Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Nadere regels subsidiëring jeugdhulp gemeente Weert 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidiëring jeugdhulp gemeente Weert 2015
CiteertitelNadere regels subsidiëring Jeugdhulp gemeente Weert 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagenTabellen minimumeisen subsidievoorwaarden werving jeugdhulp 2016 Leidraad Inkoop jeugdhulp 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Weert 2015, art. 3, lid 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2016nieuwe regeling

05-01-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 03-02-2016

BW-009059

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidiëring jeugdhulp gemeente Weert 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Weert;

 

Gelet op het Beleidsplan Jeugdhulp 2014 – 2016, vastgesteld door de gemeenteraad van Weert op 11 december 2013;

 

Gelet op de Adviesnotitie inkoop en subsidiëring gespecialiseerde Jeugdhulp 2016 en de Leidraad Werving Jeugdhulp ML-oost en ML-west van 26 mei 2015, beiden vastgesteld in de collegevergadering van 17 juli 2015;

 

Gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 lid 5 van de “Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Weert 2015”;

  

 

B e s l u i t:  

 

vast te stellen de hierna volgende “Nadere regels subsidiëring jeugdhulp gemeente Weert 2015”

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

Leidraad: de vigerende “Leidraad werving jeugdhulp Midden Limburg”

Subsidiabele jeugdhulp: jeugdhulp als gedefinieerd in de “Leidraad”, aangeboden door professionele instellingen.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze nadere regels zijn van toepassing op de verstrekking van subsidiabele jeugdhulp door burgemeester en wethouders voor de in de “Leidraad” bedoelde activiteiten, met ingang van 01-01-2016 en op de subsidiëring van de Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg. Daar waar niet anders vermeld, gelden de bepalingen en termijnen van de “Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Weert 2015”.

Artikel 3. Doelgroep

Voor subsidie komen in aanmerking instellingen die voldoen aan de criteria van de “Leidraad”, die onderdeel is van deze Nadere regels.

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die het college heeft vastgesteld op grond van de normbedragen uit de “Leidraad” en het vigerende uitvoeringsplan Centrum voor Jeugd en Gezin.

Artikel 5. Subsidieplafond en verdeelmaatstaf

Op de verstrekking van subsidiabele jeugdhulp zijn de in de “Leidraad” opgenomen bepalingen ten aanzien van subsidieplafond en verdeelmaatstaf van toepassing.

Hoofdstuk 2 Subsidieverlening

Artikel 6. Aanvraagtermijn

Een aanvraag voor de verlening van een subsidie wordt, in afwijking van artikel 5 lid 2 van de “Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Weert 2015” ingediend vóór de daarvoor in de “Leidraad” vastgestelde datum.

Artikel 7. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 6 lid 1 van de “Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Weert 2015”, uiterlijk op 31 decembervan het jaar waarin de aanvraag voor de verlening van de subsidie is ingediend.

Hoofdstuk 3 Subsidievaststelling

Artikel 8. Termijn aanvraag en vaststelling

De aanvraag voor en vaststelling van de subsidie voor jeugdhulp vindt in afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 1 en lid 8 van de “Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Weert 2015”, plaats voor de data als genoemd in de “Leidraad”.

Hoofdstuk 4 Verplichtingen en Verantwoording

Artikel 9. Verplichtingen en Verantwoording

De professionele instelling voor jeugdhulp voert alle in de beschikking en in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen activiteiten uit. Hierbij wordt uitvoering gegeven aan de opgelegde verplichtingen uit beschikking, uitvoeringsovereenkomst en onderliggende regelgeving.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 10. Citeertitel en slotbepaling

 • 1.

  Op deze regeling is de “Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Weert 2015” van toepassing.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: “Nadere regels subsidiëring Jeugdhulp gemeente Weert 2015”.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking op de datum van bekendmaking en geldt voor het subsidiejaar 2016 en volgende.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 5 januari 2016,

De secretaris, De burgemeester,

Tabellen minimumeisen subsidievoorwaarden werving jeugdhulp 2016  

Tabellen minimumeisen subsidievoorwaarden werving jeugdhulp 2016

Leidraad Inkoop jeugdhulp 2016  

Leidraad Inkoop jeugdhulp 2016