Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent Tenderregeling Vrijwilligersactiviteiten, georganiseerd en uitgevoerd in Weert, ten behoeve van viering Van Hornejaar 2018, tweede tranche

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent Tenderregeling Vrijwilligersactiviteiten, georganiseerd en uitgevoerd in Weert, ten behoeve van viering Van Hornejaar 2018, tweede tranche
CiteertitelTenderregeling Vrijwilligersactiviteiten, georganiseerd en uitgevoerd in Weert, ten behoeve van viering Van Hornejaar 2018, tweede tranche
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 SCOREKAART Bijlage 2 Aanvraagformulier

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. Algemene subsidieverordening Weert 2017
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-2017nieuwe regeling

12-12-2017

Gemeenteblad 2017, 225118

DJ-21590

Tekst van de regeling

Intitulé

Tenderregeling Vrijwilligersactiviteiten, georganiseerd en uitgevoerd in Weert, ten behoeve van viering Van Hornejaar 2018 tweede tranche

Burgemeester en wethouders van Weert;

 

gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Weert 2017;

 

gelet op de besluiten van de raad van de gemeente Weert van 19 april (budget) en 12 juli 2017 (criteria);

 

gelet op het besluit van de raad van de gemeente Weert van 13 december 2017 om in te stemmen met het overhevelingsvoorstel van het resterende subsidiebedrag van € 32.088,- te besteden voor een tweede tranche van de tenderregeling

 

B e s l u i t e n:

 

Vast te stellen navolgende “Tenderregeling Vrijwilligersactiviteiten, georganiseerd en uitgevoerd in Weert, ten behoeve van viering Van Hornejaar 2018 tweede tranche”,

 

Algemene toelichting

Een tender is een procedure waarbij door middel van inschrijving geprobeerd wordt een bepaalde dienst of product te verkrijgen, in dit geval inspirerende, bijzondere en vooral zeer waardevolle activiteiten die in het Van Hornejaar worden uitgevoerd.

Alle inschrijvingen worden tegelijk beoordeeld bij de sluiting van de aanvraagtermijn. De inschrijvingen die het best beoordeeld worden, wordt subsidie verleend tot het beschikbare bedrag is besteed.

De gemeente Weert schrijft deze tender uit voor culturele vrijwilligersactiviteiten in het Van Hornejaar 2018. Hiervoor is eenmalig een budget van € 64.463,- (=subsidieplafond) beschikbaar voor initiatieven.

Procedure in vogelvlucht:

 

 • De aanvraagperiode loopt:

  • a)

   in eerste tranche van 19 juli 2017 tot en met 18 september 2017;

  • b)

   in tweede tranche van 15 december 2017 tot en met 15 januari 2018

 • Op 16 januari 2018 dient de aanvraag compleet door de gemeente te zijn ontvangen

 • Het streven is om vóór 1 maart 2018 een advies te hebben van de adviescie

 • Het advies over de tweede tranche wordt eind maart 2018 ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W

 

De gemeente faciliteert deze regeling, echter coördineert de activiteiten die in het Van Hornejaar plaats vinden niet. De initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de aanvraag, coördinatie en onderlinge afstemming van activiteiten en verantwoording van ontvangen subsidie.

 

Lees verder voor een toelichting en meer informatie over aanvraag en voorwaarden.

De tender wordt formeel gepubliceerd in het Digitale Gemeenteblad op de site van overheid.nl/Officiële bekendmakingen en bekend gemaakt op de gemeentelijk website: www.weert.nl.

Nadere toelichting tender Van Hornejaar 2018  

Inleiding

Deze tender komt voort uit de gemeentelijke publiciteitscampagne Met ons in Weert. Stadspromotie en toerisme, gekoppeld aan erfgoededucatie zijn belangrijke criteria.

Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen richt deze tender zich op activiteiten georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligersorganisaties, waar mogelijk en nodig in samenwerking met professionals, onderwijsinstellingen, overheid en ondernemers. Deze groepen zouden samen moeten komen tot activiteiten die inhoudelijk sterk zijn, maar die ook structureel in te bedden zijn in het programma van de organisaties in kwestie.

Wij zijn op zoek naar ideeën en activiteiten die inspirerend zijn, en mensen kan aanzetten om zelf (weer) actief te worden, om nieuwe ontdekkingen te doen, samenwerking te stimuleren en aan te zetten tot onderlinge verbondenheid. De activiteiten dienen in Weert plaats te vinden, bij voorkeur een langdurige werking te hebben met een publieksbereik met een boven-regionale uitstraling.

