Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent invorderingsambtenaar Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent invorderingsambtenaar Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar van 22 februari 2010.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-2018nieuwe regeling

01-05-2018

gmb-2018-101807

DJ-481646

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent invorderingsambtenaar Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

 

Het college van burgemeester en wethouders van Weert;

 

Gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen:

 

Artikel 1  

De volgende personen aan te wijzen als gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel in 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet (Invorderingsambtenaar):

 

Mevrouw L.A. Coninx

 

Mevrouw S.E.G.W. Vaes - Leenen

 

 

Artikel 2  

Dit aanwijzingsbesluit heeft betrekking op de invordering van:  

 

- leges;

- parkeerbelastingen verschuldigd voor parkeerabonnementen en vergunningen;

- marktgelden;

- scheepvaartrechten;

- staangeld;

- graf- en begraafrechten, en

- incidentele aanslagen precariobelastingen.

 

Artikel 3  

Het aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar van 22 februari 2010 wordt ingetrokken met ingang van 1 mei 2018.

 

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2018.

 

Artikel 5  

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar”.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

1 mei 2018,

de secretaris,

G. Brinkman

de burgemeester,

A.A.M.M. Heijmans