Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap De Dommel

Toelichting op artikel 4.2 en 4.3 gedragscode integriteit Dagelijks Bestuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap De Dommel
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingToelichting op artikel 4.2 en 4.3 gedragscode integriteit Dagelijks Bestuur
CiteertitelToelichting op artikel 4.2 en 4.3 gedragscode integriteit Dagelijks Bestuur
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 33, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2016nieuwe regeling

20-04-2016

Waterschapsblad, 2016, 1418

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Toelichting op artikel 4.2 en 4.3 gedragscode integriteit Dagelijks Bestuur

Toelichtingopartikel 4.2 en 4.3 gedragscode integriteit Dagelijks Bestuur

Artikel 4.2

Lid 1: De waterschapsvoorzitter respectievelijk het lid van het dagelijks bestuur accepteert geen lunches, diners, recepties en andere uitnodigingen die door anderen betaald of georganiseerd worden, tenzij dat behoort tot de uitoefening van de functie en de aanwezigheid beschouwd kan worden als functioneel.

Lid 2: Bij twijfel legt de waterschapsvoorzitter respectievelijk het lid van het dagelijks bestuur de uitnodiging ter bespreking voor aan het dagelijks bestuur.

Toelichting bij artikel 4.2:

De motieven van de uitnodigende partij dienen beoordeeld te worden. Het kan en mag er niet om te doen zijn om de onafhankelijke positie van de bestuurders te beïnvloeden (conform de toelichting op de gedragscodes van de UvW). In die gevallen dient een uitnodiging geweigerd te worden.

Onontbeerlijk voor de functie van watergraaf is het onderhouden van bestuurlijke contacten samenhangend met het werkveld van het waterschap. Als ambassadeur van het waterschap dient hij op de hoogte te zijn van wat er bestuurlijk in de waterwereld speelt. Bijeenkomsten die ten dienste staan hiervan zijn aan te merken als functioneel. Omdat het voor de praktijk prettig is een nader handvat te hebben, volgt hieronder een opsomming van bijeenkomsten die in ieder geval dienen te worden aangemerkt als behorend tot de uitoefening van de functie en de aanwezigheid kan worden beschouwd als functioneel:

 • -

  Bijeenkomsten op landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau vanuit de overheid gericht waarbij eveneens een lunch, diner of receptie is georganiseerd;

 • -

  Overleggen met de wetenschap of op de departementen;

 • -

  Afscheidsrecepties van belangrijke spelers in het werkveld van het waterschap binnen de overheid of wetenschap;

 • -

  Onderscheidingen van belangrijke spelers in het werkveld van het waterschap.

Voor de leden van het dagelijks bestuur dienen uitnodigingen te worden beoordeeld in relatie tot de aan hen toevertrouwde portefeuilles.

Artikel 4.3

Lid 1: Uitnodigingen voor excursies en evenementen voor rekening van anderen dan het waterschap legt de waterschapsvoorzitter respectievelijk het lid van het dagelijks bestuur vooraf ter bespreking voor aan het dagelijks bestuur.

Lid 2: De waterschapsvoorzitter, onderscheidenlijk het lid van het dagelijks bestuur meldt de gemaakte excursies en evenementen één maal per kwartaal bij de secretaris-directeur. Daarbij wordt ook openbaar gemaakt wie de daarmee gemoeide kosten voor zijn rekening heeft genomen. Lid 3: Deze informatie is via internet beschikbaar.

Lid 4: De informatie over buitenlandse reizen voor rekening van derden wordt één keer per kwartaal opgenomen in het register, bedoeld in artikel 5.3, tweede lid.

Toelichting bij artikel 4.3:

Het gaat hierbij om uitnodigingen die betrokkene als watergraaf of lid van het bestuur aanvaardt. Excursies en evenementen in de hoedanigheid van lid van een politieke partij vallen hier dus niet onder. (conform de toelichting op de gedragscodes van de UvW). Tevens vallen ook uitnodigingen voor excursies en evenementen die de persoon van de bestuurder in andere hoedanigheid dan als bestuurder van het waterschap ontvangt buiten de reikwijdte van dit artikel.

Om bestuurders bewust te maken van eventuele integriteitsproblemen bij het aannemen van uitnodigingen voor excursies, evenementen en buitenlandse reizen, van organisaties die geen deel uitmaken cq eigendom zijn van het openbaar bestuur, worden deze altijd in de vergadering van het dagelijks bestuur gemeld. Indien de uitnodigingen bestuurlijk relevant zijn voor het werk van die bestuurder voor het waterschap, kunnen deze nadat het dagelijks bestuur is geraadpleegd en zij hiermee hebben ingestemd, worden aangenomen.

Evenementen van overheidsorganen zullen over het algemeen als functioneel, behorend tot de uitoefening van de functie kunnen worden aangemerkt en vallen daarmee onder artikel 4.2 van de gedragscode. Deze uitnodigingen kunnen derhalve worden geaccepteerd zonder eerst voor te leggen in de vergadering van het Dagelijks Bestuur tenzij er twijfel is (zie artikel 4.2 lid 2) .