7,85

b.Voor het vervullen van formaliteiten in verband met de vermissing van een afgegeven rijbewijs als bedoeld onder a.1

21,00

21,30

c.voor het verstrekken aan een aanvrager van een formulier voor een eigen verklaring omtrent lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen per formulier

20,45

23,05

d.voor het in behandeling nemen van een verzoek tot:

1.een ontheffing van de parkeerschijfzone

14,00

14,20

2.een ontheffing op grond van de Wegenverkeerswet 1994 of het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

42,00

42,60

3.verstrekking van een duplicaat van de hiervoor onder 1 en 2. genoemde stukken

7,00

7,10

5.het op verzoek van de houder wijzigen van de hiervoor onder 1 en 2 bedoelde stukken

7,00

7,10

e.voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van de wegenverkeerswetgeving voor en direct samenhangend met de uitvoering van exceptioneel/bijzonder transport (voor niet gekentekend langzaam verkeer)

39,30

39,90

f.voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing als

bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

84,00

85,20

g.voor het in behandeling nemen van een verzoek tot:

1.afgifte van een landelijke Gehandicaptenparkeerkaart

(bestuurderskaart of passagierskaart)

30,65

31,10

vermeerderd met de kosten van:

 

 

-een standaard medisch advies van de GGD: € 95,20

 

 

danwel met de kosten van:

 

 

-een eenvoudig (op basis van dossieronderzoek)

- medisch advies van de GGD: € 80,90

 

 

2.afgifte van een landelijke Gehandicaptenparkeerkaart

(instellingen)

30,65

31,10

3.verstrekking van een duplicaat van de hiervoor onder 1. en 2. genoemde landelijke Gehandicaptenparkeerkaart

23,75

24,10

h.voor het in behandeling nemen van een verzoek tot:

1.afgifte van een gemeentelijke Gehandicaptenparkeerkaart

14,80

15,00

vermeerderd met de kosten van:

 

 

-een standaard medisch advies van de GGD: € 95,20

 

 

danwel met de kosten van:

 

 

-een eenvoudig (op basis van dossieronderzoek)

 

 

medisch advies van de GGD: € 80,90

 

 

2.verstrekking van een duplicaat van de hiervoor onder 1 genoemde gemeentelijke Gehandicaptenparkeerkaart

7,85

7,95

i.voor het in behandeling nemen van een verzoek tot:

1.toewijzing van een bijzondere gehandicaptenparkeerplaats

14,00

14,20

(tenzij de toewijzing kan plaatsvinden aan de hand van een eerder

afgegeven keuringsadvies van de GGD), vermeerderd met de

kosten van:

 

 

-een standaard medisch advies van de GGD: € 95,20

 

 

danwel met de kosten van:

 

 

-een eenvoudig (op basis van dossieronderzoek)

 

 

medisch advies van de GGD. € 80,90

 

 

2.wijziging van de aanduiding van het voertuig waarvan de houder van een bijzondere Gehandicaptenparkeerplaats gebruik maakt

(kentekenwijziging)

14,00

14,20

Verklaring omtrent personen.

34.Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afgeven van:

1.een bewijs van Nederlandschap

7,00

7,10

2.een verklaring omtrent het gedrag van personen, per stuk

30,05

30,05

3.een certificaat van oorsprong

7,00

7,10

4.een attestatie de vita

7,90

8,00

5.alle andere verklaringen, welke in het bijzonder belang van de aanvrager worden opgemaakt, voor zover daarvoor in deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels, niet een ander recht is bepaald, per stuk

7,00

7,10

Winkeltijdenwet

35.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183)

21,00

21,30

b.tot het verlenen van toestemming om een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

21,00

21,30

c.tot in intrekken of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing

21,00

21,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woningwet, bouwverordening e.d.

