Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap De Dommel

Verordening aanvragen Wvo-vergunningen Waterschap De Dommel 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap De Dommel
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening aanvragen Wvo-vergunningen Waterschap De Dommel 2001
CiteertitelVerordening aanvragen Wvo-vergunningen Waterschap De Dommel 2001
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerprecht – bezwaar en klachten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit vervalt de "Verordening aanvragen WVO vergunning waterschap De Dommel 1984".

Ook gepubliceerd in Eindhovens dagblad, 21-02-2002.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 12-12-2001

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Brabants dagblad, 21-02-2002.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet verontreiniging oppervlaktewateren, art. 6 lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-200224-01-2008nieuwe regeling

12-12-2001

Brabants dagblad, 21-02-2002.

waterschapsblad 2001- 54

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening aanvragen Wvo-vergunningen Waterschap De Dommel 2001

 

 

Aanhef

Uit de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van 13 november 1969 (Stb. 1992, 628) zoals laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 maart 2000 (Stb. 135) onderscheidenlijk artikel 1, eerste lid, artikel 1 tweede lid jo Besluit van 4 november 1 983, Stb. 577 alsmede artikel 1, derde lid jo artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Besluit van 28 november 1974, Stb. 709) volgt dat het verboden is zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, in welke vorm ook in oppervlaktewateren te brengen.

Voor een goede beoordeling van de aanvraag tot verlening of wijziging van deze vergunningen is het noodzakelijk dat daarbij bepaalde gegevens worden verstrekt.

Met het oog op de te nemen beslissing omtrent ontvankelijkheid van de aanvraag alsmede uit oogpunt van rechtszekerheid is het gewenst de omvang en aard van bij de aanvraag te verstrekken gegevens in een verordening vast te leggen.

Gelet op artikel 6, tweede lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren stelt de Vergadering van hoofdingelanden van waterschap De Dommel het volgende vast.

Definities

Artikel 1

 • In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a

  het bestuur. het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel

 • b

  de wet: de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wet van 13 november 1969, Stb. 1992, 628), hierna de Wet;

 • c

  vergunning:  een vergunning als bedoeld in artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de bevoegdheid tot het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken op grond van artikel 6, eerste lid van genoemde wet, dan wel – na inwerkingtreding van het Wetsvoorstel zuiveringsbeheer Wvo – op grond van artikel 56, eerste lid jo artikel 79, eerste lid van de Waterschapswet, is opgedragen aan het bestuur;

 • d

  VOH:  vergunning op hoofdzaken als bedoeld in de “Circulaire voor de vergunning op  hoofdzaken en de vergunning op maat” van de ministeries van VROM en V&W van juni 1999, welke circulaire op 13 oktober 1999 door het bestuur is vastgesteld als beleidsregel;

 • e

  afvalstoffen: afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke vorm ook, als  bedoeld in artikel 1 van de Wet;

 • f

  bedrijf: een inrichting als bedoeld in artikel 1.1 Wet milieubeheer, gebouw, vaartuig, installatie,  terrein of ruimte waarin beroepsmatig (of op een wijze als ware het beroepsmatig) activiteiten plaatsvinden en van waaruit afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in oppervlaktewateren dan wel op zuiveringstechnische werken worden gebracht, met uitzondering van woonruimten en vaartuigen die uit hoofde van hun bestemming plaatsgebonden zijn;

 • g

  Besluit: Besluit houdende aanwijzing van soorten van inrichtingen als bedoeld in de artikelen 1,  tweede lid en 31, vierde lid Wvo (Stb. 1983, 577);

 • h

  Richtlijn: de richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPCrichtlijn; richtlijn 96/61/EG);

 • i

  lozen of lozing: het brengen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in oppervlaktewateren als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • j

  werk: plaatsgebonden, vaste voorziening door middel waarvan afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in het oppervlaktewater worden gebracht op zodanige wijze dat controle over de lozing mogelijk is.

 • k

  installatie: een vaste technische eenheid waarin een of meer van de in bijlage 1 onder B vermelde activiteiten en processen, alsmede andere daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten plaatsvinden, die technisch in verband staan met de op die plaats ten uitvoer gebrachte activiteiten en die gevolgen kunnen hebben voor de emissies en de verontreiniging.

