Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap De Dommel

Archiefverordening Waterschap De Dommel 1998

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap De Dommel
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingArchiefverordening Waterschap De Dommel 1998
CiteertitelArchiefverordening Waterschap De Dommel 2006
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ook bekendgemaakt in Eindhovens Dagblad, 28 juni 2006

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 21-6-2006

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Brabants Dagblad, 28 juni 2006

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefwet 1995, art. 35, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-200601-01-2014nieuwe regeling

21-06-2006

Brabants Dagblad, 28 juni 2006

I-06-01092, Waterschapsblad 06-14
08-07-199801-01-2014nieuwe regeling

08-07-1998

-

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening Waterschap De Dommel 1998

Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 17-05-2006

Gelet op artikelen 35, eerste lid van de Archiefwet 1995

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende verordening betreffende de bevoegdheden van het algemeen

bestuur inzake de zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden van de

waterschapsorganen.

Aanhef

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

a. de wet: de Archiefwet 1995;

b. waterschapsorganen: de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b, van de wet, voor zover behorende tot het waterschap;

c. de archiefbewaarplaats: de in artikel 36 van de wet bedoelde archiefbewaarplaats van het waterschap, is de archiefbewaarplaats van Waterschap De Dommel te Boxtel die als zodanig is aangewezen door het bestuur van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC);

d. de archivaris: de in artikel 37, lid 3 van de wet bedoelde waterschapsarchivaris, is de archivaris die als zodanig is benoemd door het bestuur van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC);

e. beheerder: degene die ingevolge artikel 3 is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de waterschapsorganen die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats;

f. informatiesysteem: systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen en geraadpleegd.

g. de gemeenschappelijke regeling: Regeling Brabants Historisch Centrum

Hoofdstuk 2 De zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden

Artikel 2

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het inrichten en in stand houden van voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 3

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het aanwijzen van de beheerder/beheerders.

Artikel 4

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle waterschapsarchiefbescheiden en documentaire verzamelingen, ongeacht hun vorm.

Artikel 5

  • 1.

    Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

  • 2.

    Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 6

Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat jaarlijks op de waterschapsbegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 7

Het dagelijks bestuur stelt voor het beheer van de archiefbescheiden van de waterschapsorganen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats voorschriften vast.

Artikel 8

Het dagelijks bestuur doet tenminste éénmaal per jaar aan het algemeen bestuur verslag omtrent hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 35 van de wet. Zij leggen daarbij over de verslagen die door de waterschapsarchivaris aan hen zijn uitgebracht in verband met het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Hoofdstuk 3 De zorg van het dagelijks bestuur voor het inrichten en instandhouden van de archiefbewaarplaats

Artikel 9

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het inrichten en in stand houden van de archiefbewaarplaats.

Artikel 10

Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat jaarlijks op de begroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan de inrichting en instandhouding van de archiefbewaarplaats.

Artikel 11

De in artikel 36 van de wet bedoelde archiefbewaarplaats is de bewaarplaats die zich bevindt in het waterschapshuis, Bosscheweg 56 te Boxtel, aangeduid als ruimte 0.A.9

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 12

De “Archiefverordening Waterschap De Dommel 1998” wordt ingetrokken.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking op de wettelijk voorgeschreven wijze.

Artikel 14

Deze verordening wordt aangehaald als “Archiefverordening Waterschap De Dommel 2006”.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Waterschap De Dommel 21-06-2006.

Het algemeen bestuur,

mr. drs. P.C.G. Glas                                          drs. R.E. Viergever

(watergraaf)                                                         (secretaris)

Memorie van toelichting

De waterschappen die deelnemen aan de Regeling Brabants Historisch Centrum hier aan te halen als het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) blijven verantwoordelijk voor de zorg voor de eigen archiefbescheiden; de integratie betreft alleen het beheer van de overgebrachte en het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archiefbescheiden. De volgende taken en bevoegdheden worden overgedragen aan het bestuur van het BHIC:

- het opheffen van beperkingen aan de openbaarheid (artikel 15, derde lid, Archiefwet 1995);

- het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden die uit anderen hoofde in de archiefbewaarplaats zijn opgenomen om daar te berusten (artikel 16, tweede lid, Archiefwet 1995);

- de benoeming van de waterschapsarchivaris (artikel 37, derde lid, Archiefwet 1995);

- het aanwijzen van de archiefbewaarplaatsen van het waterschap (artikel 36 Archiefwet 1995).

- het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden (artikel 37, tweede lid, Archiefwet 1995).

Deze Archiefverordening sluit aan bij de Archiefwet 1995 (Stb. 276 en 277) en het Archiefbesluit 1995 (Stb. 671), en dient door het algemeen bestuur te worden vastgesteld op grond van het in de aanhef genoemde artikel in de Archiefwet 1995. Zij beschrijft in hoofdzaak de regeling voor de zorg, die het dagelijks bestuur draagt voor de archieven van de waterschapsorganen. De regeling voor het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, wordt beschreven in de Archiefverordening van het BHIC waaraan deze taken en bevoegdheden zijn gedelegeerd. Deze verordening is, evenals wet en besluit, niet alleen van toepassing op klassieke, papieren archiefbescheiden, maar ook op moderne, digitale informatiedragers. Hoofdstuk II bevat een uitwerking van het begrip “zorg” dat in de Archiefwet 1995 niet wordt gedefinieerd. Wat voldoende en doelmatige archiefruimten zijn (art. 2), is geregeld in het Archiefbesluit 1995.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Begripsbepalingen zijn alleen uit de wet overgenomen als daaraan in deze verordening een meer specifieke betekenis moest worden toegekend.

De ministeriële Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen (Nederlandse Staatscourant nr. 180 d.d. 18 september 2001, verbeterd in nr. 209 d.d. 29 oktober 2001) stelt op grond van artikel 13, vierde lid, van het Archiefbesluit 1995 vast, aan welke bouwkundige en inrichtingseisen de archiefbewaarplaats en de archiefruimten moeten voldoen.

Artikel 3

De aanwijzing van de beheerders is opgenomen in de op grond van artikel 7 te stellen voorschriften: het Besluit Informatiebeheer. 5

Artikel 5

De ministeriële Regeling duurzaamheid archiefbescheiden (Nederlandse Staatscourant nr. 180 d.d. 18 september 2001) stelt op grond van artikel 11 tweede lid van het Archiefbesluit 1995 nadere regels omtrent de kwaliteit van en de procedures rond het materiële behoud van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. Artikel 11 van het Archiefbesluit 1995 kent de in dit artikel bedoelde verplichting slechts ten behoeve van de interne stukken. Uit overwegingen van behoorlijk bestuur en ter besparing van conserveringskosten voor de overheid als geheel achten wij dit onjuist. Daarom is in het tweede lid bepaald, dat ook de te verzenden stukken aan de genoemde Regeling dienen te voldoen. Het waterschap heeft als ontvanger van door andere overheden opgemaakte stukken daarvan zelf ook profijt.

Artikel 7

De bedoelde voorschriften zijn opgenomen in het Besluit Informatiebeheer Waterschap De Dommel 2006.