Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap De Dommel

Uitvoeringsbesluit dagelijks bestuur 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap De Dommel
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit dagelijks bestuur 2017
CiteertitelUitvoeringsbesluit dagelijks bestuur 2017
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling geldt met terugwerkende kracht tot 24 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1 Reglement van orde dagelijks bestuur 2009

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201724-01-201704-12-2018nieuwe regeling

24-01-2017

Waterschapsblad, 31 januari 2017

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit dagelijks bestuur 2017

Het dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel;

Gelet op artikel 1 van het Reglement van orde dagelijks bestuur 2009;

Besluit:

Vast te stellen het ‘Uitvoeringsbesluit verantwoordelijkheidsverdeling dagelijks bestuur 2017’

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder portefeuillehouder: het lid van het dagelijks bestuur aan

wie bepaalde aandachtsgebieden van het dagelijks bestuur in het bijzonder zijn toegewezen.

Artikel 2 Portefeuilleverdeling

 

De heer P.C.G. (Peter) Glas

Bestuur & Communicatie

Calamiteiten

Overkoepelende plannen en thema’s Gebiedsportefeuille Eindhoven stad Interbestuurlijke overleggen regio Eindhoven incl. B5

Internationaal / grensoverschrijdende samenwerking

Mens & Organisatie

Mevrouw E.H.T. (Els) Stravens

Financiën & Belastingen

Facilitaire zaken

Handhaving

ICT

De heer J.L.J. (Jac) Hendriks

Gebiedsportefeuille Tilburg e.o.

Waterthema’s Natuurlijk water, Mooi Water en Schoon Water

Water in de stad

Ruimtelijke ordening

Monitoring

De heer A.H.C. (Lex) Huijbers

Gebiedsportefeuille Boven Dommel

Waterthema’s Droge Voeten en Voldoende Water

Beheer & Onderhoud

Grondbeleid

De heer J.A. (Jan) Verhoeven

Waterketen

Doelmatig waterbeheer

Artikel 3 Vervanging van de watergraaf

Bij afwezigheid van de watergraaf wordt de watergraaf vervangen door één van de dagelijkse bestuursleden zoals hierna genoemd en in de daarbij aangegeven volgorde:

 • a.

  dagelijks bestuurslid, de heer A.H.C. (Lex) Huijbers

 • b.

  dagelijks bestuurslid, de heer J.L.J. (Jac) Hendriks

 • c.

  dagelijks bestuurslid, mevrouw E.H.T. (Els) Stravens

 • d.

  dagelijks bestuurslid, de heer J.A. (Jan) Verhoeven

Artikel 4 Onderlinge vervanging van portefeuillehouders bij afwezigheid

De onderlinge vervanging van de portefeuillehouders bij hun afwezigheid wordt als volgt geregeld, tenzij het dagelijks bestuur anders bepaalt;

 • a.

  watergraaf P.C.G. Glas wordt vervangen door dagelijks bestuurslid de heer A.H.C. (Lex) Huijbers.

 • b.

  dagelijks bestuurslid E.H.T. Stravens wordt vervangen door dagelijks bestuurslid de heer J.A. (Jan) Verhoeven en omgekeerd.

 • c.

  dagelijks bestuurslid J.L.J. Hendriks wordt vervangen door dagelijks bestuurslid de heer A.H.C. (Lex) Huijbers en omgekeerd.

Artikel 5 Verantwoordelijkheid van de watergraaf en de andere portefeuillehouders

1. De watergraaf is als voorzitter van het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor:

 

 • a.

  De coördinatie en eenheid van het waterschapsbeleid;

 • b.

  Het bevorderen van de kwaliteit en de integriteit van het bestuur;

 • c.

  Het als bestuurlijk procesmanager functioneren van het dagelijks bestuur en de individuele dagelijkse bestuursleden;

 • d.

  De kwaliteit van de bestuurlijke besluitvormingsprocessen;

 • e.

  De verhouding tussen de bestuursorganen.

2. De portefeuillehouder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  Het geven van sturing aan de inhoudelijke beleidsvoorbereiding;

 • b.

  Het in een inhoudelijke koers vertalen naar de organisatie van in het dagelijks bestuur behandelde strategie en tactische keuzevraagstukken;

 • c.

  De coördinatie en afstemming binnen zijn portefeuille;

 • d.

  Het bestuurlijk procesmanagement in samenspraak met de watergraaf.

3. De portefeuillehouder voert het overleg met de directieleden en overige ambtenaren die zijn betrokken bij de beleidsvoorbereiding en de voorbereiding van bestuursvoorstellen.

4. Indien meer dan één portefeuillehouder bij de beleidsvoorbereiding dient te worden betrokken, neemt de eerstverantwoordelijke portefeuillehouder het initiatief voor gezamenlijk overleg.

Artikel 6 Intrekking, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot op de dag van vaststelling.

 • 2.

  Dit uitvoeringsbesluit kan worden aangehaald als ‘Uitvoeringsbesluit dagelijks bestuur2017’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2017,

 

het dagelijks bestuur,

mr. drs. P.C.G. Glas drs. A.G. Dekker MSc

watergraaf secretaris