Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap De Dommel

Besluit van het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel houdende regels omtrent aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar Waterschap De Dommel 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap De Dommel
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel houdende regels omtrent aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar Waterschap De Dommel 2017
CiteertitelBesluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar Waterschap De Dommel 2017
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar Waterschap De Dommel 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 84 Waterschapswet
 2. artikel 123 lid 3 Waterschapswet
 3. afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht.
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

20-12-2016

Waterschapsblad, 23-12-2016

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing ambtenaar belast met heffing en invordering / mandaatverlening

 

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel;

gelet op:

artikel 84 en 123 derde lid van de Waterschapswet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

 

BESLUIT

Artikel 1
 • a.

  Aan te wijzen als ambtenaar van Waterschap De Dommel, bedoeld in artikel 123, derde lid onder b en c van de Waterschapswet:

  • -

   De procesmanager belastingheffing en –invordering.

 • b.

  Als plaatsvervangend ambtenaar wordt aangewezen de procesmanager Planning en Control.

Artikel 2

Aan de in artikel 1 genoemde ambtenaren wordt mandaat verleend ter zake van de uitoefening van de hierna genoemde bevoegdheden voor zover deze worden uitgeoefend bij de heffing en invordering van de waterschapsbelastingen;

 • a.

  Het toepassen van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

 • b.

  Het geheel of gedeeltelijk kwijtschelden van opgelegde boetes als bedoeld in artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

 • c.

  Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren als bedoeld in artikel 144, vijfde lid, Waterschapswet met dien verstande dat de vorderingen een bedrag van € 500 per aanslag niet te boven gaan.

Artikel 3

Het dagelijks bestuur machtigt de in artikel 1a en 1b genoemde ambtenaren en de juridisch adviseur belastingen om namens haar het waterschap te vertegenwoordigen in beroep. Tevens geldt deze machtiging om (hoger)beroep en beroep in cassatie in te stellen in belastingprocedures betreffende de waterschapsbelastingen van Waterschap De Dommel, de in deze procedures nodige stukken te doen opmaken en te tekenen en verder al datgene te verrichten wat zij raadzaam zal oordelen.

Artikel 4

Ten aanzien van de in artikel 1 bedoelde bevoegdheden kan ondermandaat worden verleend aan de binnen het proces Belastingheffing- en invordering en proces Toezicht en Handhaving van Waterschap De Dommel ressorterende ambtenaren. Ten aanzien van de in artikel 2 bedoelde bevoegdheden kan geen ondermandaat worden verleend.

Artikel 5

De in artikel 1 bedoelde ambtenaar doet in de door hem uit te brengen managementrapportages verslag van de gevallen waarin en de wijze waarop hij de in artikel 1 bedoelde bevoegdheden heeft uitgeoefend.

Artikel 6

Dit besluit treedt met ingang van 1 januari 2017 in werking onder intrekking van het ter zake van dezelfde bevoegdheden op 5 juli 2016 verleende aanwijzingsbesluit en mandateringsbesluit.

Artikel 7

Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar Waterschap De Dommel 2017”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 december 2016.

Het dagelijks bestuur voornoemd,

mr. drs. P.C.G. Glas

watergraaf

drs. A.G. Dekker MSc

secretaris