Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap De Dommel

Interne mandaatregeling Belastingheffing en –invordering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap De Dommel
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingInterne mandaatregeling Belastingheffing en –invordering
CiteertitelInterne mandaatregeling belastingheffing en -invordering Waterschap De Dommel 2016
Vastgesteld doorinvorderingsambtenaar
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 123 lid 3 onderdeel b van de Waterschapswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-201602-07-2017nieuwe regeling

07-07-2016

elektronisch waterschapsblad d.d. 7 juli 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Interne mandaatregeling Belastingheffing en –invordering

 

De ambtenaar belast met de heffing en invordering van de waterschapsbelastingen van waterschap De Dommel

Gelet op:

 

 • -

  het aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met heffing en invordering / mandaatverlening;

 • -

  dat het in verband met de doelmatigheid noodzakelijk is bevoegdheden / werkzaamheden te mandateren.

heeft het navolgende besluit vastgesteld;

Besluit

Artikel 1

a.De medewerkers van de processen Belastingheffing H19 en –invordering H20, uit de volgende functiegroepen met beroepsomschrijvingen,

533/542

Adviseur belastingen/bedrijven

543

Medewerker belastingheffing / -invordering senior

563/564

Medewerker belastingheffing en -invordering

585

Assistent belastingheffing en -invordering

wordt mandaat verleend ten aanzien van;

-de medewerkers belast met de heffing,

Alle ingevolge artikel 123 lid 3 onderdeel b van de Waterschapswet met betrekking tot de waterschapsbelastingen voor de ambtenaar belast met de heffing geldende bevoegdheden van de in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 genoemde inspecteur,

-de medewerkers belast met de invordering,

Alle ingevolge artikel 123 lid 3 onderdeel c van de Waterschapswet met betrekking tot de waterschapsbelastingen voor de ambtenaar belast met de invordering geldende bevoegdheden van de in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 genoemde ontvanger,

voor zover bij wettelijk voorschrift of bij dit besluit niet anders is bepaald en indien de aard van de bevoegdheid zich niet tegen mandatering verzet.

b.De medewerkers van het proces Toezicht en Handhaven H17 uit de volgende functiegroep met beroepsomschrijving,

551/552

Handhaver industrie / senior

551

BOA / senior

wordt mandaat verleend ten aanzien van de ingevolge artikel 123 lid 3 onderdeel b en d van de Waterschapswet met betrekking voor de ambtenaar belast met de heffing geldende bevoegdheid met betrekking tot hoofdstuk 8 afdeling 2 Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 128a Waterschapswet.

voor zover bij wettelijk voorschrift of bij dit besluit niet anders is bepaald en indien de aard van de bevoegdheid zich niet tegen mandatering verzet.

Artikel 2

Het bepaalde in dit besluit met betrekking tot mandaat is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot machtiging tot vertegenwoordiging en het verrichten van feitelijke handelingen. Artikel 3 De in artikel 1 genoemde medewerkers zijn niet bevoegd tot:

 • a.

  het opleggen van aanslagen waterschapsbelastingen;

 • b.

  het vaststellen van stukken die van de ambtenaar belast met de heffing dan wel invordering uitgaan en aan het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur zijn gericht;

 • c.

  het vaststellen van nieuw beleid of het wijzigen van bestaand beleid;

 • d.

  het doen van uitingen gericht tot andere bestuursorganen, tenzij ter uitvoering van een wettelijke taak en in overeenstemming met bij het betrokken orgaan bekend beleid of met geheel bij de wettelijke regeling of de jurisprudentie bepaald beleid.

Artikel 4

De hiervoor genoemde medewerkers zijn niet bevoegd een aan hem verleend mandaat door te mandateren aan een andere dan wel onder hen ressorterende medewerker.

Artikel 5

Krachtens mandaat genomen besluiten worden door de gemandateerde ondertekend, doch uitdrukkelijk namens de ambtenaar belast met de processen Belastingheffing en –invordering. De ondertekening geschiedt als volgt:

De ambtenaar belast met heffing en -invordering Namens deze,

Handtekening Functieaanduiding

Artikel 6

De Interne mandaatregeling belastingheffing en –invordering 2016 vastgesteld op 31 maart 2016 door de Procesmanager Belastingheffing en -invordering wordt ingetrokken op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 7
 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking van dit besluit.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Interne mandaatregeling belastingheffing en -invordering Waterschap De Dommel 2016’.

Boxtel, 8 juli 2016

De ambtenaar belast met heffing en invordering

J.J.B.C. Bos