Bijlage

Artikel 2

Bij deze verordening behoort de bijlage waarin zijn opgenomen de bedrijven die zijn aangewezen in het Besluit en bedrijven en installaties die zijn aangewezen in de Richtlijn.

Bevoegd gezag

Artikel 3

De aanvraag tot verlening of wijziging van een vergunning wordt schriftelijk ingediend bij het dagelijks bestuur.

Algemeen te verstrekken gegevens

Artikel 4

 • In of bij een aanvraag tot verlening of wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 1 van de Wet, worden ten minste de navolgende gegevens verstrekt:

 • a

  de naam en het adres van de aanvrager;

 • b

  de periode waarvoor een vergunning wordt aangevraagd;

 • c

  een aanduiding van de plaats waar de lozing plaatsvindt, voorzien van een toelichtende tekening;

 • d

  een omschrijving van de lozing, waarbij in ieder geval wordt vermeld:

  • of de lozing continu dan wel discontinu plaatsvindt;

  • met welke regelmaat lozingen of deellozingen plaatsvinden;

  • de wijze waarop en/of met behulp van welk middel de lozing plaatsvindt;

  • of de lozing met behulp van een werk op een ander werk plaatsvindt; en

  • de activiteit waaruit de lozing voortkomt;

 • e

  een karakterisering naar aard, samenstelling, eigenschappen, hoeveelheid en herkomst van de afvalstoffen waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • f

  een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de lozing te voorkomen of te beperken, voorzien van een toelichtende tekening, alsmede de maatregelen die bij definitieve stopzetting van de activiteiten worden getroffen om lozing te voorkomen of te beperken;

 • g

  een opgave van de redelijkerwijs mogelijk te achten hoeveelheid en hoedanigheid van de afvalstoffen die ten gevolge van storingen, ongewone voorvallen, proefdraaien, in bedrijf stellen, uit bedrijf nemen, schoonmaak- en herstelwerkzaamheden in het oppervlaktewater kunnen geraken, alsmede een beschrijving van de maatregel of voorzieningen die door of vanwege de aanvrager getroffen zullen worden om dit te voorkomen of te beperken;

 • h

  gegevens van personen met wie tijdens, alsmede buiten kantooruren contact kan worden opgenomen indien een ongewoon voorval zich voordoet en gegevens van personen met wie contact kan worden opgenomen omtrent de naleving van de voorschriften uit de vergunning of het lozen zonder vergunning.

Lozing door een bedrijf

Artikel 5

Indien de lozing afkomstig is van een bedrijf worden naast de gegevens als bedoeld in artikel 4 de navolgende gegevens verstrekt:

 • a.

  indien ingeschreven, een uittreksel van de Kamer van Koophandel;

 • b.

  een omschrijving van de aard van dat bedrijf, alsmede een opgave van de aard en omvang van de activiteiten die daar plaatsvinden;

 • c.

  een beschrijving van de technische apparaten (inclusief hun capaciteit) en de processen die daarin plaatsvinden die leiden of kunnen leiden tot een lozing van afvalstoffen, voorzien van een toelichtende tekening van de locatie van dergelijke processen en apparaten waaruit blijkt waar en in welke mate de verschillende afvalstoffen (kunnen) ontstaan en vrijkomen;

 • d.

  indien een rioleringsstelsel aanwezig is, een rioleringstekening;

 • e.

  een beschrijving van onderzoeken die zijn of worden verricht, maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen teneinde het ontstaan van de onderhavige afvalstoffen te voorkomen of de te lozen hoeveelheid te beperken door hergebruik of het nuttig toepassen dan wel het geschikt maken voor hergebruik of nuttig toepassen;

 • f.

  een beschrijving van de wijze waarop de lozing wordt gemeten, vastgesteld en geregistreerd en de wijze waarop over de lozing wordt gerapporteerd;

 • g.

  een opgave van de voor de aanvrager redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot de lozing die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn.

