Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2016
CiteertitelBeleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBeleidsregels

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de "Beleidsregels aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2015".

Artikel 2 bevat een overgangsbepaling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet waardering onroerende zaken

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuwe regeling

17-11-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 28-12-2015

BW-008790

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbendein een keuzesituatie 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,

 

Gelet op het bepaalde in hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken;

 

Gelet op de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie;

 

Besluit

 

vast te stellen de volgende:

 

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2016.

Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat voor één eigendom meer personen als (gelijksoortige, bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten) belanghebbende kunnen worden aangemerkt. In deze gevallen mag de gemeente op grond van artikel 24 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) de bekendmaking van de WOZ-beschikking aan een van de belanghebbenden verzenden.

 

De gemeente Weert hanteert een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belanghebbende die de WOZ-beschikking op zijn of haar naam krijgt. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen, waarbij beoogd is de ontvanger van de WOZ-beschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige voor de onroerende-zaakbelastingen die de aanslag op zijn of haar naam krijgt.

Artikel 1 Voorkeursvolgorde

In de gevallen dat er een keuzesituatie bestaat met betrekking tot de tenaamstelling van een beschikking ingevolge hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken, zijn de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie, voor zover zij betrekking hebben op de onroerende-zaakbelastingen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    De beleidsregels aanwijzen van een WOZ-belanghebbendein een keuzesituatie 2015, vastgesteld bij collegebesluit van 25 november 2014 worden ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum met dien verstande dat deze van toepassing blijven op de belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2.

    Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2016.

  • 3.

    Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2016”.

Het college en burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

17 november 2015,

de secretaris, de burgemeester,