Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling gegevensverstrekking basisregistratie personen
CiteertitelRegeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 3.8 lid 1 BRP
 2. art. 3.9 lid 1 BRP
 3. art. 3.9 lid 2 BRP
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-201619-12-2019nieuwe regeling

23-08-2016

Gemeenteblad 2016, 126386

BW-009777

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen

C O L L E G E B E S L U I T

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

 

Gelezen het besluit van de gemeenteraad van 12 februari 2014;

 

Gelet op de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2014;

 

Gelet op de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen;

 

besluit

 

vast te stellen de:

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personengemeente Weert 2016

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wetbasisregistratie personen;

 • b.

  derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of eeningeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • c.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

 • d.

  overheidsorgaan:

  • een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

  • een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 • e.

  wet: Wet basisregistratie personen

Artikel 2. Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Met het oog op het met elkaar in verband brengen van registraties, worden aan beheerders van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt overeenkomstig bijlage 1 van deze regeling.

Artikel 3. Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie

 • 1.

  Toegang tot de basisregistratie hebben:

  • a.

   de beheerder belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie;

  • b.

   personen werkzaam bij afdeling Publiekszaken en afdeling Personeel, Informatie en Facilitair;

  • c.

   personen belast met het systeemonderhoud ten aanzien van de basisregistratie personen, voor zover hun werkzaamheden die toegang vereisen;

  • d.

   de overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente, overeenkomstig bijlage 2 van deze regeling.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde personen mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de bij of krachtens wet en/of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

Artikel 4. Systematische gegevensverstrekking aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente

Aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente kunnen overeenkomstig bijlage 3 van deze regeling op systematische wijze gegevens worden verstrekt, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de bij of krachtens wet en/of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

Artikel 5. Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van artikel 3.9 van de wet kan op verzoek van een derde aan hem gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het vierde lid.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst:

  • a.

   als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt aan, de werkzaamheden als genoemd in bijlage 4 van deze regeling; en

  • b.

   als categorieën van derden die de in lid 4 aanhef en onder a genoemde werkzaamheden uitvoeren aan, de categorieën als genoemd in bijlage 4 van deze regeling.

Artikel 6. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum van inwerkingtreding.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 augustus 2016.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de voorzitter,

M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans

Bijlage 1 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Op grond van artikel 2 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2016 worden aan de beheerders van de volgende gemeentelijke registraties gegevens verstrekt:

 

Registratie

Beheerder

Doel

Gegevens

Makelaarsuite (MKS)

MKS is gekoppeld met de volgende registraties:

-CiVision Makelaar Gegevensmagazijn;

-CiVision Makelaar Landelijke Voorziening (Op basis van de interne VOA voorziening);

-CiVision Makelaar Gemeentelijke Servicebus;

-CiVision Makelaar Integraal Raadplegen;

-CiVision Makelaar Operationele Overzichten;

-Enable U suite (koppelingen landelijke basisregistraties);

-Financiën en Belastingen: GHS4All en HIS4all;

-Onderwijs: CiVision Samenlevingszaken;

-Werk, Inkomen en Zorg: CiVision Samenlevingszaken;

-Vergunningen: SBA;

-Zaaksysteem: DECOS (Join) /Djuma;

-Weerterlandpas: Kaart ManagementSysteem

-Klant Contact Systeem: Decos KCS.

Applicatiebeheerder MKS (medewerker systemen III Afdeling PIF / team Gegevensbeheer)

Raadplegen en distribueren van algemene en administratieve gegevens (waaronder gegevens over de burgerlijke staat en het adres) en eenmalige vastlegging van deze gegevens in een gegevensmagazijn voor meervoudig gebruik

Persoonsgegevens

Oudergegevens

Nationaliteitsgegevens

Huwelijks- en partnerschapsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfsplaatsgegevens

Kindgegevens

Kiesrechtgegevens

Gezagsverhouding-gegevens

Verblijfstitelgegevens

Reisdocumentgegevens

Overlijdensgegevens

Bijlage 2 Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen

Naast de in artikel 3, lid 1 aanhef en onder a, b en c van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2016 genoemde personen, kunnen ook andere personen rechtstreeks toegang krijgen tot de basisregistratie personen. Het gaat om personen werkzaam binnen de volgende afdelingen:

 

Afdeling

Doel

Gegevens

Afdeling:

-Ruimtelijk beleid;

-Projectontwikkeling;

-Vergunningen, Toe-

zicht en Handhaving;

-Openbaar Gebied.

