Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Marktverordening voor de gemeente Weert

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktverordening voor de gemeente Weert
CiteertitelMarktverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpEconomische aangelegenheden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Marktreglement

Standwerkersreglement

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Nieuwe regeling

12-12-2012

Gemeenteblad, 19-12-2012

RAD-000726

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktverordening voor de gemeente Weert

 

De raad van de gemeente Weert;

overwegende dat het in het kader van deregulering wenselijk is andere regels vast te stellen voor een ordelijk verloop van de markt(en);

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 147, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de Commissie Economische Zaken;

besluit:

vast te stellen de Marktverordening voor de gemeente Weert.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt: de door het college van burgemeester en wethouders ingestelde warenmarkt, waaronder niet valt de weekmarkt in Stramproy;

 • b.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • c.

  vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

 • d.

  dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel is ingenomen;

 • e.

  standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

 • f.

  standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • g.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • h.

  inschrijvingslijst: de lijst van gegadigden voor een vaste standplaats;

 • i.

  anciënniteitlijst: de lijst van vergunninghouders van een vaste standplaats in volgorde van de datum waarop de vergunning verleend is;

 • j.

  marktmeester: de persoon die als zodanig door het college is aangewezen;

 • k.

  gemeente: de gemeente Weert;

 • l.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

 • m.

  seizoensplaats: de standplaats die alleen in het voor seizoensgebonden artikelen bestemd seizoen als vaste standplaats wordt uitgegeven;

 • n.

  bak- en braadplaats: de standplaats waarop gebakken en gebraden mag worden.

Artikel 2. Inrichting van de markt

Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

 • a.

  het aantal standplaatsen;

 • b.

  de afmetingen van de standplaatsen;

 • c.

  de opstelling en indeling van de markt;

 • d.

  welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats, als seizoensplaats en als standwerkersplaats;

Artikel 3. Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 4. Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2.

  Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

Hoofdstuk 2. Bepalingen over vergunningen

Artikel 5. Standplaatsvergunning

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college of in afwijking daarvan een standplaats op een markt in te nemen.

 • 2.

  Een standplaats kan worden toegewezen als vaste standplaats, dagplaats. standwerkersplaats, bak- en braadplaats of seizoensplaats.

Artikel 6. Vergunningaanvraag

Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam, natuurlijk persoon, die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en schriftelijk een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college en die of een uitreksel van de Kamer van Koophandel kan overleggen ofwel een registratiekaart verstrekt door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Artikel 7. Intrekking vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  Het college trekt een vaste standplaatsvergunning in:

  • a.

   op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

  • b.

   bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van het marktreglement van de gemeente de vergunning wordt overgeschreven;

 • 2.

  Het college kan een vaste standplaatsvergunning intrekken:

  • a.

   indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 6 genoemde vereisten.

 • 3.

  Indien degene op wie een vergunning ingevolge het marktreglement van de gemeente is overgeschreven, reeds vergunning heeft voor een andere vaste standplaats op dezelfde markt, wordt laatstgenoemde vergunning ingetrokken.

Hoofdstuk 3. Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8. Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 kan het college een vergunning voor een vaste standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog; of

 • c.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 9. Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker

Het college kan een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerkersplaats van de toewijzing van een dagplaats of een standwerkersplaats uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen, indien deze:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats;

 • d.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 10. Onmiddellijke verwijdering

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen indien hij:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning, of de door het college vastgestelde beleidsregels overtreedt;

 • b.

  zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats;

 • d.

  de openbare orde, zedelijkheid, gezondheid of veiligheid op de markt schaadt.

Artikel 11. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 12. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 13. Intrekking oude regeling

De Marktverordening 2005, vastgesteld op 2 juni 2005, wordt ingetrokken met ingang van het tijdstip dat deze verordening in werking treedt.

Artikel 14. Overgangsbepalingen

 • 1.

  Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Marktverordening 2005 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Marktverordening 2005 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013

Artikel 16. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Marktverordening.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 juli 2010 en gewijzigd d.d. 12 december 2012.

De raad van de gemeente Weert,

De griffier, De voorzitter,

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten, A.A.M.M. Heijmans