Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap De Dommel

Besluit van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap De Dommel houdende regels omtrent werkkleding Regeling werkkleding waterschap De Dommel 1993

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap De Dommel
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap De Dommel houdende regels omtrent werkkleding Regeling werkkleding waterschap De Dommel 1993
CiteertitelRegeling werkkleding waterschap De Dommel 1993
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2018nieuwe regeling

17-04-2018

wsb-2018-3570

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap De Dommel houdende regels omtrent werkkleding Regeling werkkleding waterschap De Dommel 1993

 

Artikel 1  

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • de werknemer:

    de medewerker, werkzaam binnen één van de diensten van het waterschap;

  • het hoofd van dienst:

    de directeur van de Gemeenschappelijke Technologische Dienst, de directeur van de Technische Dienst of de griffier

Artikel 2  

Lid 1

De werknemer is verplicht tijdens de uitoefening van zijn functie de hem in verband met zijn functie verstrekte werkkleding te dragen.

Lid 2

De bewassing en het onderhoud van de werkkleding geschiedt door en voor rekening van het waterschap.

Lid 3

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is de werknemer verplicht de hem ter beschikking gestelde veiligheidskleding te dragen overeenkomstig de daaromtrent door of vanwege het dagelijks bestuur gegeven voorschriften.

Lid 4

In bijzondere gevallen kan door het hoofd van dienst van het bepaalde in het tweede lid worden afgeweken.

Artikel 3  

Lid 1

Het is verboden om buiten dienst, behoudens gedurende de vastgestelde koffie- en lunchpauzes, de in artikel 2 bedoelde werkkleding te dragen.

Lid 2

De werknemer is verplicht om na afloop van de dienst de werk-kleding op de werklocatie in de daartoe door het hoofd van dienst aangewezen ruimte op te bergen.

Artikel 4  

Het hoofd van dienst bepaalt de soorten en aantallen werkkleding- stukken die aan de werknemer ter beschikking worden gesteld.

Artikel 5  

Het hoofd van dienst is bevoegd ter uitvoering van deze regeling aan de werknemer nadere aanwijzingen en opdrachten te verstrekken.

Artikel 6  

Deze regeling kan worden aangeduid als "Regeling werkkleding waterschap De Dommel 1993".