Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent burgerlijke stand Reglement burgerlijke stand 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent burgerlijke stand Reglement burgerlijke stand 2018
CiteertitelReglement burgerlijke stand 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement burgerlijke stand 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1:16 Burgerlijk Wetboek
 2. artikel 1:16a Burgerlijk Wetboek
 3. artikel 1:16c Burgerlijk Wetboek
 4. artikel 1 Besluit burgerlijke stand 1994
 5. artikel 2 Besluit burgerlijke stand 1994
 6. artikel 3 Besluit burgerlijke stand 1994
 7. artikel 4 Besluit burgerlijke stand 1994
 8. artikel 4 Wet rechten burgerlijke stand
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

12-12-2017

Gemeenteblad 2017, 230080

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,

 

gelet op artikel 16, 16a en 16c van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand,

 

besluit

 

vast te stellen het:

 

Reglement burgerlijke stand 2018

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig benoemd door het College van burgemeester en wethouders;

 • b.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig benoemd door het College van burgemeester en wethouders;

 • c.

  gemeentehuis: alle huizen als zodanig aangewezen.

Artikel 2 Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het College van burgemeester en wethouders kan voor het permanent voltrekken van huwelijken, registreren van partnerschappen en het doen van omzettingen, tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in dienst van een andere gemeente;

  • b.

   personen die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst zijn.

 • 2.

  Het College van burgemeester en wethouders kan voor het incidenteel voltrekken van huwelijken, registreren van partnerschappen en het doen van omzettingen, tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren van de burgerlijke stand in dienst van een andere gemeente;

  • b.

   buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in dienst van een andere gemeente;

  • c.

   leden van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert.

Artikel 3 Benoemingsperiode (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemings- besluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

Artikel 4 Leiding van de dienst

Het hoofd van de afdeling Dienstverlening & Informatie is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 5 Openstelling bureau burgerlijke stand

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek uitsluitend op afspraak

  geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen of registraties van partnerschappen, waarvoor leges worden geheven:

   • ·

    van maandag tot en met vrijdag van 11.00 uur tot 17.00 uur; aanvangstijden in beginsel: 11.00 uur, 12.00 uur, 13.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur;

   • ·

    op dinsdag en donderdag om 10.00 uur;

   • ·

    op vrijdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur;

    aanvangstijden in beginsel: 17.00 uur, 18.00 uur en 19.00 uur;

   • ·

    op zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur;

    aanvangstijden in beginsel: 11.00 uur, 12.00 uur, 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur.

  • b.

   voor huwelijksvoltrekkingen of registraties van partnerschappen, waarvoor geen leges worden geheven, op dinsdag van 09.00 uur tot 10.00 uur; aanvangstijden in beginsel: 09.00 uur en 09.30 uur.

  • c.

   voor het doen van aangiften huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap:

   • ·

    op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur;

   • ·

    op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur;

   • ·

    op maandag- en donderdagavond van 17.00 uur tot 19.30 uur.

  • d.

   voor overige werkzaamheden (bijvoorbeeld aangifte geboorten, overlijden, opmaken erkenningsakte, opvragen akten burgerlijke stand, etc.):

   • ·

    op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur;

   • ·

    op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur;

   • ·

    op maandag- en donderdagavond van 17.00 uur tot 19.30 uur.

 • 2.

  Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet of anders door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Wanneer het gemeentehuis op andere dagen dan een zaterdag, een zondag, een algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdag voor het publiek gesloten is, zal het bureau burgerlijke stand geopend zijn van 10.00 uur tot 10.30 uur, uitsluitend voor het doen van aangiften van geboorten en overlijden.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door het College van burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 5.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan het College van burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 6.

  In bijzondere gevallen kan het College van burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid genoemde openstellingstijden.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als: “Reglement burgerlijke stand 2018”.

 • 2.

  Het treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 3.

  Het “Reglement burgerlijke stand 2014” wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van inwerkingtreding.

