Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de heffing en invordering van parkeerbelastingen Verordening Parkeerbelastingen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de heffing en invordering van parkeerbelastingen Verordening Parkeerbelastingen 2019
CiteertitelVerordening Parkeerbelastingen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2018.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 225 van de Gemeentewet
 2. artikel 234 van de Gemeentewet
 3. artikel 216 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

19-12-2018

gmb-2018-281786

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de heffing en invordering van parkeerbelastingen Verordening Parkeerbelastingen 2019

De raad van de gemeente Weert;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

van 6 november 2018;

 

gelet op het bepaalde in artikel 225 en 234 van de Gemeentewet;

 

Besluit

 

 

vast te stellen in de openbare vergadering van 19 december 2018 de

 

 

Verordening op de heffing en de invordering van

parkeerbelastingen 2019

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • b.

  motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

 • c.

  houder van een motorvoertuig: houder: degene op wiens naam het motorrijtuig ten tijde van het parkeren in het kentekenregister, bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, was ingeschreven;

 • d.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • e.

  centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Weert een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon.

 • f.

  parkeervoorziening: de door het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 8 van deze verordening aangewezen parkeerplaats;

 • g.

  parkeervergunning: een door het college van burgemeester en wethouders verleende vergunning krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op een belanghebbendenplaats of een vergunningplaats;

 • h.

  vergunninghouder: de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie een vergunning als bedoeld onder g is verleend;

 • i.

  parkeerabonnement: een door het college van burgemeester en wethouders verleend parkeerabonnement krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op een parkeerplaats waarvoor parkeerbelasting verschuldigd is;

 • j.

  parkeerabonnementhouder: de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie een parkeerabonnement als bedoeld onder h is verleend;

 • k.

  wegen: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wegenverkeerswet 1994;

 • l.

  gehandicaptenparkeerkaart: een parkeerkaart als bedoeld in de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart.

 • n.

  dag: een periode van vierentwintig uren, welke aanvangt om 00:00 uur;

 • o.

  Vervallen;

 • p.

  Vervallen;

 • q.

  koopzondagen en koopfeestdagen: de als zodanig krachtens artikel 3 van de Winkeltijdenwet en de Verordening winkeltijden voor de gemeente Weert aangewezen zon- en feestdagen waarop de winkels voor het publiek geopend mogen zijn.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting terzake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting terzake van een van gemeentewege verleend parkeerabonnement voor het parkeren van een voertuig conform de bij dit parkeerabonnement behorende voorschriften en beleidsregels aangegeven plaats, tijdstip en wijze.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het motorvoertuig, met dien verstande dat:

   • 1.

    indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;

   • 2.

    indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die het parkeerabonnement heeft aangevraagd.

Artikel 4. Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

 • 1.

  De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de parkeerbelasting wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde tijdseenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd bij de aanvang van het heffingstijdvak, waarvoor de belasting wordt geheven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, in de loop van het jaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

   

  • a.

   Indien een parkeerabonnement of -vergunning wordt toegekend op of voor de 15e van een maand dan wordt deze maand gerekend als zijnde een volle kalendermaand.

  • b.

   Indien een parkeerabonnement of -vergunning wordt toegekend na de 15e van een maand dan wordt deze maand niet in rekening gebracht.

 • 4.

  Indien de belastingplicht als bedoeld in artikel 2, onderdeel b in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na einde van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 6. Wijze van heffing en termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven via een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waartoe ook wordt gerekend een nota of andere schriftuur, en moet worden betaald op het tijdstip waarop het parkeerabonnement wordt verleend.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte en moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren of achteraf in parkeergarages en op de met een slagboomafgesloten parkeerterreinen.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen een maand na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 4.

  Een naheffingsaanslag is dadelijk en ineens invorderbaar en moet terstond worden betaald.

Artikel 7. Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2 mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 8. Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 62,70 (2018: € 62,00).

Artikel 9. Vrijstelling van het betalen van parkeerbelastingen

Het parkeren van de volgende gebruikers wordt niet gereguleerd en is derhalve vrijgesteld

van het parkeren van parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2 van deze verordening:

 

 • a.

  als zodanig herkenbare politievoertuigen;

 • b.

  als zodanig herkenbare ambulances;

 • c.

  als zodanig herkenbare brandweervoertuigen;

 • d.

  als zodanig herkenbare dierenambulances;

 • e.

  als zodanig herkenbare dienstvoertuigen van de gemeente Weert;

Voor zover deze gebruikt worden tijdens de uitoefening van een dienst

Artikel 10. Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van parkeerbelastingen.