36.1

a.Voor het verstrekken van een exemplaar van:

-de bouwverordening van de gemeente, met bijlagen en toelichting

66,60

67,60

-de exploitatieverordening

11,05

11,20

b.Voor het verlenen van inzage in bescheiden waaronder worden verstaan omge-

vingsvergunningen of meldingen met tekeningen, berekeningen en beschrijvingen,

betreffende een bestaand gebouw, terrein of object, per bouwdossier:

1.indien daarbij van gemeentewege hulp wordt verleend per vijf minuten of gedeelte daarvan

7,00

7,10

2.indien daarbij van gemeentewege geen hulp wordt verleend per ¼ uur

3,75

3,80

3.indien de inzage ten doel heeft inzicht te verkrijgen in de bodemgesteldheid als bedoeld in de Bouwverordening en/of het besluit Omgevingsrecht

42,00

42,50

c.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het

wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening voor een woning of woonwagen

63,00

63,95

d.Voor het in behandeling nemen van een verzoek om toekenning van een gewijzigd huisnummer dan wel een verzoek om aan een nog niet geadresseerd object een huisnummer toe te kennen als bedoeld in de APVW:

a.indien daarvoor geen andere adressen behoeven te worden gewijzigd

28,00

28,40

b.indien voor een logisch verloop van de vernummering ook andere adressen dienen te worden gewijzigd

56,00

56,80

Wet ruimtelijke ordening

 

 

37.1 vervallen (raadsbesluit 14 juni 2010; zie artikel 38)

 

 

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

38.

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

38.1.1

Voor de toepassing van deze rubriek wordt verstaan onder:

 

38.1.1.1

aanlegkosten:

 

a

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

 

b

Indien het bevoegd gezag de aanlegkosten onjuist overkomt, zomede in het geval, dat belanghebbende in gebreke blijft een behoorlijke opgaaf over te leggen, stellen zij vorenbedoelde kostenraming vast en worden de leges naar uitkomst daarvan geheven.

 

38.1.1.2

bouwkosten:

 

a

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

b

Indien het bevoegd gezag de bouwkosten onjuist overkomt, zomede in het geval, dat belanghebbende in gebreke blijft een behoorlijke opgaaf over te leggen, stellen zij vorenbedoelde kostenraming vast en worden de leges naar uitkomst daarvan geheven.

 

38.1.1.3

APVW: de Algemeen plaatselijke verordening Wassenaar

 

38.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

38.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

38.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Beoordeling principeverzoek (c.q. schetsplan)

 

 

Omschrijving

Tarief

2010

in euro

Tarief

2011

in euro

38.2

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een uitspraak van het bevoegd gezag op een principe verzoek, dan wel een schetsplan met betrekking tot de vraag of op basis van dat verzoek of schetsplan (project) in het kader van de Wabo vergunbaar is dan wel ontheffing zou kunnen worden verleend, indien:

 

 

38.2.1

de verwachten bouw- of aanlegkosten € 50.000,00 of minder zullen bedragen

420,00

426,00

38.2.2

voor elk geval verhoogd met per elke volgende € 50.000,00 bouw- of aanlegkosten of een gedeelte ervan tot een maximum van

126,00

3.695,00

128,00

3.750,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

 

Omschrijving

Tarief

2010

in euro

Tarief

2011

in euro

38.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen en adviezen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit en volgende hoofdstukken. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

38.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

38.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

38.3.1.1.1

een promillage van de bouwkosten van

23,37 ‰

28,23 ‰

38.3.1.1.2

met een minimum bedrag van

30,05

30,50

38.3.1.1.3

Indien een vergunning op meer dan tien woningen betrekking heeft, wordt het verschuldigde recht voor de eerste tien woningen overeenkomstig het hiervoor genoemde algemene tarief berekend en in afwijking van dit tarief voor het aantal woningen boven tien als volgt berekend:

voor de 11e t/m 30e woning, een promillage van

20,73‰

25,04‰

 

van de bouwkosten van het aantal woningen;

 

 

 

voor de 31e t/m 50e woning, een promillage van

18,85‰

22,77‰

 

van de bouwkosten van het aantal woningen;

 

 

 

voor de 51e t/m 100e woning, een promillage van

17,60‰

21,26‰

 

voor het aantal woningen boven de 100e, een promillage van

16,33‰

19,72‰

 

van de bouwkosten van het aantal woningen boven de 100

 

 

 

In geval de woningen van verschillende grootte of van een verschillend type zijn, wordt voor de berekening van het verschuldigde recht uitgegaan van de gemiddelde kosten per woning, verkregen door het aantal woningen te delen op de totale bouwkosten.

