Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Reglement commissie Van Werk Naar Werk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement commissie Van Werk Naar Werk
CiteertitelReglement commissie Van Werk Naar Werk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpInstellen paritaire commissie VWNW trajecten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum bekendmaking van de regeling is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 10d:23 CAR-UWO

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-201401-01-2020nieuwe regeling

14-10-2014

Interne organisatie, 13-10-2014

BW-007670

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement commissie Van Werk Naar Werk

Dit reglement dient ter uitvoering van de bepaling in artikel 10d:23 CAR-UWO

Samenstelling commissie

Artikel 1.1  

 • 1.

  Het college stelt een commissie in als bedoeld in artikel 10d:24 CAR-UWO.

 • 2.

  De commissie bestaat uit:

  • a.

   een vaste onafhankelijk voorzitter;

  • b.

   een lid aan te wijzen door het college;

  • c.

   een lid, aan te wijzen door de werknemersgeleding.

 • 3.

  Leden van de bezwarenadviescommissie (personeelsaangelegenheden) van de gemeente voor wie het advies als bedoeld in 2.1 is bestemd kunnen geen zitting hebben in de commissie Van werk naar werk.  

 • 4.

  Bij verhindering van de leden genoemd bij b en c wordt in onderling overleg voor vervanging gezorgd.

Artikel 1.2  

 • 1.

  De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris van de gemeente die de commissie om advies vraagt.

 • 2.

  De ambtelijk secretaris is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

Verantwoordelijkheden

Artikel 2.1  

De commissie heeft als taak het college desgevraagd te adviseren:

 • 1.

  over de naleving van tussen het college en de ambtenaar gemaakte afspraken in het kader van het Van werk naar werk-contract;

 • 2.

  over eventuele verlenging van het Van werk naar werk-contract, zoals bedoeld in artikel 10d:22;

 • 3.

  over geschillen voortvloeiend uit het Van werk naar werk contract.

Artikel 2.2  

Een verzoek om advies als bedoeld in artikel 2.1 kan worden gedaan door of namens het college of door de betrokken ambtenaar. Het verzoek wordt schriftelijk en gemotiveerd ingediend.

Artikel 2.3  

De commissie brengt een advies uit aan het college van B&W.

Werkwijze

Artikel 3.1  

 • 1.

  De commissie kan belanghebbenden en bij de voorbereiding en uitvoering van het Van Werk Naar Werk-contract betrokkenen horen.

 • 2.

  De belanghebbenden kunnen zich laten bijstaan.

Artikel 3.2

Het college en de betrokken ambtenaar zijn verplicht alle gevraagde informatie te verschaffen aan de commissie.

Artikel 3.3  

 • 1.

  De vergaderingen zijn niet openbaar.

 • 2.

  Van de vergaderingen van de commissie wordt een verslag gemaakt.

Artikel 3.4  

 • 1.

  De commissie brengt binnen vier weken na de aanvraag daartoe haar gemotiveerd schriftelijk advies uit.

 • 2.

  Tegelijk met het advies wordt het verslag zoals bedoeld in artikel 3.3, lid 2, meegezonden.

Artikel 3.5  

Deze regeling treedt in werking op 14-10-2014 en kan worden aangehaald als ”Reglement commissie Van Werk Naar Werk”.