Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Verordening op het verlenen van diensten van gemeentereiniging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het verlenen van diensten van gemeentereiniging
CiteertitelDienstverleningsverordening gemeentereiniging
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013art. 5

12-12-2011

De Wassenaarse krant, 20-12-2011

11095
29-01-201001-01-2012wijziging artikel 5

13-12-2010

De Wassenaarse Krant, 21 december 2010

10088

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het verlenen van diensten terzake de gemeentereiniging

De RAAD der gemeente WASSENAAR;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.29 juni 1964, bijlage no. 109;

gelet op de artikelen 172 en 275, 2e lid, der gemeentewet;

BESLUIT

vast te stellen de volgende

Verordening op het verlenen van diensten terzake de gemeentereiniging.

Artikel 1.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

"bedrijfsvuil": huisvuil, puin, krullen, tuinvuil en soortgelijke droge afvalstoffen, afkomstig van bedrijven, instellingen en particulieren;

grof vuil": voorwerpen, welke, gelet op de omvang en/of de hoeveelheid, niet in de normale dienstverrichting als bedoeld in artikel 1 van de verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten, kunnen worden opgehaald;

"laadkist": een metalen kist (z.g. container) met een inhoud van ongeveer 1,8 m3, welke een hoeveelheid bedrijfsvuil tot een gewicht van maximaal

1500 kg. kan bevatten;

"bedrijfsuur": het gedurende één uur ter beschikking stellen van een vrachtauto, al dan niet voorzien van een hijskraan of een kolkenzuiger, met bedienend personeel;

"stortplaats": de gemeentelijke vuilnisstortplaats, gelegen aan de Hoogeboomseweg.

Artikel 2.
 • 1.

  Voor het van gemeentewege beschikbaar stellen, het gebruiken en het geregeld verwisselen van laadkisten ten behoeve van het verzamelen en afvoeren naar de stortplaats van bedrijfsvuil, alsmede voor het verlenen van andere diensten terzake de gemeentereiniging, niet vallende onder de toepassing van de verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten, zijn, overeenkomstig het bepaalde in de volgende artikelen, vergoedingen verschuldigd.

 • 2.

  Verzoeken tot het verlenen van de in het 1e lid bedoelde diensten moeten worden gedaan op de door de directeur van gemeentewerken aan te geven wijze.

 • 3.

  De directeur van gemeentewerken kan een verzoek afwijzen, indien daaraan in verband met de vervoercapaciteit of de personeelsbezetting van de dienst niet kan worden voldaan.

Artikel 3.

Het in gebruik geven, het gebruiken en het verwisselen van de in artikel 2 bedoelde laadkisten geschieden onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  Behoudens het bepaalde onder b, kan een laadkist slechts in gebruik worden gegeven, indien de zekerheid bestaat, dat deze tenminste eenmaal per week verwisseld zal moeten worden.

 • b.

  In afwijking van het onder a bepaalde kan in incidentele gevallen, voor ten hoogste één dag, een laadkist in gebruik worden gegeven.

 • c.

  De laadkisten zijn eigendom van de gemeente en worden door haar, voor haar rekening, onderhouden.

 • d.

  Beschadigingen en vernielingen van een laadkist, welker toebrengen aan de gebruiker of aan diens nalatigheid kan worden verweten, worden van gemeentewege op kosten van de gebruiker hersteld.

 • e.

  Aan één gebruiker kunnen, met het oog op de behoefte, boven het getal van één, meer laadkisten in gebruik worden gegeven, die eveneens geregeld, doch tenminste éénmaal per week worden verwisseld.

 • f.

  Het verwisselen van laadkisten geschiedt door de dienst van gemeentewerken en uitsluitend gedurende de normale bij deze dienst geldende werktijden.

 • g.

  Het verwisselen, bedoeld onder f, geschiedt zodanig, dat de volle laadkist(en), zoveel mogelijk op gezette tijden, word(t)(en) afgehaald en tegelijkertijd (een) ledige laadkist(en) word(t)(en) geplaatst.

 • h.

