Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap De Dommel

Verordening behandeling bezwaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap De Dommel
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening behandeling bezwaren
CiteertitelVerordening behandeling bezwaren 2010
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerprecht – bezwaar en klachten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 14-4-2010

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Brabant pers gebiedsdekkend

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapswet, art. 56, 73, 74 en 78
 2. Algemene wet bestuursrecht,

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-201001-08-2015nieuwe regeling

14-04-2010

Brabant pers gebiedsdekkend

B-10-00075
28-12-200007-06-2010nieuwe regeling

13-12-2000

Brabants dagblad, 27 december 2000.

Waterschapsblad 2000-52

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening behandeling bezwaren

Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel

Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 02-03-2010 met nummer B-10-00075 

gelet op

• artikel 56, 73, 74 en 78  van de waterschapswet,

• de inspraakverordening Waterschap De Dommel 2006 en

• de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.

BESLUIT

Vast te stellen de Verordening behandeling bezwaren 2010

Besluit

Begripsbepalingen

Artikel 1

 • In deze verordening wordt verstaan onder: 

  a. Awb: Algemene wet bestuursrecht 

  b. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen; 

  c. commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften. 

  d. kamer: kamer, belast met de behandeling van een cluster bezwaarschriften

Inleidende bepaling commissie

Artikel 2

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de watergraaf.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van:

  a. een wettelijk voorschrift inzake belastingen;

  b. de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel inzake functiebeschrijving en functiewaardering.

Samenstelling van de commissie

Artikel 3

 • 1.

  De commissie bestaat uit twee kamers, die belast zijn het de behandeling van de navolgende clusters bezwaarschriften:

 • a.

  Personele zaken

 • b.

  Algemene zaken

 • 2.

  Elke kamer bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

 • 3.

  De voorzitter en de leden worden door het dagelijks bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur benoemt een aantal plaatsvervangende leden.

 • 5.

  De voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de kamers kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het verwerend orgaan.

 • 6.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Secretaris

Artikel 4

 • 1.

  De secretaris van elke kamer is een door het dagelijks bestuur aangewezen ambtenaar.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Zittingsduur

Artikel 5

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de kamers treden af op de dag van het aftreden van het algemeen bestuur.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de kamers kunnen tweemaal herbenoemd worden.

 • 3.

  De voorzitter en de leden van de kamers kunnen op elk moment ontslag nemen.

 • 4.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de kamers blijven hun functie vervullen, totdat in de opvolging is voorzien.

Ingediend bezwaarschrift

Artikel 6

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van één van de kamers gesteld.

Uitoefening bevoegdheden

Artikel 7 

 • 1.

  De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de kamer:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid ; verlangen van een schriftelijke machtiging;

 • b.

  artikel 6:6 ; het de indiener stellen van een termijn tot herstel van een verzuim;

 • c.

  artikel 6:17 ; het verzenden van stukken tijdens de behandeling door de commissie;

 • d.

  artikel 7:2 ; het in de gelegenheid stellen om te worden gehoord;

 • e.

  artikel 7:4, tweede lid; het ter inzage leggen van het bezwaarschrift;

 • f.

  artikel 7:6, vierde lid ; het achterwege laten van toezending zittingsverslag na afzonderlijk horen.

 • 2.

  De secretaris is bevoegd om de door de voorzitter genomen besluiten namens hem te ondertekenen.

Vooronderzoek

Artikel 8

 • 1.

  De voorzitter van de kamer is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de kamer bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het dagelijks bestuur vereist.

Hoorzitting

Artikel 9

 • 1.

  De voorzitter van de kamer bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Uitnodiging zitting

Artikel 10

 • 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan - onder opgaaf van redenen- de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen, die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Quorum

Artikel 11

 • Voor het houden van een zitting is vereist, dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Niet-deelneming aan de behandeling

Artikel 12

 • De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Openbaarheid zitting

Artikel 13

 • 1.

  a. De zittingen van de kamer Personele zaken zijn niet openbaar. 

 • b.

  Dit zittingen van de kamer Algemene zaken zijn openbaar.

 • 2.

  De deuren van de kamer Algemene zaken kunnen worden gesloten, indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de kamer van Algemene zaken vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Schriftelijke verslaglegging

Artikel 14

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de kamer.

Nader onderzoek

Artikel 15

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de kamer, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de kamer, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Kamer en advies

Artikel 16

 • 1.

  De kamer beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  a. De kamer beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • b.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • c.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die 

      minderheid dat verlangt.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 4.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Uitbrengen advies en verdaging

Artikel 17

 • 1.

  Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel door de kamer ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter van de kamer de termijn van 12 weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de kamer en de belanghebbenden een afschrift.

Toesturen beslissing op bezwaarschrift

Artikel 18

 • Het bestuursorgaan stelt de kamer in kennis van zijn beslissing op het ingediende bezwaarschrift.

Vergoeding commissie

Artikel 19

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de kamers ontvangen voor het bijwonen van de zittingen van de kamers een vergoeding. De vergoeding wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur.

 • 2.

  De vergoeding worden jaarlijks, gerekend vanaf 1 januari 2011, geïndexeerd.

 • 3.

  Aan de voorzitter en de leden van de kamers wordt voor het gebruik van zijn/ haar particulier motorvoertuig voor het bijwonen van de zittingen van de kamers een vergoeding van de aan dit gebruik verbonden kosten toegekend. De vergoeding komst overeen met de gebruikelijke kilometervergoeding die voor ambtenaren van Waterschap De Dommel worden toegepast.

Intrekking oude regeling

Artikel 20

 • De Verordening behandeling bezwaar 2000, vastgesteld door het algemeen bestuur op 13 december 2000 wordt ingetrokken, met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Inwerkingtreding

Artikel 21

 • Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

Citeertitel

Artikel 22

 • Deze verordening wordt aangehaald als Verordening behandeling bezwaren 2010.

 • Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 14 april 2010

 • Het algemeen bestuur

 • mr.

  drs.  P.C.G. Glas                                                  drs. R.E.Viergever

  watergraaf                                                                 secretaris