Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Mandaatbesluit stichting Centrum voor jeugd en gezin Midden-Limburg ‘toeleiding gespecialiseerde jeugdhulp’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit stichting Centrum voor jeugd en gezin Midden-Limburg ‘toeleiding gespecialiseerde jeugdhulp’
CiteertitelMandaatbesluit Stichting Centrum voor jeugd en gezin Midden-Limburg ‘toeleiding gespecialiseerde jeugdhulp’ van het college van Burgemeester en wethouders van Weert
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1
 2. Jeugdwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-2016nieuwe regeling

26-01-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 09-03-2016

BW-009168

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit stichting Centrum voor jeugd en gezin Midden-Limburg ‘toeleiding gespecialiseerde jeugdhulp’

Het college van burgemeester en wethouders van Weert;

 

Gelet op afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op het bepaalde in de Jeugdwet;

 

Overwegende dat het doelmatig is dat het college van burgemeester en wethouders gebruik maakt van mandaat bij de uitoefening van zijn bevoegdheden;

 

Besluit:

Artikel 1 Mandaat

 • 1.

  Het hoofd Jeugd en Gezin van de Stichting Centrum voor jeugd en gezin Midden-Limburg (CJG) heeft binnen door het college eventueel te geven richtlijnen, mandaat ten aanzien van:

  • a.

   het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 5 van de Verordening Jeugdhulp omtrent het treffen van een individuele voorziening genoemd in artikel 2.2 en 2.3 van de Verordening Jeugdhulp;

  • b.

   het nemen van een besluit omtrent het verstrekken van een pgb als bedoeld in artikel 6 van de Verordening Jeugdhulp;

  • c.

   het nemen van een besluit omtrent het herzien en intrekken van een beslissing aangaande een individuele voorziening als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Verordening Jeugdhulp;

  • d.

   het geheel of gedeeltelijk vorderen van de geldswaarde van een ten onrechte genoten individuele voorziening of een ten onrechte genoten pgb als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de Verordening Jeugdhulp;

  • e.

   het intrekken van een beslissing tot verlening van een pgb als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van de Verordening Jeugdhulp;

  • f.

   het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 6.1.2, vijfde lid van de Jeugdwet waarbij wordt bepaald dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder nodig is;

  • g.

   het indienen van een verzoekschrift als bedoeld in artikel 6.1.8, eerste lid van de Jeugdwet.

 • 2.

  De navolgende bevoegdheden worden voorbehouden aan het college:

  • a.

   het toepassen van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 11 van de Verordening Jeugdhulp, tenzij het college in incidentele gevallen anders besluit;

  • b.

   het beslissen op een bezwaarschrift.

Artikel 2 Ondermandaat

Het hoofd Jeugd en Gezin is bevoegd de bij dit besluit aan hem gemandateerde bevoegdheden onder te mandateren aan medewerkers van de Stichting CJG die formeel benoemd zijn op de functies Teamleider, Gedragswetenschapper en Begeleider Primair Proces.

Artikel 3 Mandaat, volmacht, machtiging

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Artikel 4 Ondertekening

Ingeval van uitoefening van een mandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 

“Het college van burgemeester en wethouders van Weert, namens deze,” gevolgd door de functieaanduiding van de mandataris dan wel ondermandataris, zijn handtekening en naam.

Artikel 5 Afwezigheid

Bij afwezigheid van functionarissen aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door de hiertoe aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 6 Verantwoording

Het hoofd Jeugd en gezin legt in algemene zin verantwoording af via trimesterverslagen en desgewenst specifiek in een nadere rapportage, over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden.

Toezicht op de uitvoering van dit besluit vindt plaats overeenkomstig een rechtmatigheidstoets van de accountant.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking per 4 februari 2016.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit Stichting Centrum voor jeugd en gezin Midden-Limburg ‘toeleiding gespecialiseerde jeugdhulp’ van het college van Burgemeester en wethouders van Weert”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en wethouders van Weert van 26 januari 2016.

De Burgemeester,

M.H.F. Knaapen

gemeentesecretaris

de Secretaris,            

A.A.M.M. Heijmans

burgemeester