Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Marktreglement voor de gemeente Weert

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktreglement voor de gemeente Weert
CiteertitelMarktreglement
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpEconomische aangelegenheden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160, lid 1
 2. Marktverordening voor de gemeente Weert, art 3
 3. Algemene wet Bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Nieuwe regeling

06-11-2012

Gemeenteblad, 19-12-2012

BW-005321

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktreglement voor de gemeente Weert

MARKTREGLEMENT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

gelet op artikel 160, eerste lid onder h, van de Gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de uitvoering van de Marktverordening en ten behoeve van een ordelijk verloop van de markt(en);

besluit:

vast te stellen het Marktreglement voor de gemeente Weert.

Artikel 1. Inhoud vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

  • a.

   het burgerservicenummer (BSN), de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

  • b.

   een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van het nummer en de afmetingen daarvan;

  • c.

   de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

  • d.

   het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de artikelen behoren;

  • e.

   de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend en zijn volgnummer op de anciënniteitlijst;

  • f.

   dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;

  • g.

   de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;

  • h.

   welke geluidsapparatuur op de standplaats is toegestaan;

  • i.

   welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan.

 • 2.

  Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht.

Artikel 2. Anciënniteitlijst

Vergunninghouders van vaste standplaatsen worden opgenomen in een doorlopend genummerde lijst met vermelding van en in volgorde van de datum, waarop aan hen voor het eerst een vaste standplaats is toegewezen. Daarbij wordt tevens vermeld welke soort artikelen de vergunninghouder mag verhandelen en de branche waartoe de artikelen behoren.

Artikel 3. Inschrijvingslijst

 • 1.

  Het college schrijft de gegadigde voor een vaste standplaats op zijn verzoek in op de inschrijvingslijst indien hij voldoet aan de in artikel 6 van de Marktverordening gestelde vereisten, maar aan hem geen vaste standplaats kan worden toegewezen.

 • 2.

  Het college vermeldt bij de inschrijving in ieder geval:

  • a.

   het burgerservicenummer (BSN), de naam en voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats, het adres en de woonplaats van de aanvrager/gegadigde;

  • b.

   de datum waarop de aanvraag/het verzoek is ontvangen;

  • c.

   de soort artikelen die de aanvrager wil verhandelen en de branche waartoe de artikelen behoren;

  • d.

   de kraam of andere verkoopmaterialen die de aanvrager wil gebruiken.

 • 3.

  Het college verstrekt de aanvrager een schriftelijk bewijs van inschrijving.

Artikel 4. Doorhalen van de inschrijving

De inschrijving op de inschrijvingslijst wordt doorgehaald:

 • a.

  op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene;

 • b.

  bij overlijden van de ingeschrevene;

 • c.

  wanneer aan de ingeschrevene een vergunning voor een vaste standplaats is verleend, tenzij hij deze op grond van bijzondere omstandigheden niet aanvaardt;

 • d.

  indien niet meer aan de vereisten van artikel 6 Marktverordening wordt voldaan.

Artikel 5. Toewijzing vaste standplaats

 • 1.

  Indien er een vaste standplaats beschikbaar is wordt die toegewezen op basis van het toewijzingscriterium “kwaliteit van de markt”.

 • 2.

  Daarbij worden eerst de verzoeken van die vergunninghouders beoordeeld, die aan het college schriftelijk de wens te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van plaatsing op de anciënniteitlijst.

 • 3.

  Daarna worden de verzoeken van de overige gegadigden beoordeeld, zowel van de gegadigden die reeds langer op de inschrijvingslijst als van de gegadigden die zich gemeld hebben naar aanleiding van de vacature, in willekeurige volgorde.

 • 4.

  Voordat een vaste standplaats wordt toegewezen brengen de Marktcommissie en de Marktmeester daarover advies uit.

Artikel 6. Overschrijving vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  In geval van overlijden, of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder, of ingeval van bedrijfsbeeindiging kan de vaste standplaatsvergunning worden overgeschreven op de echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam samenwoonde.

 • 2.

  Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan een kind of een medewerk(st)er van de vergunninghouder de vergunning voor een vaste standplaats krijgen indien hij ten minste drie jaar in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd.

 • 3.

  Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

Artikel 7. Toewijzing dagplaats

 • 1.

  Toewijzing van een dagplaats geschiedt door afgifte van een vergunning door het college op het moment dat de standplaats niet als vaste standplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  Een beschikbare dagplaats wordt toegewezen op basis van loting onder de gegadigden, die zich daarvoor op de dag zelf vóór het aanvangstijdstip van de markt aanmelden bij de marktmeester.

Artikel 8. Toewijzing standwerkersplaats

 • 1.

  Het college wijst een standwerkersplaats toe door middel van loting.

 • 2.

  Indien een standwerker zich wil doen bijstaan, meldt hij dit vooraf aan de marktmeester onder vermelding van de naam van degene die hem zal bijstaan. Degene die hem zal bijstaan, mag niet op eigen naam deelnemen aan de loting.

Artikel 9. Persoonlijk innemen standplaats; bijstand

 • 1.

  De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. Hij mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

 • 2.

  De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

Artikel 10. Afwezigheid wegens vakantie of bijzondere omstandigheden

 • 1.

  De vergunninghouder van een vaste standplaats die wegens vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats in te nemen, deelt dit schriftelijk mee aan het college. Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt.

 • 2.

  De schriftelijke mededeling wordt tijdig voor de desbetreffende marktdag gedaan. Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging daarvan aan het college.

Artikel 11. Ontheffing en vervanging

 • 1.

  In geval van vakantie of bijzondere omstandigheden kan het college op aanvraag van de vergunninghouder van een vaste standplaats hem tijdelijk ontheffing verlenen van de verplichting uit artikel 10.

 • 2.

  Het college kan op aanvraag van de vergunninghouder hem vergunning verlenen zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon.

Artikel 12. Legitimatie en identiteit vergunninghouder

 • 1.

  Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste aanvraag van de marktmeester of van andere, met het toezicht op de markt belaste, medewerkers aan te tonen dat hij de vergunninghouder is.

 • 2.

  De vergunninghouder dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en eventuele bedrijfsnaam aan te geven.

Artikel 13. Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen

 • 1.

  Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein meer dan drie uur voor aanvang, en meer dan twee uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.

 • 2.

  De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen. Het college kan hiervan ontheffing verlenen.

 • 3.

  Indien de vergunninghouder zijn vaste standplaats niet uiterlijk om 30 minuten voor het aanvangstijdstip heeft ingenomen, wordt de betreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt;

 • 4.

  Voor de markt gelden de volgende tijden: Weert: op zaterdag: begin 09:00 uur en einde 16.00 uur;

Artikel 14. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2013.

Artikel 15. Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als Marktreglement.

Weert, 6november 2012

Burgemeester en wethouders van Weert

M.H.F. Knaapen, A.A.M.M. Heijmans

gemeentesecretaris, burgemeester