Behandelen van aanvragen, vergunningen, ontheffingen, afwijkingen en meldingen op het gebied van ruimte, alsmede de behandeling van bezwaar en beroep.

Bijv. bestemmingsplan, exploitatieplan, beheersverordening, structuurvisie, planschade, leegstand, onteigeningen, Wet voorkeursrecht gemeenten, onttrekking van wegen aan het openbaar verkeer, omgevingsvergunning, hogere grenswaarden geluid, MER, bijkomende facetten zoals luchtkwaliteit, externe veiligheid, bodem, flora en fauna, natuur etc.

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling Ruimtelijk beleid

Ontwikkelen, onderhouden en beheren van bestemmingsplannen en structuurvisies.

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling Ruimtelijk beleid

Behandelen van een woningtoewijzing en woningonttrekking

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling:

-Ruimtelijk beleid;

-Vergunningen, Toe-

zicht en Handhaving.

Behandelen van aanvragen verzoeken, vergunningen, afwijkingen en meldingen op het gebied van bouwen, ruimte, natuur, monumenten en milieu.

Bijv. afwijken van het bestemmings-plan, beheersverordening, verzoek om planschade, omgevingsvergunning en brandpreventie

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Ontheffing vervoer van gevaarlijke stoffen.

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Toezicht en handhaving m.b.t. milieu, bouwen, gebruik openbare ruimte, monumenten, betaald parkeren en bijzondere regelgeving

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Afhandeling klachten m.b.t. milieu, bouwen, gebruik openbare ruimte, monumenten, betaald parkeren en bijzondere regelgeving

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling:

-Ruimtelijk beleid;

-Projectontwikkeling.

Opstellen exploitatieplan

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling:

-Vergunningen, Toezicht en Handhaving;

-Openbaar Gebied.

Algemene Plaatselijke Verordening;

Verlenen van vergunning of ontheffing of behandelen van een melding of kennisgeving op basis van de APV

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling:

-Vergunningen, Toezicht en Handhaving;

-Openbaar Gebied.

Het nemen van besluiten en het uitvoeren van taken m.b.t. andere gemeentelijke verordeningen, bijv. standplaatsen m.b.t. de standplaatsenverordening

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling:

-Vergunningen, Toezicht en Handhaving;

-Afdeling Openbaar Gebied.

Beslissingen m.b.t. de Wegenverkeerswet 1994

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Drank en Horeca;

Verlenen en intrekken van vergunning aan horecabedrijf of slijtersbedrijf, inclusief artikel 35 ontheffing Drank- en Horecawet.

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Gehandicaptenparkeerkaart; behandelen van verzoeken voor een parkeervergunning

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Toezicht en handhaving;

opsporing van strafbare feiten in verband met handhaving openbare orde (bij of krachtens wet of verordening)

Persoonsgegevens

Nationaliteitsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Verblijfstitelgegevens

Reisdocumentgegevens

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Gevonden voorwerpen;

Werkzaamheden m.b.t. het traceren van de rechtmatige eigenaar (o.a. honden en katten)

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling:

-Openbaar Gebied;

-Ruimtelijk beleid.

Uitvoering afvalstoffenverordening

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Winkeltijden;

Verlenen en intrekken van vergunning/vrijstelling m.b.t. openstelling winkels

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Kansspelen;

Verlenen en intrekken van vergunning m.b.t. speelautomaten

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Sector Inwoners;

-afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bobz)

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

Beslissingen m.b.t. subsidieverlening en subsidievaststelling.

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

Uitvoering onderwijsachterstandenbeleid (voorschoolse voorzieningen en schakelklassen)

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

Aanpak georganiseerde criminaliteit (misdaad) in het kader van RIEC Limburg.

