Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap De Dommel

Interne mandaatregeling Belastingheffing en -invordering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap De Dommel
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingInterne mandaatregeling Belastingheffing en -invordering
CiteertitelInterne mandaatregeling Belastingheffing en -invordering
Vastgesteld doorheffingsambtenaar
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 123, derde lid Waterschapswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-201301-04-2016nieuwe regeling

06-05-2013

Elektronisch Waterschapsblad d.d. 17 mei 2013

Onbekend.
10-03-201218-05-2013nieuwe regeling

06-03-2012

Elektronisch Waterschapsblad d.d. 9 maart 2012

9349/I10581

Tekst van de regeling

Intitulé

Interne mandaatregeling Belastingheffing en –invordering

De procesmanager belast met de processen Belastingheffing H19 en –invordering H20 van waterschap De Dommel,

Gelet op:

 • 1.

  het aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met heffing en invordering / mandaatverlening

 • 2.

  het besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar

 • 3.

  dat het in verband met de doelmatigheid noodzakelijk is bevoegdheden / werkzaamheden te mandateren

Heeft het navolgende besluit vastgesteld:

 

besluit

Artikel 1

Aan: de medewerkers van de processen Belastingheffing H19 en -invordering H20, met de volgende beroepsfuncties,

1326/1332 Assistent belastingheffing en -invordering

1303/1315 Medewerker belastingheffing en -invordering

1331/3311/3312 Handhaver

1309 Medewerker advies belastingen

1312 Senior medewerker belastingheffing

1310 Senior medewerker invordering

1333 Adviseur Bedrijven

1311 Adviseur Belastingen

wordt mandaat verleend ten aanzien van:

 • de medewerkers belast met de heffing,

Alle ingevolge artikel 123 lid 3 onderdeel b van de Waterschapswet met betrekking tot de waterschapsbelastingen voor de ambtenaar belast met de heffing geldende bevoegdheden van de in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 genoemde inspecteur,

 • de medewerkers belast met de invordering,

Alle ingevolge artikel 123 lid 3 onderdeel c van de Waterschapswet met betrekking tot de waterschapsbelastingen voor de ambtenaar belast met de invordering geldende bevoegdheden van de in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 genoemde ontvanger, voor zover bij wettelijk voorschrift of bij dit besluit niet anders is bepaald en indien de aard van de bevoegdheid zich niet tegen mandatering verzet.

Artikel 2

Het bepaalde in dit besluit met betrekking tot mandaat is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot machtiging tot vertegenwoordiging en het verrichten van feitelijke handelingen.

Artikel 3

 • De in artikel 1 genoemde medewerkers zijn niet bevoegd tot:

 • a.

  het opleggen van waterschapsaanslagen;

 • b.

  het vaststellen van stukken die van de ambtenaar belast met de heffing dan wel invordering uitgaan en aan het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur zijn gericht;

 • c.

  het vaststellen van nieuw beleid of het wijzigen van bestaand beleid;

 • d.

  het doen van uitingen gericht tot andere bestuursorganen, tenzij ter uitvoering van een wettelijke taak en in overeenstemming met bij het betrokken orgaan bekend beleid of met geheel bij de wettelijke regeling of de jurisprudentie bepaald beleid.

Artikel 4

De hiervoor genoemde medewerkers zijn niet bevoegd een aan hem verleend mandaat door te mandateren aan een andere dan wel onder hen ressorterende medewerker.

Artikel 5

Krachtens mandaat genomen besluiten worden door de gemandateerde ondertekend, doch uitdrukkelijk namens de ambtenaar belast met de processen Belastingheffing en -invordering. De ondertekening geschiedt als volgt:

De procesmanager Belastingheffing en -invordering

Namens deze,

Handtekening

Naam

Functieaanduiding

Artikel 6

Het mandaatbesluit van de Procesmanager Opleggen aanslagen en Invorderen vastgesteld op 6 maart 2012 wordt ingetrokken op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking van dit besluit