 • 4.

  Het Reglement burgerlijke stand 2018 ligt ter inzage bij het team Publiekszaken van de afdeling Dienstverlening & Informatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van burgemeester en wethouders op:

12 december 2017

Burgemeester en wethouders van Weert,

de secretaris, de burgemeester,

G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans

Toelichting op het Reglement burgerlijke stand 2018

Algemeen

Het Reglement burgerlijke stand 2018 bepaalt de benoeming van buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, de benoemingsperiode van (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand, de leiding van de dienst en de openstelling van het bureau burgerlijke stand.

De wettelijke basis voor het opstellen van dit reglement is gelegen in artikel 16c, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994.

Conform artikel 16c, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt het College van burgemeester en wethouders de openingstijden van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 2 Besluit burgerlijke stand bepaalt dat het College van burgemeester en wethouders, voor zover nodig, de ambtenaar aanwijst die belast is met de leiding van de dienst.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit artikel worden de basisbegrippen uit het “Reglement burgerlijke stand 2018” opgesomd en beschreven.

 

Artikel 2 Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Voor een benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt onder-scheid gemaakt in een benoeming met als doel permanent huwelijken te voltrekken en partnerschappen te registreren en uitvoering van deze taken op incidentele basis.

Voor een permanente benoeming kan het College van burgemeester en wethouders benoemen:

 

 • -

  buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in dienst van een andere gemeente;

 • -

  personen die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst zijn.

 

Voor een incidentele huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie kan het College van burgemeester en wethouders benoemen:

 • -

  ambtenaren van de burgerlijke stand in dienst van een andere gemeente;

 • -

  buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in dienst van een andere gemeente;

 • -

  leden van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert.

 

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan uitsluitend worden belast met de taken omschreven in de artikelen 45, 45a, 58, 63, 64, 65, 67, 80a derde lid en 80g van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Om voor benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand in aanmerking te komen geldt dat de persoon ambtenaar moet zijn in dienst van de gemeente of van een andere gemeente. Deze bepaling is opgenomen in artikel 16, derde lid van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en is daarom niet vermeld in het Reglement burgerlijke stand 2018.

 

Artikel 3 Benoemingsperiode (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

In dit artikel is vastgelegd voor welke periode een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden benoemd. Benoeming vindt steeds plaats voor een bepaalde periode. Deze periode mag voor wat betreft de benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand (lid 1 van artikel 3) maximaal de periode zijn dat de betreffende ambtenaar in dienst is van de gemeente of van een andere gemeente.

Tevens bestaat de mogelijkheid om een andere maximale benoemingsperiode op te nemen, zoals de tijd dat de ambtenaar in dienst is bij een bepaalde afdeling of een tijdsperiode. De periodes kunnen per individueel geval in het benoemingsbesluit van burgemeester en wethouders worden bepaald of collectief in dit lid.

  

Artikel 4 Leiding van de dienst

In dit artikel wordt bepaald wie belast is met de leiding van het bureau burgerlijke stand (artikel 2 Besluit burgerlijke stand 1994).

 

Artikel 5 Openstelling bureau burgerlijke stand

In dit artikel wordt bepaald wanneer het bureau van de burgerlijke stand is geopend (artikel 16c van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

In dit artikel moeten zowel de reguliere dagelijkse openingstijden worden bepaald als de openingstijden voor de zaterdag, de zondag, de algemeen erkende feestdagen en de overige daarvoor door het College van burgemeester en wethouders aan te wijzen dagen waarop de gemeentelijke diensten niet of slechts gedeeltelijk zijn geopend. Daarbij kan er voor worden gekozen om het bureau op vaste dagdelen open te stellen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het bureau van de burgerlijke stand op afspraak te laten bezoeken.

  

Artikel 6 Slotbepalingen

 

In dit artikel wordt bepaald onder welke naam het Reglement moet worden aangehaald, de inwerkingtreding van het Reglement, de intrekking van de huidige (oude) regeling en de terinzagelegging.