 

 

38.3.1.1.4

Voor een van rechtswege verleende omgevingsvergunning is uitsluitend het onder 38.3.1.1.1 genoemde tarief van toepassing.

 

 

38.3.1.1.5

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een omgevingsvergunningsvrij bouwwerk als bedoeld in de Wabo en deze (vooraf) te laten toetsen door de Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed

25,70

26,10

38.3.1.1.6

Indien de werkelijke aanleg- of bouwkosten na het gereedkomen van de werkzaamheden afwijken van de volgens 38.1.1.1 en 38.1.1.2 vastgestelde bedragen, zijn over het verschil afzonderlijk leges verschuldigd.

In rekening gebrachte advertentiekosten die zijn gemaakt voor een voorgeschreven publicatie worden niet gerestitueerd.

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving

Tarief

2010

in euro

Tarief

2011

in euro

38.3.1.1.7

Het onder 38.3.1.1.6 bedoelde bedrag wordt berekend door op de werkelijke aanleg- of bouwkosten het desbetreffende tarief toe te passen en vervolgens de reeds geheven leges als voorheffing in mindering te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

Welstandtoets

 

 

38.3.1.2

Voor de beoordeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning door de Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed worden de overeenkomstig onder onderdeel 38.3.1.1 berekende tarieven verhoogd met: Indien de door het bevoegd gezag vastgestelde kosten van bouwen, vernieuwen, veranderen of uitbreiden, waartoe vergunning wordt verleend, de gehele afwerking ingegrepen, bedragen:

 

 

a

minder dan € 2.500,00

27,65

33,40

b

€ 2.500,00 of meer, doch minder dan € 5.000,00

vermeerderd met 7,1‰ van de bouwkosten boven de € 2.500,00

27,65

33,40

c

€ 5.000,00 of meer, doch minder dan € 25.000,00

vermeerderd met 3,6‰ van de bouwkosten boven de € 5.000,00

46,05

55,60

d

€ 25.000,00 of meer, doch minder dan € 250.000,00

vermeerderd met 1,2‰ van de bouwkosten boven de € 25.000,00

120,05

145,00

e

€ 250.000,00 of meer vermeerderd met 0,12‰ van de bouwkosten boven de € 250.000,00

397,20

479,75

 

met een maximum van

918,55

1109,45

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische beoordelingscommissie

 

 

38.3.1.3 a

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 38.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische beoordelingscommissie nodig is en wordt beoordeeld:

643,55

570,00

b

Voor een advies inzake nieuwe vestigingen

 

667,59

c

Voor een advies waarbij de commissie wordt verzocht ook uitspraken van de commissie voor bezwaar en beroep en/of gerechtelijke uitspraken te betrekken

 

750,00

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

38.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 38.3.1.1 en/of onderdeel 38.3.2 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouw/ dan wel aanlegactiviteit:

504,00

511,55

 

 

 

 

38.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

21,42‰

25,87‰

van de aanlegkosten, met een minimum van:

84,00

85,20

Omschrijving

Tarief

2010

in euro

Tarief

2011

in euro

 

welk bedrag wordt verhoogd met met een bedrag van

370,00

375,55

 

Indien advertentiekosten moeten worden gemaakt

 

 

38.3.2.1

Het bepaalde onder 38.3.1.1.6 en 38.3.1.1.7 is van overeenkomstige toepassing.

 

 

38.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 38.3.1:

 

 

38.3.3.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking), de bouwkosten bedragen meer dan € 3.000,00 en er advertentiekosten moeten worden gemaakt

370,00

375,55

38.3.3.1.a

In afwijking op het voorgaande lid bedraagt het verschuldigde bedrag indien de bouwkosten € 3.000,00 of minder bedragen

98,55

100,05

38.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking), de bouwkosten bedragen meer dan € 3.000,00 en er advertentiekosten moeten worden gemaakt

370,00

375,55

38.3.3.2.a

In afwijking op het voorgaande lid bedraagt het verschuldigde bedrag indien de bouwkosten € 3.000,00 of minder bedragen

98,55

100,05

38.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), de bouwkosten bedragen meer dan € 3.000,00 en er advertentiekosten moeten worden gemaakt

2.463,00

2.500,00

38.3.3.3.a

In afwijking op het voorgaande lid bedraagt het verschuldigde bedrag indien de bouwkosten € 3.000,00 of minder bedragen

98,55

100,05

38.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking), de bouwkosten bedragen meer dan

€ 3.000,00 en er advertentiekosten moeten worden gemaakt

370,00

375,55

38.3.3.4.a

In afwijking op het voorgaande lid bedraagt het verschuldigde bedrag indien de bouwkosten € 3.000,00 of minder bedragen

98,55

100,05

38.3.3.5

indien artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast (wijzigingsbevoegdheid)

7.524,00

7.637,00

38.3.3.6

n.v.t.

 

 

38.3.3.7

n.v.t.

 

 

38.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit), de bouwkosten bedragen meer dan € 3.000,00 en er advertentiekosten moeten worden gemaakt

370,00

375,55

38.3.3.4.a

In afwijking op het voorgaande lid bedraagt het verschuldigde bedrag indien de bouwkosten € 3.000,00 of minder bedragen

98,55

100,05

 

 

 

 

 

Omschrijving

Tarief

2010

in euro

Tarief

2011

in euro

38.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

38.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking), de bouwkosten bedragen meer dan € 3.000,00 en er advertentiekosten moeten worden gemaakt

370,00

375,55

38.3.4.1.a

In afwijking op het voorgaande lid bedraagt het verschuldigde bedrag indien de bouwkosten € 3.000,00 of minder bedragen

98,55

100,05

38.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking), de bouwkosten bedragen meer dan € 3.000,00 en er advertentiekosten moeten worden gemaakt

370,00

375,55

38.3.4.2.a

In afwijking op het voorgaande lid bedraagt het verschuldigde bedrag indien de bouwkosten € 3.000,00 of minder bedragen

98,55

100,05

38.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), de bouwkosten bedragen meer dan € 3.000,00 en er advertentiekosten moeten worden gemaakt

2.463,00

2.500,00

38.3.4.3.a

In afwijking op het voorgaande lid bedraagt het verschuldigde bedrag indien de bouwkosten € 3.000,00 of minder bedragen

98,55

100,05

38.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking), de bouwkosten bedragen meer dan

€ 3.000,00 en er advertentiekosten moeten worden gemaakt

370,00

375,55

38.3.4.4.a

In afwijking op het voorgaande lid bedraagt het verschuldigde bedrag indien de bouwkosten € 3.000,00 of minder bedragen

98,55

100,05

38.3.4.5

indien artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast (wijzigingsbevoegdheid)

7.524,00

7.637,00

38.3.4.6

n.v.t.

 

 

38.3.4.7

n.v.t.

 

 

38.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit), de bouwkosten bedragen meer dan € 3.000,00 en er advertentiekosten moeten worden gemaakt

370,00

375,55

38.3.4.8.a

In afwijking op het voorgaande lid bedraagt het verschuldigde bedrag indien de bouwkosten € 3.000,00 of minder bedragen

98,55

100,05

38.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

38.3.5.1

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een omgevingsvergunning met betrekking tot een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, inhoudende toestemming tot het in gebruik nemen van een bouwwerk of inrichting is een basistarief verschuldigd van

336,00

341,05

38.3.5.2

Voor het verlenen van een vergunning als hier bedoeld, wordt het hiervoor genoemde bedrag verhoogd voor inrichtingen met een oppervlakte tussen: 0 t/m 100m² met

101 t/m 500 m² met € € 1,63 per m²

501 t/m 2.000 m² met € 491,00 + € 0,52 per m²

2.001 t/m 5.000 m² met € 1.092,00 + € 0,16 per m²

5.001 t/m 50.000 m² met € 1.720,00 + € 0,02 per m²

groter dan 50.000 m² met € 2.446,00 + € 0,01 per m²

210,00

 

213,15

38.3.5.3

Voor een controle naar aanleiding van een melding op grond van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo met nevenactiviteiten

98,00

99,45

38.3.5.4

n.v.t.

