Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap De Dommel

Besluit aanwijzing ambtenaar belast met heffing en invordering / mandaatverlening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap De Dommel
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing ambtenaar belast met heffing en invordering / mandaatverlening
CiteertitelBesluit aanwijzing ambtenaar belast met heffing en invordering / mandaatverlening
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 6-3-2012

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Elektronisch waterschapsblad d.d. 9 maart 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, artikel 123, lid 3, onder b en c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-201206-07-2016nieuwe regeling

06-03-2012

Elektronisch waterschapsblad d.d. 9 maart 2012

9349/I10581
23-01-200806-07-2016nieuwe regeling

16-01-2008

Brabants Dagblad, 22 januari 2008

I-07-001726 en publicatiebladblad 2008 nr. 2

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing ambtenaar belast met heffing en invordering / mandaatverlening

 

 

Besluit

I           Aanwijzing ambtenaar belast met de heffing en de invordering

Artikel 1

Als ambtenaar belast met de heffing, als bedoeld in artikel 123, derde lid onder b van de Waterschapswet wordt aangewezen: de procesmanager belast met de processen Belastingheffing H19 en -invordering H20.

Artikel 2

Als ambtenaar belast met de invordering, als bedoeld in artikel 123, derde lid onder c van de Waterschapswet wordt aangewezen: de procesmanager belast met de processen Belastingheffing H19 en -invordering H20.

II          Mandaatverlening

Artikel 1

Aan de ambtenaar belast met de heffing en de invordering wordt mandaat verleend ter zake van de uitoefening van de hierna genoemde bevoegdheden voor zover deze worden uitgeoefend bij de heffing en invordering van de waterschapsbelastingen;

a. Het toepassen van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

b. Het geheel of gedeeltelijk kwijtschelden van opgelegde boetes als bedoeld in artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

c. Het instellen van beroep in cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden in gerechtelijke procedures met betrekking tot de waterschapsbelastingen bedoeld in artikel 28 AWR.

d. Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren als bedoeld in artikel 144, vijfde lid, Waterschapswet met dien verstande dat de vorderingen een bedrag van € 500 per aanslag niet te boven gaan.

Artikel 2

Ten aanzien van de in artikel 1 bedoelde bevoegdheden kan ondermandaat worden verleend.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde ambtenaar doet in de door hem uit te brengen managementrapportages verslag van de gevallen waarin en de wijze waarop hij de in artikel 1 bedoelde bevoegdheden heeft uitgeoefend.

III         Intrekking en inwerkingtreding

Artikel 1

Het besluit aanwijzing ambtenaar belast met heffing en invordering / mandaatverlening van 16 januari 2008 in te trekken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking van dit besluit.