Persoonsgegevens

Oudergegevens

Nationaliteitsgegevens

Huwelijks- en partnerschapsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfsplaatsgegevens

Kindgegevens

Verblijfstitelgegevens

Afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening

Uitvoering van wet- en regelgeving op het gebied van inkomen en zorg. Het betreft o.a. de volgende regelingen:

Participatiewet, inclusief Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

Wet maatschappelijke ondersteuning;

Wet inkomensvoorziening oudere en -gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

Wet inkomensvoorziening oudere en –gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

Wet Inburgering;

Wet Kinderopvang;

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

Sociaal Cultureel Fonds.

Persoonsgegevens

Oudergegevens

Nationaliteitsgegevens

Huwelijks- en partnerschapsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfsplaatsgegevens

Kindgegevens

Verblijfstitelgegevens

Reisdocumentgegevens

Overlijdensgegevens

Afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening

Regionaal meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening

Leerplicht

Persoonsgegevens

Oudergegevens

Nationaliteitsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfsplaatsgegevens

Gezagsverhoudinggegevens

Verblijfstitelgegevens

Overlijdensgegevens

Afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening

Behandeling van bezwaar en beroep op het gebied van inkomen en (jeugd)zorg

Persoonsgegevens

Oudergegevens

Nationaliteitsgegevens

Huwelijks- en partnerschapsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfsplaatsgegevens

Kindgegevens

Verblijfstitelgegevens

Reisdocumentgegevens

Overlijdensgegevens

Sector Bedrijfsvoering; Afdeling PIF / team HRM

Pensioenen wethouders

(deels uitbesteed door afdeling PIF)

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Sector Bedrijfsvoering; Afdeling PIF / team HRM

Wachtgelden gemeentepersoneel (uitbesteed door afdeling PIF)

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling Financiën

Gemeentelijke belastingen; het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen. Het betreft o.a. de volgen-de belastingen, heffingen en rechten:

-onroerende zaakbelasting;

-leges;

-toeristenbelasting;

-parkeerbelasting;

-hondenbelasting;

-precariobelasting;

-rioolrechten;

-grafrechten;

-heffingen ivm gebruik gemeentelijke bezittingen en/of door gemeente-bestuur verleende diensten (leges).

Persoonsgegevens

Oudergegevens

Nationaliteitsgegevens

Huwelijks- en partnerschapsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfsplaatsgegevens

Kindgegevens

Gezagsverhoudinggegevens

Verblijfstitelgegevens

Overlijdensgegevens

Afdeling Financiën

Waardering onroerende zaken; het verlenen van een beschikking voor het vaststellen van de waarde van een onroerende zaak

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling Financiën

Afvalstoffenheffing;

heffen en invorderen van de afvalstoffenheffing

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Afdeling Financiën

Kwijtschelding

Persoonsgegevens

Oudergegevens

Nationaliteitsgegevens

Huwelijks- en partnerschapsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfsplaatsgegevens

Kindgegevens

Gezagsverhoudinggegevens

Verblijfstitelgegevens

Overlijdensgegevens

Concernstaf

Klachtenbehandeling + klachtencoördinatie ihkv hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Bijlage 3 Systematische gegevensverstrekking aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente

Op grond van artikel 4 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2016, ontvangen de volgende overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente periodiek gegevens met behulp van selecties en/of mutatieoverzichten:

 

Afdeling

Doel

Gegevens

Werk, Inkomen en Zorgverlening

Uitvoering van wet- en regelge-ving op het gebied van inkomen, zorg, activering en inburgering.

