Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Beleidsregels betalingstermijnen en automatische betalingsincasso 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels betalingstermijnen en automatische betalingsincasso 2016
CiteertitelBeleidsregels automatische betalingsincasso 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBeleidsregels

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 17 bevat een overgangsbepaling.

Deze regeling vervangt de "Beleidsregels betalingstermijnen en automatische betalingsincasso 2015".

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verordening op de heffing en invordering van onroerende-Zaakbelastingen 2016, art. 7
 2. Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2016, art 16
 3. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2016, art. 10
 4. Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016, art. 10
 5. Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2016, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuwe regeling

17-11-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 28-12-2015

BW-008790

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels betalingstermijnen en automatische betalingsincasso 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

 

Gelet op het bepaalde in

 

 • -

  artikel 7 van de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-Zaakbelastingen 2016;

 • -

  artikel 16 van de Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2016;

 • -

  artikel 10 van de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2016;

 • -

  artikel 10 van de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016;

 • -

  artikel 6 van de Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2016.

 

 

Besluit:

 

 

het volgende vast te stellen:

 

 

Beleidsregels betalingstermijnen en automatische betalingsincasso 2016

 

Algemeen

De in de aanhef genoemde artikelen van de desbetreffende verordeningen bieden demogelijkheid om in afwijking van de hoofdregel (betaling in drie termijnen) het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen gemeentelijke heffingen in 10 gelijke termijnen te betalen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient echter wel door belastingschuldige een machtiging tot automatische incasso te zijn verleend.

 

De beleidsregels zijn opgesteld om een uniforme uitleg en toepassing op het gebied vanautomatische incasso te geven.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  incassant: de Gemeente Weert

 • b.

  belastingschuldige de natuurlijke- of rechtspersoon, welke is aangeslagen voor één of meerdere gemeentelijke belastingen van de Gemeente Weert;

 • c.

  gemeentelijke aanslagen: de aanslagen die betrekking hebben op de heffing en invordering van de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, rioolheffing, reinigingsheffingen en hondenbelasting;

 • d.

  machtigingskaart (groen): door de Gemeente Weert uitgegeven kaart waarmee aanmelding voor automatische incasso kan plaatsvinden;

 • e.

  terugboekingskaart (geel): door de Gemeente Weert uitgegeven kaart waarmee het kaatst afgeschreven maandbedrag kan worden teruggevorderd;

 • f.

  intrekkingskaart (rood) door de Gemeente Weert uitgegeven kaart waarmee de automatische incasso kan worden beëindigd.

Artikel 2 Betalingstermijnen

 • a.

  De aanslagen gemeentelijke belastingen moeten betaald worden in twee termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens twee maanden later.

 • b.

  In afwijking van het onder sub a gestelde geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen gemeentelijke belastingen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

 • c.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 3 Deelname aan de automatische betalingsincasso

 • a.

  Deelname aan de automatische betalingsincasso is zowel voor natuurlijke- als rechtspersonen mogelijk.

 • b.

  De incassant kan de deelname aan de automatische betalingsincasso weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 4 Aanmelding

 • a.

  Aanmelding voor de automatische betalingsincasso vindt plaats door uiterlijk binnen de in artikel 2 sub a bedoelde laatste vervaltermijn de bij de afdeling Financiën verkrijgbare groene machtigingskaart in te leveren of toe te zenden aan de afdeling Financiën.

 • b.

  Indien de aanmelding buiten de in sub a bedoelde termijn wordt ontvangen, dan zal automatische betalingsincasso worden toegepast met ingang van het eerstvolgende aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Artikel 5 Reikwijdte machtiging

De machtiging tot automatische incasso is mede van toepassing op daarvoor in aanmerking komende aanslagbiljetten, welke na binnenkomst van de machtiging nog in de loop van het belastingjaar aan de belastingschuldige worden toegezonden.

Artikel 6 Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische betalingsincasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 7 Tijdstip van afschrijving

De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op of omstreeks de laatste werkdag van iedere maand doch niet eerder dan in de laatste week van iedere maand en niet later dan in de eerste week van de eerstvolgende maand.

