Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap De Dommel

Besluit van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap De Dommel houdende regels omtrent bruikleen apparatuur Regeling Mobiele Apparatuur 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap De Dommel
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap De Dommel houdende regels omtrent bruikleen apparatuur Regeling Mobiele Apparatuur 2014
CiteertitelRegeling Mobiele Apparatuur 2014
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling Mobiele Telefonie 2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-201801-06-2014nieuwe regeling

17-04-2018

wsb-2018-3569

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap De Dommel houdende regels omtrent bruikleen apparatuur Regeling Mobiele Apparatuur 2014

 

Artikel 1 Begrippen

 • a.

  Apparatuur:

  apparatuur bestaande uit onder andere telefoons, tablets en andere mobiele apparaten beschikbaar gesteld ter uitoefening van het werk.

 • b.

  Bruikleenovereenkomsten:

  de bruikleenovereenkomst Mobiele Telefonie, de bruikleenovereenkomst Tablet alsmede de bruikleenovereenkomst Overige mobiele apparatuur. Dit zijn overeenkomsten niet betrekking tot ontvangst, gebruik en inlevering van apparatuur,

 • c.

  Gebruiker:

  de werknemer die de apparatuur in gebruik heeft.

 • d.

  Werknemer:

  ambtenaar of arbeidscontractant als bedoeld in artikel 1.2.1 van de SAW .

 • e.

  Werktijden:

  tijden waarin werknemer zijn werkzaamheden uitvoert ten behoeve van het waterschap. Op werkdagen (beperkt van maandag tim vrijdag) zijn deze van 07.00 -18.59 uur.

 • f.

  Zakelijk gebruik:

  gebruik van apparatuur uitsluitend en alleen voor de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiende uit de aanstelling van de werknemer.

 • g.

  Privé gebruik:

  gebruik van apparatuur om ook privé bereikbaar te zijn;

 • h.

  Gesprekskosten buitenland:

  gesprekskosten voor gesprekken met of vanuit landen anders dan Nederland.

Artikel 2 Zakelijk gebruik apparatuur werknemers

De werknemer met een vast of een tijdelijk dienstverband (hetzij bij wijze van proef dan wel voor bepaalde tijd) komt in aanmerking voor en is verplicht om zakelijk gebruik te maken van door het waterschap beschikbaar gestelde apparatuur.

Op beschikbaarstelling van apparatuur door het waterschap aan werknemers is zowel onderhavige Regeling Mobiele Apparatuur 2014 en de - op basis daarvan vastgestelde - Gedragscode Mobiele Apparatuur Waterschap De Dommel van toepassing alsmede — afhankelijk van de aard van de apparatuur - de op basis daarvan vastgestelde;

 • a.

  Bruikleenovereenkomst mobiele telefonie;

 • b.

  Bruikleenovereenkomst Tablet

 • c.

  Bruikleenovereenkomst Overige mobiele apparatuur.

Artikel 3 Bruikleenovereenkomst Mobiele Telefonie, Tablet en Overige mobiele apparatuur

De apparatuur is eigendom van het waterschap en wordt op basis van de Bruikleenovereenkomsten in bruikleen gegeven aan de werknemer.

Het model van die bruikleenovereenkomst wordt door de Secretaris-Directeur vastgesteld. In de bruikleenovereenkomst worden nadere voorwaarden aan de werknemer gesteld m.b.t, het gebruik van de apparatuur. De apparatuur en het soort abonnement worden door het waterschap vastgesteld en aangeschaft. De HR-manager van de werknemer bepaalt welke functionaliteiten met het oog op de functie van de werknemer aan hem/ haar beschikbaar worden gesteld.

Artikel 4 Algemene verplichtingen van werknemer

Lid 1

Werknemer dient de apparatuur binnen de voor hem geldende werktijd te gebruiken voor zakelijk gebruik ten behoeve van het waterschap.

Lid 2

De medewerker verklaart altijd voldoende maatregelen te nemen ter bescherming van organisatiegevoelige gegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat deze in ieder geval zelf afdoende maatregelen treft, zodat in geval van bijvoorbeeld diefstal of verlies van desbetreffende apparatuur zo weinig mogelijk gevoelige informatie in andere handen kan komen.

Lid 3

Werknemer dient de GSM/Tablets gebruikersvoorschriften (regels) op locaties ten aanzien van klanten of andere relaties te respecteren.

Artikel 5 Gedragscode Mobiele Apparatuur Waterschap De Dommel

De Secretaris-Directeur stelt - na overleg met en instemming van de ondernemingsraad een Gedragscode Mobiele Apparatuur Waterschap De Dommel vast, waarin nadere afspraken over het gebruik, gedragsregels, kostenverrekening van het gebruik van de apparatuur en controles op het gebruik van de apparatuur zijn opgenomen. Werknemer is verplicht tot naleving van deze gedragscode. Op wijziging van die gedragscode is genoemde overlegprocedure eveneens van toepassing.