Lozing door een bedrijf genoemd in de bijlage

Artikel 6

 • Indien een aanvraag betrekking heeft op een lozing afkomstig van een bedrijf, behorend tot de bijlage, worden naast de in artikel 4 en 5 gevraagde gegevens de navolgende gegevens verstrekt:

 • 1a

  )  een beschrijving van de aard, samenstelling, eigenschappen, de hoeveelheid en de locatie binnen het bedrijf van de grondstoffen, hulpstoffen, tussenproducten en eindproducten die naar redelijke verwachting binnen het bedrijf aanwezig kunnen zijn, voorzover deze al dan niet rechtstreeks in het oppervlaktewater kunnen geraken;

 • b

  ) een toelichtende tekening waaruit de plaats blijkt waar de bedoelde stoffen zich bevinden;

 • 2

  ) indien de aanvraag betrekking heeft op een bedrijf genoemd onder deel B van de bijlage worden tevens de navolgende gegevens verstrekt:

  • a

   ) een beschrijving van de aard en omvang van de belasting van het oppervlaktewater ten gevolge van de lozing, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige effecten op het watermilieu;

  • b

   ) een niet-technische samenvatting van de in artikel 5 en 6 bedoelde gegevens.

Vergunning op hoofdzaken (VOH)

Artikel 7

Indien bedrijven als bedoeld in artikel 5 en 6 een VOH aanvragen worden naast de gegevens uit deze artikelen ten minste de volgende gegevens verstrekt:

 • a.

  een beschrijving van de algemene vergunningsituatie op het moment van de aanvraag alsmede de aanleiding / motivatie voor het vragen van een VOH;

 • b.

  een beschrijving van het milieuzorgsysteem alsmede de belangrijkste procedures van het milieuzorgsysteem en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden;

 • c.

  opzet van het bedrijfsmilieuplan (BMP) dan wel een daarmee te vergelijken plan, beschrijving van de relatie tussen het plan en de vergunning en het milieuprogramma ter uitvoering van het plan;

 • d.

  een bewijs van certificatie van het bedrijfsmilieuzorgsysteem, verleend door een bij de Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen (SCCM) aangesloten, door de Raad van de Accreditatie erkende certificatie-instelling;

 • e.

  een afschrift van een milieujaarverslag van het afgelopen jaar.

Lozing met werk waarop andere werken zijn aangesloten

Artikel 8

Indien een aanvraag betrekking heeft op een lozing met een werk waarop een of meerdere andere werken zijn aangesloten, worden naast gegevens als bedoeld in artikel 4, 5 en 6 in ieder geval de volgende gegevens verstrekt:

 • a.

  een beschrijving van het verzorgingsgebied dat op het werk is aangesloten;

 • b.

  voorzover de aanvraag betrekking heeft op een rioolstelsel de technische gegevens van dat rioolstelsel en een rioleringstekening.

Aanvullende gegevens

Artikel 9

Voorzover nadere gegevens nodig zijn voor de beslissing op de aanvraag, verstrekt de aanvrager op verzoek van het bevoegd gezag de nader gevraagde gegevens binnen de daarbij gestelde termijn.

Grensoverschrijdende effecten

Artikel 10

Indien de exploitatie van een installatie van waaruit de lozing waarvoor de vergunning wordt aangevraagd plaatsvindt, belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu in een andere lidstaat van de Europese Unie kan veroorzaken, dan wel indien een andere lidstaat van de Europese Unie die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu van de exploitatie van een installatie kan ondervinden daarom verzoekt, verstrekt het waterschap een afschrift van de aanvraag met de daarbij behorende stukken aan de betreffende lidstaat op het tijdstip waarop daarvan in Nederland kennis wordt gegeven dan wel de aanvraag met de daarbij behorende stukken in Nederland ter inzage wordt gelegd.

Artikel 11

De in artikel 1 bedoelde aanvraag, alsmede de in deze verordening gevraagde gegevens worden in 10- voud verstrekt; indien een beschikking wordt aangevraagd waarop afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer niet van toepassing is verklaard, wordt de aanvraag in 3-voud verstrekt.

Slotbepaling

Artikel 12

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking op de wettelijk voorgeschreven wijze.

 • 2.

  Op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit vervalt de “Verordening aanvragen WVOvergunning waterschap De Dommel 1984”.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Verordening aanvragen Wvo-vergunningen waterschap De Dommel 2001”.

 • Aldus vastgesteld in de Vergadering van hoofdingelanden van 12 december 2001.

 • ir A.J.A.M. Segers                           drs R.E. Viergever

 • (voorzitter)                                        (secretaris)