Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van de gemeente Waterland houdende regels omtrent mandaat Mandaatregeling Zelfstandigenloket gemeente Waterland 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van de gemeente Waterland houdende regels omtrent mandaat Mandaatregeling Zelfstandigenloket gemeente Waterland 2019
CiteertitelMandaatregeling Zelfstandigenloket gemeente Waterland 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Deze regeling vervangt de Mandaatregeling Zelfstandigenloket gemeente Waterland en de daarbij behorende mandaatlijst.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. Participatiewet
 4. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 5. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-201901-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-54977

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van de gemeente Waterland houdende regels omtrent mandaat Mandaatregeling Zelfstandigenloket gemeente Waterland 2019

Het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester, van de gemeente Waterland, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

gelet op de Gemeentewet, hoofdstuk 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Participatiewet, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004 en de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

 

 

overwegende dat;

 

 

de gemeente Waterland een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met

GR-BVO Halte Werk, waarbij is overeengekomen dat de GR-BVO Halte Werk met ingang

van 1 januari 2019 de uitvoering op zich zal nemen van alle voorkomende werkzaamheden en de dienstverlening op uitvoering van taken zoals omschreven in artikel 3 van de “Samenwerkingsovereenkomst Zelfstandigenloket”;

 

daarvoor aan de directeur van GR-BVO Halte Werk mandaat/volmacht/machtiging met de bevoegdheid van ondermandaat/-volmacht/-machtiging moet worden verleend;

 

besluit

 

vast te stellen het navolgende: Mandaatbesluit Zelfstandigenloket, gemeente Waterland

Artikel 1. Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1.

  Aan de directeur van GR-BVO Halte Werk wordt mandaat/volmacht/machtiging verleend tot het namens en onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester nemen van besluiten ter uitoefening van de bevoegdheden zoals vermeld in de bijbehorende Mandaatlijst.

 • 2.

  Waar in dit besluit wordt gesproken over mandaat, dient, tenzij anders is bepaald, daaronder tevens te worden begrepen machtiging en volmacht.

 • 3.

  Voor zover van toepassing, omvat de bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen, tevens de bevoegdheid tot het verrichten van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

 • 4.

  De gemandateerde is bevoegd ondermandaat/-volmacht/-machtiging te verlenen, tenzij in de Mandaatlijst anders is bepaald.

 • 5.

  Het is de gemandateerde niet toegestaan de bevoegdheden door te mandateren aan niet-ondergeschikten.

Artikel 2. Ondertekeningbevoegdheid

Het mandaat omvat mede de bevoegdheid tot ondertekening van de besluiten namens het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester, tenzij in de Mandaatlijst anders is vermeld.

Artikel 3. Reikwijdte en beperkingen mandaat

 • 1.

  Bij de uitoefening van bevoegdheden in mandaat wordt in acht genomen wat daaromtrent wordt gesteld in wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, beleidsregels, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van wetgevers of bestuursorganen van rijk, provincie, regio en/of gemeente Waterland

 • 2.

  Het mandaat heeft geen betrekking op de volgende aangelegenheden:

  • a.

   de afdoening en ondertekening van stukken die gericht zijn aan de gemeenteraad;

  • b.

   indien de (onder)gemandateerde een persoonlijk belang heeft bij de aangelegenheid;

  • c.

   de afdoening van een zaak welke, naar redelijkerwijs mag worden aangenomen, grote politieke gevolgen met zich mee kan brengen en/of precedentwerking kan oproepen;

  • d.

   het college, of een lid daarvan, te kennen heeft gegeven de aangelegenheid ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders voor te willen leggen.

Artikel 4. Informatieverstrekking

Het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester kan zich door gemandateerde laten informeren over de krachtens (onder)mandaat genomen besluiten.

Artikel 5. Wijze van ondertekening

 • 1.

  De krachtens (onder)mandaat genomen besluiten en overige stukken worden als volgt ondertekend:

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

  Namens deze,

  Directeur van GR-BVO Halte Werk,

  mevrouw ing. I.S. Makelaar, MSc

  handtekening;

   

  De burgemeester van de gemeente Waterland,

  Namens deze,

  Directeur van GR-BVO Halte Werk,

  mevrouw ing. I.S. Makelaar, MSc

  handtekening;

   

 • 2.

  Indien uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid tot ondertekening

  (ondertekeningsmandaat), wordt voorafgaand aan de ondertekening vermeld:

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

  Namens deze getekend door

  Directeur van GR-BVO Halte Werk,

  mevrouw ing. I.S. Makelaar, MSc

  handtekening;

   

   

  De burgemeester van de gemeente Waterland,

  Namens deze,

  Directeur van GR-BVO Halte Werk,

  mevrouw ing. I.S. Makelaar, MSc

  handtekening.

Artikel 6. Slotbepalingen

Dit besluit met de daarbij behorende Mandaatlijst, treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 1.

  De Mandaatregeling Zelfstandigenloket gemeente Waterland en de daarbij behorende mandaatlijst wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatregeling Zelfstandigenloket gemeente Waterland 2019”.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester van de gemeente Waterland, op 8 januari 2019

De burgemeester,

De secretaris,

Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente Waterland, op ……....2019.

De burgemeester,

Verklaring:

De directeur van GR-BVO Halte Werk geeft met de ondertekening hierna te kennen in te stemmen met het verleende mandaat/volmacht/machtiging.

Alkmaar,

Handtekening en naam: