Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit van het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent mandaat beschermd wonen en maatschappelijke opvang Mandaatbesluit maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2017-2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent mandaat beschermd wonen en maatschappelijke opvang Mandaatbesluit maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2017-2019
CiteertitelMandaatbesluit maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2017-2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 december 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 2.3.2 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201701-01-2017nieuwe regeling

07-11-2017

Gemeenteblad 2017, 227208

DJ-7313

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2017-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert en de burgemeester van de gemeente Weert, elk voor wat betreft hun eigen bevoegdheid,

 

overwegende:

 

 • -

  dat op 1 januari 2015 de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet) in werking is getreden, welke gemeenten opdracht geeft zorg te dragen voor maatschappelijke ondersteuning, waaronder onder meer het bieden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt verstaan;

 

 • -

  dat de Wet voor het bieden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang geen formeel onderscheid meer kent tussen centrumgemeenten en regiogemeenten;

 

 • -

  dat echter voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen tussen het Rijk en de VNG is afgesproken de in 2014 bestaande materiële situatie, dus de constructie met de centrumgemeenten, voorlopig te handhaven tot 2020;

 

 • -

  dat de middelen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen daarmee voorlopig worden uitgekeerd aan de centrumgemeente Venlo;

 •  

 • -

  dat de regiogemeenten géén middelen ontvangen voor deze taken en daarom de centrumgemeente via mandaat opdragen deze taken binnen de aan haar uitgekeerde rijksmiddelen uit te voeren;

 •  

 • -

  dat regiogemeenten een schriftelijk mandaat moeten geven om namens hen besluiten te nemen inzake maatschappelijke opvang en beschermd wonen;

 

 • -

  dat de gemeenten van Noord- en Midden-Limburg met elkaar afspraken maken over deze taken in de Regiovisie bijzondere doelgroepen;

 

 • -

  dat de gemeente Weert zelf de toegang tot de maatschappelijke opvang in Weert uitvoert, en zelfstandig afspraken maakt met partijen over de flexibele maatschappelijke opvang in Weert en dus geen mandaat verleent voor de uitvoering van dag- en nachtopvang als omschreven in het Afsprakenkader maatschappelijke opvang 2017;

 

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel 2.3.2 en verder van de Wet;

besluit:
 • 1.

  mandaat te verlenen aan het hoofd van de afdeling Samen, Leven en Werken van de gemeente Venlo voor de volgende bevoegdheden:

   

  • -

   de collegebevoegdheden in het kader van artikel 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.4 van de Wet indien er sprake is van een behoefte aan beschermd wonen (o.a. het ontvangen van meldingen en het doen van onderzoek);

  • -

   de collegebevoegdheid tot het bepalen van de toegang tot een maatwerkvoorziening ten behoeve van beschermd wonen, waaronder begrepen het nemen van beslissingen tot (her)indicatie;

  • -

   de collegebevoegdheden in het kader van artikel 2.3.5 van de Wet ten aanzien van het beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van beschermd wonen;

  • -

   de collegebevoegdheden in het kader van 2.3.6 van de Wet ten aanzien van het beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van beschermd wonen;

  • -

   de collegebevoegdheden in het kader van 2.3.8 tot en met 2.4.4 van de Wet voor zover er sprake is van een beslissing inzake een maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van beschermd wonen;

  • -

   alle collegebevoegdheden in het kader van de verordening maatschappelijke ondersteuning voor zover het een maatwerkvoorziening beschermd wonen betreft;

  • -

   alle collegebevoegdheden in het kader van het Besluit beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2017 met uitzondering van de uitvoering van de flexibele maatschappelijke opvang Weert.

 • 2.

  mandaat te verlenen aan het college van de gemeente Venlo, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, voor de volgende bevoegdheid:

  • -

   tot het namens het college voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten behorende bij de onder sub 1 genoemde bevoegdheden. Onder rechtsgedingen wordt ook verstaan het instellen van een kort geding, de voeging in strafzaken, de instelling van beroep, het verzoek tot schorsing van een aangevochten beslissing of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

 • 3.

  machtiging te verlenen aan de burgemeester van de gemeente Venlo, met de bevoegdheid tot het verlenen van een submachtiging, om het college van burgemeester en wethouders van Weert te vertegenwoordigen en namens hen het woord te voeren bij rechtszittingen met betrekking tot besluiten als bedoeld onder sub 1.

 • 4.

  De behandeling van bezwaar- en beroepschriften geschiedt conform het daarvoor bij de gemeente Venlo bestaande Mandaatbesluit, de daar geldende procedures en afgegeven c.q. af te geven machtigingen.

 • 5.

  het mandaat treedt met terugwerkende kracht inwerking op 1 januari 2017 en geldt voor bepaalde tijd tot en met 31 december 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 november 2017

Burgemeester en wethouders van Weert

de secretaris,

G. Brinkman

de burgemeester

A.A.M.M. Heijmans

Burgemeester van Weert,

A.A.M.M. Heijmans