 

 

38.3.5.5

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het opmaken van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1. lid 1, onder d , van de Wabo, inhoudende een tijdelijke toestemming tot het in gebruik nemen van een bouwwerk of inrichting

126,00

127,90

a.

Indien de omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een maximale duur van 7 x 24 uur ten behoeve van:

0 t/m 150 personen

151 t/m 250 personen

251 t/m 1.000 personen

Boven de 1.000 personen

 

 

 

 

 

84,00

168,00

336,00

420,00

 

 

 

 

 

85,20

170,40

336,00

426,00

b.

Indien de vergunning wordt aangevraagd voor een gebruik van langer dan 7 x 24 uur, doch niet langer dan zes maanden

504,00

511,20

c.

Voor een hercontrole van een inrichting waarvoor een vergunning als hier boven onder 38.3.5.5 is afgegeven, indien niet is voldaan aan naleving van de vergunningsvoorschriften vermeld in deze vergunning:

84,00

85,20

38.3.5.6

Voor een ontheffing als bedoeld in artikel 5.5.1 lid 2 van de APVW voor het stoken of hebben van vuur zoals genoemd in artikel 5.5.1 lid 1.

84,00

85,20

38.3.5.7

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 38.3.5.1 en 38.3.5.5:

 

 

a.

wordt ingetrokken, voor dat daarop is beschikt, kan op verzoek een teruggaaf van 50% van de betaalde leges worden verleend:

 

 

b.

wordt afgewezen, kan op verzoek een teruggaaf van 50% van de betaalde leges worden verleend

 

 

c.

niet-ontvankelijk wordt verklaard, kan op verzoek een teruggaaf van 75% van de betaalde leges verleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

38.3.6.1 a.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de Erfgoedverordening Wassenaar 2010 aangewezen gemeentelijk monument, waarvoor op grond van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

126,00

127,80

b.

Voor elk geval verhoogd met:

indien de procedure publicatie voorschrijft en advertentiekosten moeten worden gemaakt

56,00

56,80

c.

indien de beoordeling van de onder a bedoelde aanvraag door de Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed wordt het hiervoor onder a bedoelde tarief verhoogd overeenkomstig het in artikel 38.3.1.2 vermelde berekeningswijze

 

 

d.

Het onder c is niet van toepassing indien op basis van een andere vergunningplichtige activiteit reeds de onder artikel 38.3.1.2 in rekening wordt gebracht

 

 

38.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

168,00

170,40

38.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens de Erfgoedverordening Wassenaar 2010 aangewezen gemeentelijk dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

168,00

170,40

38.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

38.3.7.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van omgevingsvergunning voor de activiteit slopen op grond van de Wassenaarse Bouwverordening, een bestemmingsplan of voorbereidingsbesluit, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

168,00

170,40

38.3.7.1.1

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

38.3.7.2

Asbesthoudende materialen

 

 

38.3.7.2.1

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

 

38.3.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief een promillage van:

21.42‰

25.87‰

 

van de aanlegkosten met een minimum van

84,00

85,20

 

welke bedrag wordt verhoogd met een bedrag van

indien advertentiekosten worden gemaakt.

370,00

375,55

 

 

 

 

38.3.9

Uitweg/inrit

 

 

 

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

182,00

184,75

 

In het geval het hiervoor bedoelde verzoek wordt afgewezen, wordt een teruggaaf van de geheven leges verleend van

42,00

42,65

38.3.10

Kappen

 

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

126,00

127,80

38.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de APVW waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

21,00

21,30

38.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

21,00

21,30

38.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

21,00

21,30

 

Omschrijving

Tarief

2010

in euro

Tarief

2011

in euro

38.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

38.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

252,00

255,60

38.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

252,00

255,60

 

 

 

 

38.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

252,00

255,60

 

 

 

 

