Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de auditcommissie Verordening auditcommissie gemeente Weert

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de auditcommissie Verordening auditcommissie gemeente Weert
CiteertitelVerordening auditcommissie gemeente Weert
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 84
 2. Gemeentewet, art. 147
 3. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-2017artikel 8

12-07-2017

Gemeenteblad 2017, 129416

RAD-001405
21-01-201603-08-2017nieuwe regeling

25-02-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 20-01-2016

RAD-001066

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING AUDITCOMMISSIE GEMEENTE WEERT

De raad van de gemeente Weert,

 

Gelezen het voorstel van het college d.d. 20 januari 2015, gelet op de artikelen 84, 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

Besluit vast te stellen de:

 

VERORDENING AUDITCOMMISSIE GEMEENTE WEERT

Artikel 1. Instelling en begripsbepalingen

 • 1.

  Ingesteld wordt een commissie van advies aan de raad in de zin van artikel 84 van de Gemeentewet, genaamd auditcommissie, met een brede samenstelling.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de commissie: de auditcommissie;

  • b.

   de raad: de gemeenteraad van Weert;

  • c.

   de raadscommissie: de vaste commissies van de raad in de zin van artikel 82 Gemeentewet;

  • d.

   de rekenkamer: de rekenkamer van de gemeente Weert;

  • e.

   de raadsperiode: de zittingsperiode van de gemeenteraad;

  • f.

   het college: het college van burgemeester en wethouders;

  • g.

   de accountant: de accountant in de zin van artikel 213 Gemeentewet;

  • h.

   de voorzitter: de voorzitter van de commissie;

  • i.

   de secretaris: de secretaris van de commissie.

Artikel 2. Doelstelling

 • 1.

  De commissie heeft als doel de raad te adviseren over zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van de gemeentefinanciën.

 • 2.

  De commissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van raad en college.

 • 3.

  De commissie is in de eerste plaats adviseur van de raad, met tevens een adviesrol naar het college als het gaat om de informatievoorziening en meer specifiek de verantwoording.

 • 4.

  De commissie houdt zich in het bijzonder bezig met de wijze waarop de raad sturing geeft en met de verantwoording door het college van haar activiteiten en prestaties.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden algemeen

 • 1.

  De commissie adviseert de raad over de gemeentelijke planning- en controlcyclus, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van de input en feedback vanuit de raadscommissie waarin de “financiën” worden behandeld.

 • 2.

  De commissie heeft bij het sub 1 genoemde als aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeentefinanciën op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad.

 • 3.

  De commissie is belast met de voorbereiding van de besluitvorming van de raad over de vaststelling van een (gewijzigde) verordening in de zin van artikel 212, 213 of 213a van de Gemeentewet, alsmede advisering aan de raad over de uitvoering en evaluatie van de vigerende verordeningen en de bevindingen op basis daarvan.

 • 4.

  De commissie adviseert de raad over opbouw en inrichting van de programmabegroting en de jaarstukken.

 • 5.

  De commissie bepaalt een standpunt over door het college toegezegde of door de raad vastgestelde verbeteringsacties op het gebied van de financiële verantwoording en de voortgang daarvan.

 • 6.

  De commissie is bevoegd aan de raad over alle in het kader van deze verordening relevant te achten onderwerpen voorstellen uit te brengen en te voorzien van een ontwerp van de door de raad te nemen besluiten.

 • 7.

  In het kader van de uitoefening van taken is de commissie bevoegd informatie in te winnen bij en te beraadslagen met het college, de ambtelijke organisatie en de accountant.

 • 8.

  De commissie kan de gemeenteraad verzoeken om een externe deskundige om de commissie van advies te dienen.

 • 9.

  De commissie is bevoegd voor haar ondersteuning een beroep te doen op de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003.

Artikel 4. Taken en bevoegdheden in relatie tot de accountant

 • 1.

  De commissie is het directe aanspreekpunt voor de door de raad aangewezen accountant.

 • 2.

  De auditcommissie bevordert de afstemming van diverse onderzoeken en controles die ingevolge de artikelen 182, 212, 213 en 213a van de Gemeentewet door accountant, college en rekenkamer worden uitgevoerd en adviseert hierover aan de raad. De commissie ontvangt jaarlijks van de accountant en van het college opgave van alle door deze geplande en reeds uitgevoerde onderzoeken voor de gemeente Weert of samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente Weert deel uitmaakt.

 • 3.

  De auditcommissie geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies over de opzet en werking van interne beheersingsmaatregelen inzake control en risicomanagement, inrichting van de financiële organisatie, kwaliteit van het financieel beleid en beheer.

 • 4.

  De auditcommissie overlegt met de accountant over de controles en rapportages die deze uitbrengt ten behoeve van de raad en adviseert hierover aan de raad. Ook kan de auditcommissie over andere rapportages van de accountant met hem overleggen en hierover adviseren aan de raad.

 • 5.

  De auditcommissie is belast met de voorbereiding van de besluitvorming van de raad over:

  • a.

   het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantscontrole;

  • b.

   de selectie, gunning en opdrachtverstrekking van de accountant;

  • c.

   de controle van de jaarstukken;

  • d.

   het vaststellen van het controleprotocol;

  • e.

   tussentijdse rapportages en andere verslagen van de accountant en over verslagen van periodieke onderzoeken van het college;

  • f.

   door het college toegezegde of door de raad vastgestelde verbeteringsacties en de voortgang daarvan.

 • 6.