Persoonsgegevens

Oudergegevens

Nationaliteitsgegevens

Huwelijks- en partnerschapsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfsplaatsgegevens

Kindgegevens

Verblijfstitelgegevens

Reisdocumentgegevens

Overlijdensgegevens

Concernstaf

Felicitaties jubilea

Persoonsgegevens

Burgerlijke staat gegevens

Verblijfplaatsgegevens

Concernstaf

Uitvoering van de Rijkswet van 15 april 1994, tot wijziging van de wet van 4 april 1892, houdende instelling van de Orde van Oranje-Nassau, en van de wet van 29 september 1815, houdende instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw, alsmede instelling van het Kapittel voor de civiele orden

(uitnodigingen ko/eb/pv)

Persoonsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Aantekeningen uit vak 99.05

Concernstaf

Uitvoering Burgerpeiling

Persoonsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

-Uitvoering sport subsidie-regeling ministerie

-Uitvoering van taken binnen het sportbeleid

Persoonsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

-Uitvoering burgerparticipatie

door gericht inwoners uit wij-

ken en dorpen te benaderen

-Uitvoering van taken binnen

het welzijnsbeleid

Persoonsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Persoonsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

Aanpak georganiseerde criminaliteit (misdaad) in het kader van RIEC Limburg.

Persoonsgegevens

Oudergegevens

Nationaliteitsgegevens

Huwelijks- en partnerschapsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Verblijfsplaatsgegevens

Kindgegevens

Verblijfstitelgegevens

Ruimtelijk beleid

Uitvoering van taken met betrekking tot het omgevingsbeleid

Persoonsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Publiekszaken

Nieuwe inwoners voorzien van een informatiepakket gemeente Weert

Persoonsgegevens

Gezinsverhouding

Verblijfplaatsgegevens

Raadsgriffie

Burgerparticipatie

a-selecte steekproef kiesge-rechtigden voor uitnodiging gemeenteraadsvergadering

Persoonsgegevens

Verblijfplaatsgegevens

Bijlage 4 Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente en categorieën van derden

Op grond van artikel 5, lid 4 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2016, zijn de volgende categorieën van derden en werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, aangewezen:

 

Categorieën van derden

Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente

Instellingen voor schuldhulpverlening, voor zover geen onderdeel van een gemeente danwel middels een gemeenschappelijke regeling aan een gemeente gelieerd

Uitvoering schuldsaneringsregeling

Instellingen op het terrein van de algemene en geestelijke gezondheidszorg

Zorgverlening en/of preventie, inclusief direct daarmee verbonden doelen

Instellingen voor maatschappelijke of sociale dienstverlening, zoals gehandicaptenzorg, jeugdwelzijnszorg, ouderenzorg

Uitvoering activiteiten in het kader van maatschappelijke of sociale dienstverlening, inclusief direct daarmee verbonden doelen

Woningbouwvereniging

Bestrijding onrechtmatige bewoning

Kerkgenootschappen (niet zijnde de SILA)

Bijhouden ledenadministratie

Niet gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria

Bijhouden administratie rechthebbenden

Buitenlandse overheidsorganen binnen de Europese Unie

Uitvoering van taken met een Nederlands publiek belang.

De ingeschrevene verleent vooraf uitdrukkelijke toestemming.

Buitenlandse overheden buiten de Europese Unie indien een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie in de verstrekking van die gegevens voorziet.

Uitvoering van taken met een Nederlands publiek belang.

De ingeschrevene verleent vooraf uitdrukkelijke toestemming.

Buitenlandse vertegenwoordigingen hier te lande

Uitvoering van taken met een Nederlands publiek belang.

De ingeschrevene verleent vooraf uitdrukkelijke toestemming.

Caribische landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en het Caribisch deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Uitvoering van taken met een Nederlands publiek belang.

De ingeschrevene verleent vooraf uitdrukkelijke toestemming.

Pensioenfondsen, niet aangesloten op de centrale voorziening

Uitvoering van de pensioen- en spaarfondsenwet

Alle genoemde organisaties in bijlage 4 van het Besluit basisregistratie personen, wanneer een systematische bevraging van gegevens in de basisregistratie personen is mislukt

Werkzaamheden vermeld in bijlage 4 van het Besluit basisregistratie personen

Natuurlijke personen

Persoonlijk, niet-commercieel belang, waarbij anders dan bedoeld in artikel 3.9, lid 1 aanhef en onder a, na ontvangst van het verzoek tot gegevensverstrekking, de ingeschrevene schriftelijk toestemming verleent.