Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Noorderzijlvest

Verordening Fractievergoeding Waterschap Noorderzijlvest 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Noorderzijlvest
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening Fractievergoeding Waterschap Noorderzijlvest 2018
CiteertitelVerordening Fractievergoeding Waterschap Noorderzijlvest 2018
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-201801-01-2018-

21-03-2019

Overheid.nl

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Fractievergoeding Waterschap Noorderzijlvest 2018

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Fractie:

de leden van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard alsmede de leden van het Algemeen Bestuur die zijn benoemd of verkozen overeenkomstig artikel 14 van de Waterschapswet. Is onder een lijst slechts één lid benoemd of verkozen, dan wordt dit lid als afzonderlijke fractie beschouwd

b. Fractieondersteuning:

Ondersteuning ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden van de fractie.

c. Vergoeding:

De krachtens deze verordening aan de fracties te verstrekken financiële bijdrage.

Artikel 2 Financiële vergoeding

1. Fracties kunnen jaarlijks aanspraak maken op een financiële vergoeding, bedoeld in deze verordening

2. De financiële vergoeding bestaat uit een voor elke fractie gelijk vast bedrag per jaar.

3. De vergoeding wordt per kalenderjaar verstrekt door overmaking op een ten name van de desbetreffende fractie gestelde bankrekening of een separate bankrekening op naam van een fractielid.

4. Het Algemeen Bestuur stelt jaarlijks bij de begroting de hoogte van de toe te kennen bedragen vast.

Artikel 3 Gebruik van de vergoeding

1. De vergoeding is bestemd als tegemoetkoming in de kosten van het functioneren van de fractie. Fracties besteden de vergoeding om de vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van het Algemeen Bestuur te versterken.

2. De vergoeding mag niet worden gebruikt ter bekostiging van:

a. uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en andere regelingen;

b. betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen, anders dan ter vergoeding van prestaties, diensten of goederen geleverd ten behoeve van de fractie en op basis van gespecificeerde, reële declaraties;

c. giften, donaties en soortgelijke bijdragen;

d. uitgaven die bestreden dienen te worden uit de vergoedingen die de leden van het Algemeen Bestuur op grond van hun rechtspositieregelingen toekomen;

e. verkiezing of herverkiezing van leden van het Algemeen Bestuur.

Artikel 4 Verstrekken van de vergoeding

1. De vergoeding wordt voor 31 januari van een kalenderjaar bij wijze van voorschot voor het kalenderjaar verstrekt.

2. Op de voorschotten worden in mindering gebracht de eventueel in voorgaande jaren teveel ontvangen voorschotten, zoals die ingevolge artikel 6 zijn vastgesteld.

Artikel 5 Splitsing fracties

1. Bij splitsing van een fractie wordt de vergoeding over het jaar waarin de splitsing plaatsvindt, verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken zetels en het resterende deel van het kalenderjaar na de splitsing.

2. In het geval, bedoeld in het vorige lid, wordt het aan de oorspronkelijke fractie uitgekeerde voorschot verrekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, tweede lid.

3. De verdeling van de bijdrage zoals die voortvloeit uit het eerste lid blijft gehandhaafd voor de jaren na het jaar van de fractiesplitsing, tot het aantreden van een nieuw Algemeen Bestuur.

Artikel 6 Reserve

1. Het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de aan een fractie toekomende bijdrage blijft gereserveerd ter besteding door die fractie in volgende jaren.

2. De reserve is niet groter dan 50% van de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam. Het meerdere wordt in mindering gebracht in de verantwoording, bedoeld in artikel 7, over dat jaar. Bevoorschotting vindt desgevraagd plaats.

3. De reserve blijft na de verkiezingen beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert dan wel voor de fractie die naar het oordeel van het Algemeen Bestuur als rechtsopvolger kan worden beschouwd.

4. Indien op grond van het vorige lid geen rechthebbende fractie kan worden aangewezen, vervalt het recht op reserve.

5. Bij splitsing van een fractie als bedoeld in artikel 5 wordt de reserve verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal zetels dat bij de splitsing betrokken is, voor zover de reserve niet meer bedraagt dan 50% van de vergoeding die de oorspronkelijke fractie in het voorgaande jaar ontving

Artikel 7 Rekening en verantwoording

1. Elke fractie legt binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar verantwoording af over de besteding van de aan de fractie toegekende vergoeding, onder overlegging van een verslag aan de secretaris-directeur.

2. Bij het verslag wordt gevoegd een verklaring van de fractie over de juistheid van de overgelegde gegevens. Deze verklaring wordt ondertekend door de fractievoorzitter en bij fracties met meer dan één zetel een tweede fractielid.

3. Voor het verslag en de verklaring wordt het formulier gebruikt, die als bijlage bij deze verordening is gevoegd.

4. Na ontvangst van het in het vorige lid bedoelde verslag stelt de secretaris-directeur voor die fractie de bedragen vast van:

a. De uitgaven die in het vorige kalenderjaar uit de vergoeding bekostigd zijn;

b. de omvang van de reserve;

c. de resterende reserve;

d. de verrekening tussen de in het onderdeel a bedoelde uitgaven, het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van het terug te vorderen bedrag.

5.Op grond van het vorige lid teruggevorderde bedragen worden door de betrokken fractie binnen vier weken aan het waterschap Noorderzijlvest gerestitueerd.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of voor verschillende uitleg vatbaar is beslist het Algemeen Bestuur.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekend making en werkt terug tot en met 1januari.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening fractievergoeding Waterschap Noorderzijlvest 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van 21 maart 2018.