Artikel 8 Ontbindende voorwaarden

De automatische incasso wordt beëindigd voor alle openstaande bedragen:

 • a.

  Indien de automatische betalingsincasso zoals bedoeld in artikel 2, sub b, voor twee van de tien termijnen niet zijn betaald doordat de automatische incasso van de betaalrekening niet mogelijk blijkt, dan wel binnen één maand na afschrijving zijn gestorneerd, betrekking hebbend op één aanslagbiljet.

 • b.

  Bij het onder sub a genoemde geval vervalt de huidige en toekomstige automatische betalingsincasso en daarmee de afschrijving in tien maandelijkse termijnen.

 • c.

  Indien de automatische incasso zoals bedoeld onder sub b vervalt, komt daarvoor in de plaats de betalingstermijn zoals bedoeld in artikel 2, sub a.

 • d.

  Indien de in sub c genoemde termijn reeds verstreken is dan dient de betaling van het dan nog resterende bedrag binnen veertien dagen na de dagtekening van de schriftelijke melding van het vervallen van de automatische betalingsincasso te worden voldaan.

Artikel 9 Overlijden belastingschuldige

 • a.

  Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet;

 • b.

  De erven kunnen de automatische incasso stopzetten door middel van het insturen van een intrekkingkaart.

Artikel 10 Echtscheiding of ontbinding samenlevingsovereenkomst

 • 1.

  Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet;

 • 2.

  Indien als gevolg van de echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bestaande rekeningnummer dan dient de belastingschuldige terstond een rekeningnummer mede te delen waarop de automatische incasso wel kan plaatsvinden

Artikel 11 Verhuizing

Verhuizing van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

Artikel 12 Vermindering belastingaanslag

Indien het bedrag van een belastingaanslag om welke reden dan ook wordt verminderd, vindt deze vermindering plaats door verrekening in de laatste termijn, dan wel door korting op de looptijd van de termijnen.

Artikel 13 Wijziging bank- of postbankrekeningnummer

Wijzigingen betreffende zijn/haar bank- of gironummer dienen door belastingplichtige direct schriftelijk gemeld te worden aan de afdeling Financiën van de gemeente Weert. Hiervoor dient opnieuw de machtigingskaart te worden ingevuld.

Indien de belastingschuldige niet aan deze verplichting voldoet wordt de automatische incasso beëindigd.

Artikel 14 Terugstorting

 • a.

  Indien de belastingplichtige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan hij/zij de giro- of bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn/haar rekening terug te storten.

 • b.

  De opdracht tot terugstorting wordt gegeven door de gele terugboekingkaart binnen een maand na ontvangst van het afschrift aan de giro- of bankinstelling te zenden.

Artikel 15 Beëindiging van de incasso-overeenkomst

 • a.

  De automatische incasso kan door de belastingplichtige te allen tijde worden opgeheven door het inzenden van de rode kaart dan wel een schriftelijke mededeling.

 • b.

  Indien de automatische incasso door belastingplichtige wordt ingetrokken en de betaling van een opgelegde aanslag nog niet volledig door middel van automatische incasso is gerealiseerd, komt daarvoor in de plaats de betalingstermijn zoals bedoeld in artikel 2, sub a. Als deze termijn reeds verstreken is dan dient de betaling van het dan nog resterende bedrag binnen veertien dagen na de dagtekening van de schriftelijke melding van het vervallen van de automatische betalingsincasso te worden voldaan.

Artikel 16 Overige

In de gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist de invorderingsambtenaar.

Artikel 17 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Beleidsregels betalingstermijnen en automatische betalingsincasso 2015", vastgesteld bij collegebesluit van 25 november 2014, worden ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum met dien verstande dat deze van toepassing blijven op verzoeken die voor deze datum zijn ingediend dan wel op verzoeken die betrekking hebben op een belastingaanslag voor het belastingjaar 2015.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2016.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijven, indien de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregels ligt na de in het tweede lid genoemde datum, de ingetrokken beleidsregels gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende feiten voor zover ter zake daarvan de automatische incasso in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als "Beleidsregels automatische betalingsincasso 2016".

Het college en burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

17 november 2015,

de secretaris, de burgemeester,