 

Waarom het Van Hornejaar ?

We herdenken dit jaar gebeurtenissen die zich 450 jaar geleden, in 1568 hebben afgespeeld.

1568 vormt een belangrijk scharnierpunt in een proces dat tachtig jaar later (1648) zal uitmonden in de officiële erkenning van een volstrekt nieuw ministaatje op het politieke wereldtoneel. Het nieuwe ministaatje, de Republiek der Verenigde Nederlanden, weet zich in zeer korte tijd op te werken tot een geduchte grootmacht op militair-, handels- én cultuurgebied.

Uit dit jaar zijn historische verhalen rond drie hoofdpersonen in het collectieve geheugen bewaard gebleven: Willem van Oranje, Lamoraal van Egmont en Philips van Horne. Zij vormden de spil van de opstand der edelen tegen Koning Philips II van Spanje en zijn strikte wetgeving op het gebied van religie.

Een van de historische gebeurtenissen, welke in dit kader tot de verbeelding spreken en in het collectieve geheugen een plaats kregen, speelt zich af op 5 juni in 1568 op de Grote Markt te Brussel: de onthoofding van Egmont en Horne. Het lot dat Egmont en Horne trof, was, - achteraf gezien -, aanleiding tot het einde van een tijdperk: de Late Middeleeuwen. Tegelijkertijd wordt dit gezien als een overgangsmoment van de ridderlijke bestuurscultuur naar een moderne centralistische staats- en bestuursvorm van steden en provincies, die uiteindelijk vrijheid en zelfbestuur voor de Nederlandse bevolking opleverde.

Deze gebeurtenissen vormen mede de aanleiding tot de Tachtigjare oorlog 1568-1648.

 

Deelname aan de tender

Wij willen stimuleren dat vrijwilligersorganisaties gaan meedoen aan het Van Hornejaar 2018 op onderstaande beoordelingscriteria of combinaties daarvan: (zie verdere uitwerking op de scorekaart, bijlage 1)

 

1. Educatie

Als het project een educatieve component in zich draagt, dan dienen te subsidiëren activiteiten (indien het primair- en voortgezet onderwijs doelgroepen betreft) óók gedragen te worden door het onderwijs.

Pré: In de stadsvisie is toegelicht waarom het bijbrengen van historisch besef belangrijk is. Een activiteit dit bijdraagt aan het verbreden van historisch besef, met name bij jeugd en jongeren, wordt daarom extra gehonoreerd.

2. Thema

Het thema sluit geheel aan bij het Van Hornejaar 2018 en de activiteiten vinden plaats binnen het grondgebied van de gemeente Weert. Het betreft een nieuw evenement dat niet reeds in het verleden georganiseerd werd, en waar geforceerd het thema Van Horne aan gekoppeld wordt.

3. Samenwerking

Gericht op inhoudelijke samenwerking met andere organisaties, om zo tot een nieuw (vernieuwend) product te komen.

Pré: de aanvragende organisatie werkt samen met een organisatie uit een andere sector (cross-over): dit levert extra punten op.

4. Publieksbereik

Gericht op reikwijdte van het evenement/toeristische impact. Het evenement moet zoveel mogelijk mensen trekken uit de regio Weert, maar ook van ver buiten onze eigen regio. Hierbij kan verwezen worden naar het Met-ons-in-Weert promotietraject.

5. Meerjarige inzetbaarheid

Het project moet liefst meerdere jaren inzetbaar zijn en daarmee een groter toeristisch potentieel borgen. (Deze tenderregeling is enkel gericht op eenmalige subsidie voor het jaar 2018. Er kunnen hieruit derhalve geen enkele rechten ontleend worden voor subsidies in andere jaren).

6. Gezonde bedrijfsvoering

Er dient voldoende zekerheid te zijn dat de te subsidiëren activiteiten conform aanvraag uitgevoerd kunnen worden. Dat wil zeggen dat de aanvragende organisatie (eventueel tezamen met de partners uit het samenwerkingsorgaan) voldoende andere middelen moet (kunnen) verwerven naast te gemeentelijke subsidie om te komen tot een realistische én sluitende begroting. Hoe concreter de aanvraag is onderbouwd, hoe duidelijker het antwoord op de vraag of het wel te realiseren is, zowel financieel als binnen de voor deze regeling geldende doelstellingen. Dit criterium hangt natuurlijk samen met het uitgangspunt dat de gemeente haar budget zorgvuldig en voor de juiste projecten moet inzetten en dus moet meewegen of het project inderdaad uitvoerbaar is.

