Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Standplaatsenreglement van de gemeente Weert

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStandplaatsenreglement van de gemeente Weert
CiteertitelStandplaatsenreglement
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpEconomische aangelegenheden
Externe bijlageBeleidsregels ten behoeve van de wijze van inschrijving voor en de toewijzing van standplaatsen ten behoeve van het verlenen van standplaatsvergunningen voor de verkoop van consumptie-ijs en oliebollen op de daarvoor aangewezen plaatsen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 2 Standplaatsenverordening
 2. Awb
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-201618-10-2018artikel 9, 9a, 9b, 10, 11, bijlage 1

19-07-2016

Gemeenteblad 2016, 102882

BW-009761
03-03-201628-07-2016art. 9

21-10-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 02-03-2016

BW-007681
05-10-201103-03-2016Nieuwe regeling

16-08-2011

Trompetter/Land van Weert, 28-09-2011

BW003632

Tekst van de regeling

Intitulé

Standplaatsenreglement van de gemeente Weert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

gelet op artikel 2 van de Standplaatsenverordening en de bepalingen van Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de uitvoering van de Standplaatsenverordening ten behoeve van een ordelijk verloop op de standplaatsen;

besluit:

vast te stellen het Standplaatsenreglement van de gemeente Weert.

VASTE STANDPLAATSEN
Artikel 1. Inhoud vergunning
 • 1.

  Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

  • a.

   het burgerservicenummer (BSN), de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

  • b.

   een duidelijke omschrijving van de toegewezen standplaats met de afmetingen daarvan;

  • c.

   de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

  • d.

   het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen en de branche waartoe die artikelen behoren;

  • e.

   dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;

  • f.

   de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;

  • g.

   welke geluidsapparatuur op de standplaats is toegestaan;

  • h.

   welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan.

 • 2.

  Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht.

Artikel 2. Inschrijving op de wachtlijst
 • 1.

  Het college schrijft de aanvrager op zijn verzoek in op de wachtlijst, indien hij voldoet aan de in artikel 5 van de Standplaatsenverordening gestelde vereisten, maar aan hem geen vaste standplaats kan worden toegewezen.

 • 2.

  Het college vermeldt bij de inschrijving in ieder geval:

  • a.

   de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de aanvrager;

  • b.

   de datum waarop de aanvraag door hem is ontvangen;

  • c.

   het soort artikelen dat de aanvrager wil verhandelen en de branche waartoe de artikelen behoren;

  • d.

   de kraam of andere verkoopmaterialen die de aanvrager wil gebruiken.

 • 3.

  Het college verstrekt de aanvrager een schriftelijk bewijs van inschrijving.

 • 4.

  De inschrijving blijft gehandhaafd indien door de ingeschrevene jaarlijks voor 1 januari schriftelijk wordt verzocht om deze te verlengen.

Artikel 5. Doorhalen van inschrijving op de wachtlijst

De inschrijving op de wachtlijst wordt doorgehaald:

 • a.

  op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene;

 • b.

  bij overlijden van de ingeschrevene;

 • c.

  wanneer aan de ingeschrevene een vergunning voor een vaste standplaats is verleend, tenzij hij deze op grond van bijzondere omstandigheden niet aanvaardt;

 • d.

  indien niet meer aan de vereisten van artikel 5 Standplaatsenverordening wordt voldaan.

 • e.

  wanneer de ingeschrevene niet jaarlijks voor 1 januari schriftelijk verzocht heeft om de inschrijving te handhaven.

Artikel 6. Volgorde toewijzing vaste standplaats

Indien voor een beschikbare standplaats meerdere aanvragen zijn ingediend wordt de standplaats toegewezen aan degene die het hoogste op de wachtlijst staat.

Artikel 7.

De vaste standplaatsvergunning wordt verleend voor tenminste één maand.

Artikel 8. Aanwijzing vaste standplaatsen
 • 1.

  Als vaste standplaatsen, met uitzondering van die voor de verkoop van consumptie-ijs en oliebollen, worden aangewezen de nader door burgemeester en wethouders aan te geven weggedeelten, gelegen aan:

  • a.

   Bassin (nabij de achteringang van het bedrijf Gruythuysen);

  • b.

   hoek Oppergelrestraat-Maaslandlaan (Groenewoud);

  • c.

   hoek Nassaulaan-Christinelaan (Moesel);

  • d.

   op het parkeerterrein bij de kerk te Boshoven;

  • e.

   op het parkeerterrein voor de kerk te Leuken;

  • f.

   tegenover de kerk te Altweerterheide aan de Zoomweg;

  • g.

   op het Corneliusplein te Swartbroek;

  • h.

   op het Barbaraplein te Tungelroy;

  • i.

   op de ventweg hoek Aldenheerd-Heugterbroekdijk te Laar;

  • j.

   op het kerkplein te Stramproy.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vergunningen te verlenen tot het innemen van vaste standplaatsen op werkdagen, met uitzondering van de zaterdag, behoudens de standplaats hoek Oppergelrestraat-Maaslandlaan, welke als zodanig slechts beschikbaar is op donderdag.

STANDPLAATSEN VOOR CONSUMPTIE-IJS EN OLIEBOLLEN
Artikel 9.

De verkoop van consumptie-ijs en oliebollen op een standplaats, die niet een vaste standplaats en ook niet een tijdelijke standplaats is, is mogelijk op de in artikel 9a. aangewezen plaatsen.

Artikel 9a. Aanwijzing standplaatsen voor consumptie-ijs en oliebollen

Als standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs en oliebollen worden aangewezen de weggedeelten, gelegen aan:

 • a.

  Stationsplein (alleen met ingang van 01 oktober tot en met 31 januari én uitsluitend voor oliebollen);

 • b.

  Nieuwe Markt (niet op zaterdag in verband met de weekmarkt);

 • c.

  Bassin;

 • d.

  Kerkplein in Stramproy,

zoals die nader in de vergunning én op genoemde locaties op aanwijzing van de Marktmeester exact worden aangegeven.

Artikel 9b.
 • 1.

  Een vergunning voor een standplaats voor de verkoop van consumptie-ijs en oliebollen wordt verleend op basis van inschrijving voor de standplaats.

 • 2.

  Het college stelt beleidsregels vast ten behoeve van de wijze van inschrijving voor en de toewijzing van de standplaatsen voor consumptie-ijs en oliebollen.

Artikel 10.
 • 1.

  Onder consumptie-ijs vallen eveneens alle daaraan verwante ijsprodukten.

 • 2.

  Onder oliebollen vallen eveneens alle daaraan verwante meelprodukten.

TIJDELIJKE STANDPLAATSEN
Artikel 11. Tijdelijke standplaats
 • 1.

  Een tijdelijke standplaatsvergunning heeft geen langere geldigheidduur dan zes achtereenvolgende dagen en kan aan dezelfde persoon slechts eenmaal per drie maanden worden verleend.

 • 2.

  Een tijdelijke standplaatsvergunning is niet mogelijk wanneer op of nabij dezelfde lokatie in de voorafgaande periode reeds een tijdelijke standplaats werd ingenomen met dezelfde waren.

GEBRUIK STANDPLAATSEN
Artikel 12. Persoonlijk innemen standplaats
 • 1.

  De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. Hij mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

 • 2.

  De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

Artikel 13. Afwezigheid wegens vakantie of bijzondere omstandigheden
 • 1.

  De vergunninghouder van een vaste standplaats, die wegens vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats in te nemen, deelt dit schriftelijk mee aan het college. Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt.

 • 2.

  De schriftelijke mededeling wordt tijdig gedaan. Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging daarvan aan het college.

Artikel 14. Ontheffing en vervanging

In geval van vakantie of bijzondere omstandigheden kan het college op aanvraag van de vergunninghouder van een vaste standplaats hem tijdelijk ontheffing verlenen van de verplichting uit artikel 10.

Artikel 15. Legitimatie en identiteit vergunninghouder
 • 1.

  Degene die een standplaats inneemt of wenst in te nemen dient op eerste aanvraag van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder is.

 • 2.

  De vergunninghouder dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en, indien van toepassing, bedrijfsnaam aan te geven.

Artikel 16. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking nadat de Standplaatsenverordening in werking is getreden en na bekendmaking van de vaststelling van dit reglement.

Artikel 17. Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als Standplaatsenreglement.

Weert, 2 februari 2010

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,

de secretaris, de burgemeester,

mr. J.F.C. van Gilse, mr. J.M.L. Niederer

* Gewijzigd bij besluit van burgemeester en wethouders van Weert van 16 augustus 2011; de wijziging is bekendgemaakt op 28 september 2011.