Artikel 6 Kosten abonnement en gebruik van de apparatuur

Lid 1

De totale abonnernentskosten van de apparatuur zijn voor rekening van het waterschap.

Lid 2

De wijze van verrekening van de gesprekskosten met betrekking tot telefonie voor zakelijk gebruik, privé gebruik en gesprekskosten buitenland is geregeld in de Gedragscode Mobiele Apparatuur Waterschap De Dommel.

Lid 3

Kosten met betrekking tot tablets worden in de gedragscode gespecificeerd.

Artikel 7 Carkit

Dienstauto's worden uitgerust met gestandaardiseerde carkits. De HR-manager bepaalt mede gelet op de aard van de desbetreffende functie of er in privé auto's een carkit wordt gemonteerd. Een carkit kan door het waterschap ter beschikking worden gesteld voor medewerkers die voor de uitoefening van hun functie veelvuldig met de privéauto onderweg zijn (drempel: 7000 dienstkilometers per jaar) en bereikbaar moeten zijn. Maximaal éénmaal per drie jaar kan er sprake zijn van het ombouwen van de desbetreffende carkit indien er sprake is van aankoop ander privévoertuig. Het is werknemer verboden te telefoneren in de auto zonder gebruikmaking van een carkit dan wel een handsfreeset. Niet handsf ree bellen zal onder alle omstandigheden worden aangemerkt als bewust roekeloos handelen. Het waterschap zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor zaak- of letselschade als gevolg hiervan, tevens zijn boetes voor rekening van werknemer.

Artikel 8 Inname apparatuur

De Bruikleenovereenkomsten kunnen in elk geval in onderstaande gevallen door het waterschap worden beëindigd:

 • a.

  de werknemer gaat uit dienst;

 • b.

  de werknemer accepteert een andere functie waarin hij/zij naar het oordeel van de HR-manager geen gebruik van de apparatuur hoeft te maken;

 • c.

  de werknemer is gedurende een langere tijd afwezig (denk aan opname levensloop/langdurige ziekte/zwangerschaps- en bevallingsverlof); dit ter beoordeling van de HR-manager;

 • d.

  de werknemer handelt in strijd met hetgeen is opgenomen in de Regeling Mobiele Apparatuur 2014, de Bruikleenovereenkomsten en/ of de Gedragscode Mobiele Apparatuur Waterschap De Dommel;

 • e.

  de Belastingdienst wijzigt de fiscale wetgeving inzake het privégebruik.

 

Bij beëindiging van de bruikleenovereenkomst is de bruiklener verplicht de in die overeenkomst vermelde apparatuur op eerste verzoek in goede staat te retourneren. Bij verzuim hiervan, is de bruiklener verplicht tot betaling van de rest(boek)waarde van de apparatuur aan het waterschap.

Artikel 9 Controle gebruik apparatuur / sancties onjuist gebruik

Lid 1

Het waterschap zal steekproefsgewijs controleren op oneigenlijk/ strijdig gebruik van de apparatuur. Afwijkingen in de maandelijkse belkosten per toestel zullen worden onderzocht. De werknemer is verplicht om desgevraagd het zakelijk gebruik te kunnen onderbouwen.

Lid 2

Werknemer wordt aansprakelijk gesteld voor schade/ extra kosten indien gehandeld wordt in strijd met de bepalingen van onderhavige regeling, de Bruikleenovereenkomsten en de Gedragscode Mobiele Apparatuur Waterschap De Dommel.

Lid 3

De doorbelasting van geconstateerde privé gesprekskosten en/of naheffingsaanslagen (inclusief eventuele boeten en rente) loonheffing/ werknemersverzekeringen die als gevolg van dit handelen worden opgelegd door de Belastingdienst aan het waterschap, zullen worden verhaald op werknemer. Met de eerstvolgende salarisbetaling zal het berekende bedrag op het nettoloon worden ingehouden.

Lid 4

Indien werknemer handelt in strijd met de bepalingen van deze Regeling, de Gedragscode Mobiele Apparatuur Waterschap De Dommel dan wel in strijd met een op basis van deze regeling opgestelde bruikleenovereenkomst is werknemer verplicht de door zijn onzorgvuldig gedrag veroorzaakte schade aan werkgever te vergoeden overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de gedragscode en de bruikleenovereenkomst.

Artikel 10 Naamgeving

Deze regeling kan warden aangehaald als "Regeling Mobiele Apparatuur 2014".

Artikel 11 Overgangsbepaling

Lid 1

Bij inwerkingtreding van de Regeling Mobiele Apparatuur 2014 vervalt de Regeling Mobiele Telefonie 2007.

Lid 2

De Regeling Mobiele Apparatuur 2014 en de Gedragscode Mobiele Apparatuur Waterschap De Dommel zijn eveneens van toepassing op de werknemers die reeds voor inwerkingtreding van deze regeling een/meerdere Bruikleenovereenkomst(en) hebben ondertekend.

Lid 3

Deze regeling treedt na vaststelling en bekendmaking in werking met ingang van 1 juni 2014.