Tevens gaat het om de mate van efficiënte besteding van algemene middelen. De verhouding tussen de kosten van het project en de te verrichten werkzaamheden c.q. de te voorziene resultaten zoals die door de aanvrager in het project zijn verwoord, zijn van belang. Met andere worden: is het project niet te duur voor wat het oplevert.

 

Voorwaarden Tenderregeling Van Hornejaar 2018, tweede tranche  

1. Grondslag

1.1 De grondslag voor de vaststelling van deze subsidieregeling (tender) en de daarop gebaseerde subsidieverstrekking ligt in de Algemene subsidieverordening Weert 2017.

1.2 Voor zover in deze regeling niet anders is bepaald, gelden voor subsidies op basis van deze tender, alle bepalingen uit de Algemene subsidieverordening Weert 2017 voor incidentele subsidies.

 

2. Doelgroep

Met deze tender worden vrijwilligersorganisaties op het gebied van cultuur, erfgoed en toerisme gestimuleerd om binnen het grondgebied van de gemeente Weert activiteiten te organiseren en uit te voeren in het Van Hornejaar 2018.

 

3. Aanvrager

3.1 Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door de organisaties welke hierboven omschreven zijn in de doelgroep.

3.2 De aanvrager moet de juridische entiteit van privaatrechtelijke rechtspersoon hebben, met volledige rechtsbevoegdheid, die zonder winstoogmerk activiteiten uitvoert met vrijwilligers, eventueel ondersteund door een of meerdere beroepskrachten.

3.3 Ook niet formeel georganiseerde vrijwilligers (bewoners en bewonersgroepen) kunnen subsidie aanvragen, indien zij een samenwerkingsverband vormen met één of meer vrijwilligersorganisaties die statutair en feitelijk zijn gevestigd in Weert. In dat geval dient de formele aanvraag, om juridische redenen, gedaan te worden door de vrijwilligersorganisatie. Hetzelfde geldt uiteraard voor bedrijven/ondernemers en professionele organisaties.

3.4 Aanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden worden niet in behandeling genomen.

 

4. Vormvoorschrift aanvraag

4.1 Indienen van de aanvraag kan uitsluitend via het format welk te downloaden is op de gemeentelijke website.

4.2 De aanvraag dient schriftelijk, ondertekend en met de nodige bijlagen te worden ingediend.

4.3 Onvolledige aanvragen worden een hersteltermijn geboden, welke maximaal duurt tot de sluitingsdatum van de aanvraagtermijn.

 

5. Aanvraagperiode en sluitingsdatum

5.1 De aanvraagperiode in tweede tranche loopt van 15 december 2017 tot en met 15 januari 2018.

5.2 De complete subsidieaanvraag dient uiterlijk op 16 januari 2018 door de gemeente ontvangen te zijn.

5.3 Een aanvraag die na deze datum wordt ontvangen wordt niet in behandeling genomen.

 

6. Uitvoeringstermijn subsidiabele activiteiten

De te subsidiëren activiteiten dienen in het Van Hornejaar 2018 te worden uitgevoerd. Indien later blijkt dat dit niet het geval is, bestaat geen recht op subsidie en wordt deze op nihil vastgesteld en teruggevorderd.

 

7. Subsidieplafond, subsidiebedrag en verdeling beschikbare gelden

7.1 Het totale budget/subsidieplafond voor deze tender bedraagt € 64.463,-.

7.1.a. In eerste tranche is hiervan gehonoreerd € 32.375,-

7.1.b. Voor de tweede tranche bedraagt het subsidieplafond € 32.088,-

7.2.a. Bij directe vaststelling, bedraagt de subsidie het tekort op de begroting van het aangevraagde project.

7.2.b. Bij subsidieverlening vóór subsidievaststelling, bedraagt de subsidie maximaal het tekort op de bij de aanvraag ingediende begroting. De definitieve subsidie bedraagt maximaal het feitelijke begrotingstekort, met een maximum van de verleende subsidie.

