Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent kwijtschelding Kwijtscheldingverordening 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent kwijtschelding Kwijtscheldingverordening 2019
CiteertitelKwijtscheldingverordening 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 255 van de Gemeentewet
 2. artikel 216 van de Gemeentewet
 3. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
 4. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 5. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

19-12-2018

gmb-2018-281305

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent kwijtschelding Kwijtscheldingverordening 2019

De raad van de gemeente Weert;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

 

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

 

 

Besluit

 

het volgende vast te stellen:

 

 

Verordening op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding voor de volgende belastingen:

 

 • 1.

  Parkeerbelastingen;

 • 2.

  Precariobelasting;

 • 3.

  Reinigingsrechten;

 • 4.

  Marktgeld;

 • 5.

  Leges;

 • 6.

  Scheepvaartrechten;

 • 7.

  Graf- en begraafrechten;

 • 8.

  Toeristenbelasting;

 • 9.

  Staangeld;

 • 10.

  BIZ-heffing.

Artikel 2. Volledige kwijtschelding

Bij de invordering rioolheffing verleent de gemeente kwijtschelding voor 100% van het belastingbedrag.

Artikel 3 Beperkte kwijtschelding

 • 1.

  Voor afvalstoffenheffing verleent de gemeente alleen kwijtschelding voor de belastingbedragen als bedoeld in hoofdstuk 1, onderdelen 1.1. tot en met 1.2.4 van de tarieventabel behorende bij de vigerende "Verordening op de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen".

 • 2.

  Voor hondenbelasting verleent de gemeente kwijtschelding voor de belastingbedragen voor alle honden met uitzondering van de belastingbedragen voor kennels als bedoeld in artikel 5, lid 2 van de vigerende "Verordening op de heffing en de invordering van de hondenbelasting".

Artikel 4. Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de bijstandsnorm en 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 5. Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 6. Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De " Verordening op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019” treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Kwijtscheldingverordening 2019".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2018,

de griffier,

M. Wolfs

de voorzitter,

A.A.M.M. Heijmans