  Indien de plaats, waar de laadkist zich bij de gebruiker bevindt, niet per vrachtauto van de dienst gemeentewerken kan worden bereikt, is de gebruiker gehouden behulpzaam te zijn bij het verrijden van de laadkist naar deze auto,

 • i.

  Het gewicht van het in een laadkist gestorte vuil mag niet meer bedragen dan 1500 kg.

 • j.

  In een laadkist mogen geen stoffen worden gedeponeerd die het metaal van de kist kunnen aantasten.

Artikel 4.

De vergoedingen zijn verschuldigd door degene op wiens verzoek de in artikel 2 bedoelde diensten worden bewezen.

Artikel 5.

De vergoedingen (exclusief btw) bedoeld in artikel 2 bedragen

 

Omschrijving

Bedrag 2011 in euro

Bedrag 2012 in euro

a. inzake het voor zakelijk gebruik beschikbaar stellen en het gebruik van laadkisten met een inhoud van 660 liter danwel 1.000 liter:

 

 

1. het brengen/bezorgen c.q. afhalen, per transport

28,10

28,65

2. het gebruik, per week of gedeelte daarvan, per laadkist

14,15

14,40

3. het ledigen van een laadkist, per lediging:

 

 

- van een laadkist van 660 liter

14,55

14,80

- van een laadkist van 1.000 liter

22,75

23,20

b. voor het beschikbaar stellen van afzettingshekken, per hek, per etmaal

6,75

6,85

 

Artikel 6.

Ter berekening van de in artikel 5, onder e, verschuldigde vergoeding wordt de hoeveelheid vuil bij de lossing van gemeentewege gewogen.

Artikel 7.

Indien de dienstverlening geschiedt buiten de normale werkuren wordt de krachtens artikel 5 verschuldigde vergoeding met 100% opslag verhoogd.

Artikel 8.
 • 1.

  De in artikel 4 bedoelde belanghebbende wordt in de gelegenheid gesteld om voor het gebruik en het regelmatig verwisselen van laadkisten een jaarabonnement af te sluiten.

 • 2.

  Indien van de in het eerste lid geboden mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, wordt op de tot een jaarbedrag herleide vergoedingen, als bedoeld in artikel 5, onder a en b, een reductie verleend van 10%.

 • 3.

  De in het 2e lid verschuldigde vergoedingen moeten bij vooruitbetaling worden voldaan ten kantore van de centrale boekhouding.

 • 4.

  Bij tussentijdse beëindiging van een abonnement zal verrekening plaats vinden, met dien verstande, dat over de tijd, waarvoor het abonnement heeft gegolden, de verschuldigde vergoedingen naar tijdsduur overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, onder a en b, zullen worden berekend, zonder toepassing ven de 10% kortingsregeling.

Artikel 9.

De directeur van gemeentewerken regelt, voor zoveel mogelijk in overleg met de aanvrager de tijd en de wijze, waarop het verlenen van de in deze verordening bedoelde diensten zal plaats vinden.

Artikel 10.
 • 1.

  De in artikel 4 bedoelde belanghebbende is gehouden de overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 verschuldigde vergoeding, voor zover deze niet bij vooruitbetaling wordt gevorderd, te voldoen binnen één maand, nadat het bedrag van het verschuldigde schriftelijk te zijner kennis is gebracht door de directeur van de centrale boekhouding en economische zaken en wel op de wijze, zoals in die kennisgeving is aangegeven.

 • 2.

  Voor elke ingevolge deze verordening gedane betaling wordt behoorlijk kwijting verleend.

Artikel 11.
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam van 'Dienstverleningsverordening gemeentereiniging". Zij treedt in werking op de dag na die harer vaststelling.

 • 2.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening vervalt de verordening op het verlenen van diensten terzake de gemeentereiniging, vastgesteld bij raadsbesluit van 5 december 1951, zoals deze sedertdien is gewijzigd, met dien verstande, dat zij van kracht blijft ten aanzien van de verschuldigdheid van vergoedingen voor diensten, die vóór dat tijdstip zijn verleend.

Wassenaar, 6 juli 1964

De RAAD voornoemd,

Voorzitter, Secretaris,