7.3. De beschikbare gelden worden verdeeld op basis van volgorde van de toegekende eindscores op basis van de in bijlage 1. opgenomen scorekaart. Hierbij geldt dat:

 • a.

  op onderdeel 2. Thema, minimaal 1 punt moet worden gescoord en

 • b.

  op de onderdelen 1. Educatie, 2. Thema en 3. Samenwerking tezamen ten minste 5 punten moet worden gescoord. Wordt aan het gestelde onder a. en b. niet voldaan, dan heeft dat automatisch het gevolg dat er geen recht bestaat op subsidie omdat deze dan niet of in onvoldoende mate zal worden besteed aan de activiteit waarvoor de subsidie is bedoeld.

7.4 Bij gelijke eindscores geldt de hoogste score op de onderdelen: 3. Samenwerking / 2. Thema / 1. Educatie (in die volgorde) als bepalend voor het te subsidiëren initiatief.

Mocht dit nog leiden tot een ex aequo, dan wordt de rangorde van toekenning bepaald door loting.

7.5 De adviescommissie als bedoeld in artikel 10 van deze regeling, adviseert het college hoe om te gaan met een eventueel restbedrag, als na de toekenning(en) conform de bepalingen in dit artikel, het subsidieplafond nog niet geheel is bereikt.

 

8. Extra weigeringsgronden

Naast de algemene weigeringsgronden uit 8 van de Algemene subsidieverordening Weert 2017, wordt de subsidie tevens geweigerd indien:

8.1 door verstrekking van de subsidie, het subsidieplafond zou worden overschreden (art. 4:25 Algemene wet bestuursrecht);

8.2 de activiteit(en) een jubileum of feest betreft van de aanvrager zelf, dan wel een andere vergelijkbare aard heeft;

8.3 aanvrager in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben geleid;

8.4 aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

 

 

 

9. Extra verplichting

Naast de algemene verplichtingen uit de Algemene subsidieverordening Weert 2017, dient de subsidieontvanger (en diens partner(s )in een samenwerkingsverband) mee te werken aan communicatie-uitingen van de gemeente Weert. Hiervoor zijn voor de subsidie-ontvanger geen extra kosten verbonden.

 

10. Adviescommissie

10.1 Er wordt, conform hetgeen omschreven in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Weert 2017, een adviescommissie geformeerd.

10.2 De aanvragen die aan de gestelde voorwaarden voldoen, worden door deze adviescommissie beoordeeld en vervolgens met elkaar vergeleken op basis van de in bijlage 1. van deze regeling opgenomen scorekaart.

10.3 Op basis van de uitkomsten van de beoordeling en vergelijking, legt de adviescommissie een voorstel ter besluitvorming voor aan het college over de verdeling van de voor deze tender beschikbare subsidiegelden.

10.4 De adviescommissie bestaat uit:

 • -

  Marianne van de Ven, senior beleidsadviseur (voorzitter)

 • -

  Wim Truyen, beleidsadviseur (secretaris)

 • -

  John van Cauteren, beleidsadviseur erfgoed

 • -

  Hans Corstjens, (extern) lid kernteam Met ons in Weert (alleen eerste tranche)

 • -

  Annemarie van de Goor, (extern) lid kernteam Met ons in Weert (alleen tweede tranche)

 • -

  Paul Kooij, (extern) centrum manager Weert

 • -

  Jacqueline Stienen, (extern) beleidsadviseur gemeente Peel en Maas

10.5 De leden van de adviescommissie mogen niet direct of indirect bij een, of meerdere, door deze commissie te beoordelen,  aanvragen zijn betrokken. Mocht dat toch zo zijn, trekt het betreffende commissielid zich vóór de beoordeling van de aanvragen, terug als commissielid. (Per mail door te geven bij de voorzitter). Voor zover mogelijk benoemt het college een vervangend lid.

 

11.Besluitvorming Aanvragers ontvangen bij de beschikking een afschrift van de beoordelingsscore.

 

12. Betaling

In aanvulling op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Weert 2017, kan het college bij de subsidievaststelling bepalen dat de subsidie in termijnen wordt betaald.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in haar vergadering van 12 december 2017, definitief na instemming raad over overhevelingsvoorstel restantbedrag op 13 december 2017,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans

Bijlage 1 SCOREKAART

Bijlage 1 SCOREKAART

Bijlage 2 Aanvraagformulier

Bijlage 2 Aanvraagformulier