  De auditcommissie overlegt met de accountant over de opdrachtformulering voor de controle van de jaarrekening, met name voor wat betreft de volgende onderwerpen:

  • a.

   door de raad te verstrekken aanvullende opdrachten;

  • b.

   het besteden van specifieke aandacht aan bepaalde programma’s, thema’s of paragrafen van de jaarstukken;

  • c.

   de wijze van rapporteren door de accountant waaronder de inrichting;

  • d.

   post- en prioriteiten van de raad aangaande de controle van de jaarstukken.

 • 7.

  De auditcommissie evalueert periodiek zijn werkzaamheden met de accountant en in het bijzonder of de uitvoering van de controle van de jaarrekening overeenkomstig opdracht heeft plaatsgevonden.

 • 8.

  De commissie is een overlegplatform m.b.t. de uitkomsten van de door de accountant uitgevoerde controles.

Artikel 5. Samenstelling, benoeming en zittingsduur

 • 1.

  De raad benoemt de leden van de commissie.

  • a.

   De commissie bestaat uit raadsleden dan wel door de raad benoemde commissieleden-niet-raadsleden.

  • b.

   Per fractie kan één lid en één plaatsvervangend lid worden benoemd in de commissie. Hiervan is maximaal één persoon commissielid-niet-raadslid.

  • c.

   De commissie wijst uit haar midden de voorzitter en een of meer plaatsvervangende voorzitters aan.

 • 2.

  Het lidmaatschap van de commissie vervalt aan het einde van de raadsperiode, door het verlies van de hoedanigheid van raadslid dan wel commissielid-niet-raadslid, door ontslagname, of door een met redenen omkleed besluit van de raad.

Artikel 6. Voorzitter en ondersteuning

 • 1.

  De voorzitter draagt zorg voor een goed verloop van de vergaderingen van de commissie.

 • 2.

  Onder de in het eerste lid bedoelde zorg wordt in ieder geval begrepen:

  • a.

   het voorbereiden van de agenda;

  • b.

   het tijdig en periodiek bijeenbrengen van de commissie;

  • c.

   het leiden van de vergaderingen;

  • d.

   het bewaken van de uitgangspunten, daaronder begrepen een niet-politieke benadering door de commissie;

  • e.

   het bevorderen van een heldere besluitvorming over commissie-aangelegenheden.

 • 3.

  De voorzitter wordt bij de in het tweede lid genoemde werkzaamheden ondersteund door de secretaris van de commissie.

 • 4.

  De raadsgriffier fungeert als secretaris van de commissie.

 • 5.

  De commissie wordt vakinhoudelijk ambtelijk bijgestaan.

 • 6.

  De voorzitter vertegenwoordigt de commissie in de raadscommissie en de raad ter toelichting op het werk en de adviezen van de commissie, alsmede extern.

Artikel 7. Vergaderingen en verslaglegging

 • 1.

  De commissie vergadert volgens een door de commissie vastgesteld vergaderschema en voorts zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee leden onder opgave van redenen dit aan de voorzitter vragen.

 • 2.

  De voorzitter belegt de vergaderingen.

 • 3.

  De oproepingen vermelden datum, tijd, plaats en te behandelen onderwerpen. De voor de behandeling van die onderwerpen relevante stukken worden zoveel mogelijk tegelijkertijd aan de leden toegezonden.

 • 4.

  Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt onder verantwoordelijkheid van de secretaris. Het verslag wordt vastgesteld door de commissie en ter beschikking gesteld van de raad, het college en de directie.

 • 5.

  Het vastgestelde verslag van niet openbare vergaderingen of gedeelten daarvan, ligt voor de raadsleden vertrouwelijk ter inzage bij de griffier.

 • 6.

  De voorzitter kan als dit nodig is of wenselijk wordt geacht, namens de commissie, leden van het college, de rekenkamer, ambtenaren en vertegenwoordigers van de externe accountant vragen bij een vergadering van de commissie aanwezig te zijn.

 • 7.

  De wethouder financiën kan bij elke vergadering aanwezig zijn.

Artikel 8. Besluitvorming over de advisering

 • 1.

  Adviezen van de commissie worden bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen uitgebracht, waarbij de commissie streeft naar consensus.

 • 2.

  Minderheidsstandpunten worden bij een advies ter kennis gebracht van de raad.

 • 3.

  De commissie kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer minimaal  een derde van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 4.

  Indien over een voorstel door geen van de leden stemming wordt verlangd, is het aangenomen.

 • 5.

  Bij het staken van de stemmen wordt een verdeeld advies uitgebracht, waarin de verschillende standpunten zijn terug te vinden.

Artikel 9. Openbare en besloten vergaderingen, geheimhouding

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie worden in beginsel in het openbaar gehouden. Stukken, die door het college als zijnde niet openbaar worden aangeleverd, worden in beslotenheid behandeld.

 • 2.

  De deuren worden gesloten als ten minste twee leden of de voorzitter dit nodig oordelen. Vervolgens besluit de commissie of met gesloten deuren vergaderd zal worden.

 • 3.

  Als de commissie besluit om besloten te vergaderen beslist zij tevens of, en zo ja welke, andere personen het besloten deel van de vergadering kunnen bijwonen.

 • 4.

  Artikel 86 Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing op de commissie.

Artikel 10. Informeren en adviseren van de raad

 • 1.

  De commissie informeert en adviseert de raad, indien mogelijk via de raadscommissie.

 • 2.

  Op verzoek van de raad geeft de voorzitter van de commissie een toelichting in de raadscommissie of in de raadsvergadering. Vertrouwelijke mededelingen worden in een besloten vergadering gedaan.

Artikel 11. Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening auditcommissie gemeente Weert” en treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Aldus besloten door de raad van Weert in zijn openbare vergadering van 25 februari 2015,

de griffier, de voorzitter,

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans