Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de werkgeverscommissie griffie (Verordening werkgeverscommissie griffie)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de werkgeverscommissie griffie (Verordening werkgeverscommissie griffie)
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie griffie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 83, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 107
 3. Gemeentewet, art. 107a
 4. Gemeentewet, art. 107b
 5. Gemeentewet, art. 107c
 6. Gemeentewet, art. 107d
 7. Gemeentewet, art. 107e
 8. Gemeentewet, art. 156
 9. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1
 10. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-2020artikel 1, 4, toelichting

11-03-2020

gmb-2020-134511

20-05-201510-06-2020nieuwe regeling

29-10-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 19-05-2015

RAD-000854

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de werkgeverscommissie griffie (Verordening werkgeverscommissie griffie)

De raad van de gemeente Weert,

 

Gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van de gemeenteraad d.d. 2 oktober 2014,

 

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en de afdelingen 10.1.1 en 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

Besluit vast te stellen de:

 

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1a.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame werknemers, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd. Aan de commissie zijn de volgende bevoegdheden gedelegeerd:

  • -

   het voor de griffier en de griffiemedewerkers toepassen van de bepalingen in de landelijk geldende CAO;

  • -

   het voor de griffier en de griffiemedewerkers toepassen van de bepalingen in de lokale regelingen voor arbeidsvoorwaarden die niet zijn geregeld in de landelijk geldende CAO, welke bepalingen voor de gemeentelijke organisatie in het Personeelshandboek gemeente Weert zijn vastgelegd;

  • -

   te besluiten om af te wijken van de hierboven bedoelde lokale regelingen voor arbeidsvoorwaarden indien toepassing hiervan voor de griffier en de griffiemedewerkers een ongewenste of onredelijke situatie zou opleveren;

  • -

   het als werkgever voor de griffier en de griffiemedewerkers voeren van overleg met de vakbonden in het Lokaal Overleg.

 • 1b.

  De onderstaande bevoegdheden zijn niet gedelegeerd aan de werkgeverscommissie. De raad blijft deze bevoegdheden uitoefenen.

  • -

   het aanwijzen van de griffier en de plaatsvervangend griffier (artikelen 107 lid 1 en 107d lid 2 van de Gemeentewet);

  • -

   te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de griffier (artikel 107 lid 2 van de Gemeentewet);

  • -

   het vaststellen van de instructie voor de griffier (artikel 107a lid 2 van de Gemeentewet);

  • -

   het regelen van de vervanging van de griffier (artikel 107d lid 1 van de Gemeentewet);

  • -

   de vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie (artikel 107e lid 1 van de Gemeentewet);

  • -

   te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de op de griffie werkzame werknemers (artikel 107e lid 2 van de Gemeentewet);

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit vier leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie.

 • 2.

  De werkgeverscommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Zij zijn tevens lid van de commissie.

 • 3.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 5.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als informant.

Artikel 3. Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgevers-commissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

 • 1.

  De instrumentele uitvoeringsbevoegdheden aangaande het griffiepersoneel worden uitgevoerd door de afdeling Concernstaf, team HRM.

 • 2.

  De inhoudelijke voorbereiding van besluiten van de werkgeverscommissie en van raadsbesluiten geschiedt door de afdeling Concernstaf, team HRM.

 • 3.

  De secretariële ondersteuning van de werkgeverscommissie wordt in principe uitgevoerd door de griffier of een door hem aan te wijzen medewerker van de griffie. De werkgeverscommissie kan besluiten deze ondersteuning door een andere medewerker te laten uitvoeren.

Artikel 5. Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 3.

  Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.

Artikel 6. Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  Indien een raadslid de stukken van de werkgeverscommissie wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie.

Artikel 8. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter, één van de leden of de griffier nodig wordt geacht.

Artikel 9. Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 12. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie griffie'.

Aldus besloten door de raad van Weert in zijn openbare vergadering van 29 oktober 2014,

de griffier, de voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten, A.A.M.M. Heijmans

TOELICHTING

 

Algemeen

De gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon. Raad en college vullen dit werkgeverschap in. De raad is daarbij het bevoegd gezag van de griffie en het college voor zijn ambtelijke organisatie. Gelet op de publieke taken, de grootte en de samenstelling van de raad ligt het voor de hand dat hij voor de feitelijke invulling van het werkgeverschap een commissie instelt waaraan hij deze taak delegeert. Gelet op artikel 83 en artikel 156 eerste lid van de Gemeentewet ligt de instelling van een bestuurscommissie het meest voor de hand. Daarin voorziet deze verordening.

