Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent sociale woningbouw Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Weert 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent sociale woningbouw Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Weert 2017
CiteertitelVerordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Weert 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening doelgroepen sociale woningbouw 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 Gemeentewet
 2. artikel 149 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2017nieuwe regeling

13-12-2017

Gemeenteblad 2017, 224842

DJ-18560

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING DOELGROEPEN SOCIALE WONINGBOUW GEMEENTE WEERT 2017

De raad der gemeente Weert;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2017;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

Vast te stellen de ‘Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Weert 2017’

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  Sociale huurwoning: huurwoning als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid onder d van het Besluit ruimtelijke ordening.

 • b)

  Sociale koopwoning: koopwoning als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid onder e van het Besluit ruimtelijke ordening.

 • c)

  Toegelaten instelling: een instelling als bedoeld in artikel 19 Woningwet en die toegelaten is tot de gemeente Weert.

 • d)

  Huishouden: een huishouden, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de te huren of aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

 • e)

  Peiljaar: indien de datum van de start van de inschrijfprocedure voor een sociale koopwoning in de eerste helft van het kalenderjaar ligt: het kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat aan het jaar waarin deze datum ligt; indien de datum van de start van de inschrijfprocedure in de tweede helft van het kalenderjaar ligt: het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin deze datum ligt.

 • f)

  Beschikbaar eigen geld: het vermogen van de tot het huishouden behorende personen.

 • g)

  Inkomen: verzamelinkomen van de tot het huishouden behorende personen in het berekeningsjaar (in geval van een sociale huurwoning) of peiljaar (in geval van een sociale koopwoning) op basis van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 of, wanneer geen inkomstenbelasting wordt geheven, het belastbare loon volgens de Wet op de loonbelasting 1964.

 • h)

  Algemene maximale huurgrens huurtoeslag: het in artikel 13, eerste lid, onder a van de Wet op de huurtoeslag opgenomen huurbedrag per maand, dat jaarlijks door de minister wordt geïndexeerd.

Artikel 2 Doel

De gemeenteraad van Weert geeft in deze verordening uitvoering aan het gestelde in artikel 1.1.1., eerste lid, onder d en e, van het Besluit ruimtelijke ordening.

Artikel 3 Doelgroep sociale huurwoningen

De doelgroep voor sociale huurwoningen met een huurprijs tot de maximale huurgrens als bedoeld in de Wet op de huurtoeslag zijn huishoudens met een huishoudinkomen dat niet hoger is dan het rekeninkomen zoals genoemd in artikel 14 lid 3 van de Wet op de huurtoeslag.

Artikel 4 Doelgroep sociale koopwoningen

 • 1.

  De doelgroep voor sociale koopwoningen zijn personen die op het moment van de start van de inschrijfprocedure voor de sociale koopwoning thuiswonend zijn of gehuurd wonen en die nog nooit (mede)eigenaar zijn geweest van een woning.

 • 2.

  Het inkomen van desbetreffende persoon (personen) over het peiljaar mag maximaal € 50.000,- bedragen.

 • 3.

  Het beschikbaar eigen geld van desbetreffende persoon (personen) over het peiljaar mag maximaal € 50.000,- bedragen.

Artikel 5 Instandhouding

 • 1.

  Sociale huurwoningen dienen gedurende een termijn van tenminste 15 jaar na ingebruikname voor de doelgroep beschikbaar te blijven.

 • 2.

  Sociale koopwoningen dienen gedurende een termijn van tenminste 10 jaar na ingebruikname voor de doelgroep beschikbaar te blijven.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt af te wijken van deze verordening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 20 december 2017.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van de ‘Verordening doelgroepen sociale woningbouw 2017 wordt de ‘Verordening doelgroepen sociale woningbouw 2009’ ingetrokken.

Artikel 7 Titel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Weert 2017’.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Weert in de openbare vergadering van 13 december 2017.

De griffier, De voorzitter,