38.3.14

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

38.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

84,00

85,20

38.3.14.1.a

Het bedrag in voorgaande lid wordt verhoogd met een bedrag van

Indien advertentiekosten moeten worden gemaakt

252,00

255,60

38.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

84,00

85,20

38.3.14.2.a

Het bedrag in voorgaande lid wordt verhoogd met een bedrag van

Indien advertentiekosten moeten worden gemaakt

252,00

255,60

38.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

21,00

21,30

38.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

21,00

21,30

38.3.14.2.3

Indien verzoeken om omgevingsvergunning (reclame) bedoeld onder 38.3.14.2.1 en 38.3.14.2.2 om advies wordt voorgelegd aan de Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed wordt hiervoor genoemde bedrag verhoogd met

28,00

28,40

 

 

 

 

 

 

 

 

38.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

Omschrijving

Tarief

2010

in euro

Tarief

2011

in euro

38.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

38.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

38.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen waarbij een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, aanleggen en/of indien op grond van de Ministeriele regeling omgevingsrecht een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem dient te worden overgelegd, worden eerder genoemde tarieven als volgt verhoogd:

 

 

38.3.16.1

indien het bodemrapport uitsluitend een vooronderzoek naar het historisch gebruik naar de bodemgesteldheid betreft

63,00

63,90

38.3.16.2

indien het bodemrapport uitsluitend een verkennend onderzoek als bedoeld in de bouwverordening en/of de Ministeriele regeling omgevingsrecht betreft

252,00

255,60

38.3.16.3

Indien het bodemrapport een verkennend en nader onderzoek als bedoeld in de bouwverordening en/of de Ministeriele regeling omgevingsrecht betreft

420,00

426,00

38.3.16.3

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

63,00

63,90

 

 

 

 

38.3.17

Advies

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

168,00

170,40

 

 

 

 

38.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

38.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

38.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

84,00

85,20

38.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

168,00

170,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

 

 

Omschrijving

Tarief

2010

in euro

Tarief

2011

in euro

38.4.1

n.v.t.

 

 

38.4.2

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

 

Omschrijving

Tarief

2010

in euro

Tarief

2011

in euro

38.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 38.3.1, 38.3.2, 38.3.6 en 38.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

38.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan

75%

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

38.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan

50 %

50 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

38.5.1.3.

In rekening gebrachte advertentiekosten die zijn gemaakt voor voorgeschreven publicatie(s) worden niet gerestitueerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 38.3.1, 38.3.2, 38.3.6 en 38.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 3 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

38.5.2.a

In rekening gebrachte advertentiekosten die zijn gemaakt voor voorgeschreven publicatie(s) en in rekening gebrachte bedragen voor uitgebrachte externe adviezen worden niet gerestitueerd.

 

 

 

Omschrijving

Tarief

2010

in euro

Tarief

2011

in euro

38.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

38.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 38.3.1, 38.3.2, 38.3.6 of 38.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

38.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 38.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

38.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

38.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 38.3.17 en 38.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

Omschrijving

Tarief

2010

in euro

Tarief

2011

in euro

38.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.5 onder 6 van de Wabo bedraagt het tarief minimaal

38,80

46,90

 

tenzij door de afwijking de bouwkosten met meer dan € 4.060 stijgen, in welke geval een bedrag berekend wordt naar een promillage van

over de meerkosten ten opzichte van de bouwkosten bij de omgevingsvergunning 1e fase

9,56‰

11,55‰

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

 

Omschrijving

Tarief

2010

in euro

Tarief

2011

in euro

38.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

13.591,20

13.795,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving

Tarief

2010

in euro

Tarief

2011

in euro

38.7.2

In het geval de aanvrager bij de hiervoor onder 38.8.1 bedoelde aanvraag zelf een compleet concept-bestemmingsplan aanlevert, bedraagt het tarief, in afwijking van het hiervoor onder 38.7.1 genoemde tarief

4.104,00

4.166,00

38.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6 en volgende van de Wet ruimtelijke ordening

7.524,00

7.637,00

38.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het nemen van een projectbesluit ex artikel 2.1., lid 1, onder c. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

13.591,20

13.795,00

38.7.5

Het tarief bedraagt voor het vaststellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

2.442,00

2.479,00

Hoofdstuk 8 Sloopmelding

38.8

n.v.t.

 

Behorende bij raadsbesluit van 13 december 2010

De raadsgriffier van Wassenaar,