 

De delegatie ziet alleen op het nemen van personele besluiten. Het vaststellen van rechtspositieregelingen leent zich uit de aard van de bevoegdheid niet voor delegatie en is derhalve op grond van artikel 156 lid 1 Gemeentewet niet toegestaan.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

In artikel 1 wordt verwoord dat de werkgeverscommissie de bij het werkgeverschap behorende taken en bevoegdheden vervult. Hetgeen door de raad bij besluit van 11 maart 2020 aan de werkgeverscommissie is gedelegeerd, is in artikel 1a opgenomen. Naast het nemen van personele besluiten buigt de werkgeverscommissie zich bijvoorbeeld ook over het te voeren HRM-beleid, integriteitsbeleid (zoals de gedragscode en de vertrouwenspersoon) en bereidt zij voorstellen aan de raad voor die voortvloeien uit het werkgeverschap. Andere voorbeelden die horen tot de werkgeverstaak zijn het voeren van overleg met de griffier over de voortgang van de werkzaamheden van de griffie, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier en het bespreken van voorstellen over de inrichting van de griffie. Daarnaast fungeert de werkgeverscommissie als gesprekspartner voor de griffier in geval van optredende knelpunten in de samenwerking met de raadsvoorzitter of de gemeentesecretaris.

 

De taken en bevoegdheden genoemd in artikel 1b van de verordening zijn dermate verstrekkend dat deze zich naar hun aard niet lenen voor delegatie. Daarvoor is artikel 156 van de Gemeentewet niet bedoeld. De raad blijft daarom bevoegd deze bevoegdheden uit te oefenen.

 

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

Het is wenselijk dat zowel coalitie als oppositie in de commissie zijn vertegenwoordigd.

Uit artikel 83 van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester (en de wethouders) geen lid kunnen zijn van de werkgeverscommissie. Dit is volledig in lijn met het feit dat de raad het bevoegde gezag is van de griffie. De burgemeester is hiervan geen lid. Omdat de burgemeester (technisch) voorzitter is van de raad en in die hoedanigheid ondersteund wordt door de griffier is het vanzelfsprekend dat de burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad eerste adviseur is van de commissie en in vergaderingen van de werkgeverscommissie kan optreden als informant.

 

Artikel 3. Taken voorzitter

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

Voor de instrumentele uitvoeringsbevoegdheden (zoals uitbetalen salaris, ziekmelding, declaraties, klok, etc.) kan voor het griffiepersoneel heel goed gebruik gemaakt worden van de afdeling Concernstaf, team HRM. Dat is ook de tot op heden gebruikelijke situatie.

 

De inhoudelijke voorbereiding van besluiten van de werkgeverscommissie en van raadsbesluiten, die immers door de werkgeverscommissie worden voorbereid en niet door het college, wordt vanwege de specialistische aard van deze besluiten ondergebracht bij de reguliere ambtelijke organisatie.

 

De secretariële ondersteuning van de werkgeverscommissie ligt op grond van bijgevoegde concept-verordening in beginsel bij de griffie(r). De aard van de werkzaamheden van de werkgeverscommissie kan met zich meebrengen dat het niet wenselijk is dat de griffier zelf de secretariële ondersteuning verricht. De werkgeverscommissie heeft dan de mogelijkheid deze ondersteuning door een andere medewerker uit de gemeentelijke organisatie te doen uitvoeren. Dit gebeurt in overleg met de gemeentesecretaris.

 

Artikelen 5 en 6. Besluitvorming en Verslaglegging

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.

 

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen

Aangezien in vergaderingen van de werkgeverscommissie personele aangelegenheden aan de orde komen en hetgeen hier wordt besproken niet bedoeld is om aan derden kenbaar te maken, ligt het voor de hand dat hierover in beslotenheid wordt vergaderd.

Agenda, stukken en besluitenlijsten zijn niet openbaar.

Vanzelfsprekend kunnen raadsleden wel inzage krijgen in de stukken etc., aangezien de raad het oorspronkelijk bevoegde orgaan is. Het is wenselijk dat de raad als geheel als werkgever van de griffie op de hoogte kan blijven van zaken die aan de orde komen waar het de griffie betreft.

 

Artikel 8. Vergaderfrequentie

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 9. Verantwoording

De raad heeft sinds de dualisering van het gemeentebestuur een eigen ‘secretaris’ gekregen, de griffier. Daarnaast heeft de raad een griffie ingericht om hem, zijn organen en de griffier te ondersteunen. Daardoor heeft de raad er formeel een taak bijgekregen, nl. de invulling van het werkgeverschap. Het is van belang dat de raad inzicht krijgt en houdt wat hieronder moet worden verstaan. De verantwoording door de werkgeverscommissie van haar werkzaamheden en bevindingen kan hieraan bijdragen.

 

Artikelen 10, 11 en 12. Onvoorziene omstandigheden, Inwerkingtreding en Citeertitel

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.