Toelichting op de Verordening fractievergoeding Waterschap Noorderzijlvest 2018

Algemene toelichting

Sinds 2009 worden de leden van de waterschapsbesturen gekozen volgens het lijstenstelsel. Daarbij heeft ook het fenomeen fracties bij de waterschappen zijn intrede gedaan. Evenals bij raadsfracties in gemeenten ontstond daardoor behoeft aan personele en financiële ondersteuning. Het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, als ook de Provinciewet besteden nadrukkelijk aandacht aan het bestaan van burgercommissieleden, naast raads- of statenleden en biedt raden en staten de mogelijkheid hen een vergoeding toe te kennen. Anders dan de Gemeente- en Provinciewet regelt de Waterschapswet echter niets over fractieondersteuning. In een correctiebesluit van 10 november 2014 met betrekking tot een vergoeding voor commissieleden, wordt het geregelde in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden als de Provinciewet ook van toepassing verklaard op het Waterschapsbesluit. Het Algemeen Bestuur heeft daarom de mogelijkheid om bij verordening regels hierover te stellen.

Het beschikbaar stellen van een fractievergoeding en de regeling hieromtrent moet wettelijk verankerd zijn. In navolging van een groot aantal andere waterschappen wordt de fractievergoeding in deze verordening verankerd, zodat wordt voldaan aan deze wettelijke verplichting.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Met het begrip fractie worden alle groeperingen aangeduid die in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd zijn, zowel de gekozen vertegenwoordigers van de ingezetenen als de benoemde vertegenwoordigers van de overige groeperingen. Ook groeperingen die bestaan uit één persoon worden als fractie aangeduid.

 

Artikel 2 Financiële vergoeding

Fracties kunnen jaarlijks een vergoeding van het waterschap ter ondersteuning van hun activiteiten ontvangen. De hoogte van het budget van factieondersteuning wordt jaarlijks door het Algemeen Bestuur bij de begroting vastgesteld. De fractievergoeding bestaat uit een vast deel. Dit vaste deel garandeert dat elke fractie de kans krijgt zich op gelijkwaardig niveau te laten ondersteunen.

Het waterschap verleent aan steunfractieleden geen vergoedingen of tegemoetkomingen voor hun werkzaamheden. Wanneer een fractie besluit een steunfractielid wel een vergoeding te verlenen kan deze desgewenst ten laste worden gebracht van de jaarlijkse fractiebijdrage zoals in deze verordening is geregeld.

 

Artikel 3 Gebruik van de vergoeding

De fracties worden grotendeels de vrijheid gelaten wat betreft de inhoudelijke besteding van de fractievergoeding. Minimumvoorwaarde is wel dat de vergoeding besteed wordt aan werkzaamheden in het kader van het werk van het Algemeen Bestuur. Verder is een aantal doelen genoemd waarvoor de vergoeding niet gebruikt mag worden. Daarmee wordt onder andere voorkomen dat met de vergoeding verkiezingscampagnes worden gefinancierd. Ook is het niet toegestaan dat de bezoldiging en andere vergoedingen voor leden van het Algemeen Bestuur, zoals die voortvloeit uit de voor hen geldende rechtspositieregelingen, worden aangevuld uit de fractiebijdragen.

 

Artikel 4 Verstrekken van de vergoeding

Uiterlijk 31 januari van het desbetreffende kalenderjaar wordt de vergoeding als voorschot verstrekt, alsdan hebben de fracties een goed zicht op de stand van hun reserves.  Eventueel teveel ontvangen voorschotten uit voorgaande jaren zullen op deze voorschotten in mindering worden gebracht.

 

Artikel 5 Splitsing fracties

Bij splitsing van een fractie zal het al eerder verstrekte voorschot direct moeten worden verrekend. Als dat niet zou gebeuren zou een deel van de oorspronkelijke fractie over een te groot voorschot beschikken en zou het andere deel juist helemaal geen voorschot krijgen. Na het kalenderjaar zou dan alsnog verrekend moeten worden. Het is billijker de verrekening in deze gevallen direct te laten ingaan.

Ook is geregeld dat de bijdrageberekening zoals die na fractiesplitsing is ontstaan gehandhaafd blijft voor de resterende jaren van de dan lopende zittingsperiode. De betrokken fracties krijgen dus niet elk het gehele vaste bedrag dat een fractie ontvangt. Daarmee wordt voorkomen dat het budget voor de vaste vergoedingen binnen een zittingsperiode stijgt door het ontstaan van nieuwe, afgesplitste fracties.

 

Artikel 6 Reserve

De reserve bestaat uit de niet uitgegeven voorschotten van voorgaande jaren. Dit bedrag mag niet eindeloos groeien. De reserve is dan ook aan een maximum gebonden. Ook met betrekking tot de reserve is het van belang dat goed wordt omgegaan met de splitsing van een fractie. De regeling bepaalt dat de reserve naar evenredigheid wordt verdeeld over de nieuw ontstane fracties.

 

Artikel 7 Rekening en verantwoording

Gezien de relatief beperkte omvang van de bedragen die gemoeid zijn met de fractievergoeding kan bij de verantwoording worden volstaan met een bestedingsverslag per fractie. Aan de hand daarvan worden de in het tweede lid van het artikel genoemde bedragen vastgesteld en wordt een totaaloverzicht voor het Algemeen Bestuur opgesteld.

De secretaris-directeur is namens het Algemeen Bestuur belast met de uitvoering van dit artikel.

 

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

Het kan zijn dat zich gevallen of omstandigheden voordoen waarin de verordening niet voorziet of voor verschillende uitleg vatbaar is. In dat geval beslist het Algemeen Bestuur over de toepassing of de uitleg.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

De verordening werkt terug tot 1 januari 2018 en heeft daarom ook betrekking op de fractiebestedingen van 2018.