Artikel 12. Overgangsbepaling, inwerkingtreding, ingang van heffing en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2018", vastgesteld door de raad der gemeente Weert in de openbare vergadering van 13 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijven, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het tweede lid genoemde datum, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van parkeerbelastingen in die periode plaatsvindt.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening Parkeerbelastingen 2019".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2018,

de griffier,

M. Wolfs

de voorzitter,

A.A.M.M. Heymans

Bijlage 1 Tarieventabel parkeerbelastingen 2019

(behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2019)

 

Het tarief voor het parkeren bij de parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2 van de Verordening Parkeerbelastingen bedraagt:

 

Hoofdstuk 1. Parkeergarages

 

Zone 1

 

 

Tarief

Centrum

Kromstraat/Walburgpassage

Munt, De

Poort van Limburg/Beekpoort

Stationsplein

Ursulinen

 

€ 0,13 per 6 minuten

€ 1,30 per uur

€ 5,00 dagtarief

 

Betaaltijden: 24 uur per dag/ 7 dagen per week.

  

Hoofdstuk 2. Straatparkeren

 

Zone 1

 

 

Tarief

Bassin

Boermansstraat

Drehmansstraat

Collegeplein (parkeerdek)

Hoge Kei, De

Kasteelplein

Kromstraat

Oud Gasthuisplein

Patronaatsplein 

Paulusstraat, Sint (gedeelte tussen

Langpoort en Lindanusstraat)

 

€ 0,13 per 6 minuten

€ 1,30 per uur

€ 5,00 dagtarief

 

Betaaltijden: maandag t/m zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur.

      

Hoofdstuk 3. Parkeerterreinen

 

Zone 1

 

Parkeertijd max. 2:00 uur

Tarief

Begijnensteeg

Collegeplein (beneden)

Hegstraat

Korenmarkt

Maartenslaan, Sint

Maaspoort

Molenpoort

 

€ 0,13 per 6 minuten

€ 1,30 per uur

 

 

Zone 2

 

 

Tarief

Beekpoort

Begijnenhofstraat

Dries (Plein)

Kasteelsingel / Ververshof

Looimolenstraat

Nazarethsteeg

Penitentenstraat / Nazarethsteeg

Centrum Noord

 

€ 0,13 per 6 minuten

€ 1,30 uurtarief

€ 5,00 dagtarief

Betaaltijden: maandag t/m zaterdag van 09:00 uur t/m 18:00 uur.

  

Hoofdstuk 4. Parkeerstroken

 

Zone 1

 

Parkeertijd max. 2:00 uur

Tarief

Beekstraat

Dries (straat)

Emmasingel

Hoogpoort

Kaststeelsingel

Maaspoort

Wilhelminasingel

€ 0,13 per 6 minuten

€ 1,30 per uur

 

 

Zone 2

 

Wilhelminastraat

Tarief

Biest

Boerhaavestraat

Bommelstraat, Van

Hofakkerstraat

Jan van de Croonstraat

Kerkstraat

Maartenslaan, Sint

Minderbroederslaan

Paulusstraat, Sint (gedeelte tussen

Lindanusstraat en Sint Maartenslaan)

Sint Jozefslaan (nr. 1 t/m 13)

Recollectenstraat

Regulierenstraat

Sutjensdwarsstraat

Vogelsbleek

 

€ 0,13 per 6 minuten

€ 1,30 uurtarief

€ 5,00 dagtarief

 

Betaaltijden: maandag t/m zaterdag van 09:00 uur t/m 18:00 uur.

 

Hoofdstuk 5. Parkeerstroken incl. vergunningparkeren

 

 

Tarief

Wilhelminasingel

(tussen Beekstraat en Molenstraat)

€ 0,13 per 6 minuten

€ 1,30 per uur

 

Betaaltijden: maandag t/m zaterdag van 09:00 uur t/m 18:00 uur.

 

Hoofdstuk 6. Abonnementen betaald parkeren

 

6.1 Abonnement zone 1

 

 

Bewoners

Zakelijk belanghebbende

Zone 1

2019

2018

2019

2018

Per jaar

Per maand

€ 133,80

€ 11,15

€ 129,60

€ 10,80

€ 267,00

€ 22, 25

€ 259,20

€ 21,60

Abonnement is geldig van maandag t/m zaterdag van 09:00 uur t/m 18:00 uur. Abonnement is niet geldig in de parkeergarages.

  

6.2 Abonnement zone 2

 

 

Bewoners

Zakelijk belanghebbenden

Overige belanghebbenden

Zone 2

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Per jaar

Per maand

€ 133,80

€ 11,15

€ 129,60

€ 10,80

€ 267,00

€ 22,25

€ 259,20

€ 21,60

 

€ 267,00

€ 22,25

€ 259,20

€ 21,60

Abonnement is geldig van maandag t/m zaterdag van 09:00 uur t/m 18:00 uur. Abonnement is niet geldig in de parkeergarages.

  

6.3 Abonnement parkeergarage Kromstraat/Walburgpassage 

 

Bestaande abonnementen t/m 2018

Bewoners* **

Zakelijk gerechtigden* **

Parkeergarage Kromstraat/Walburgpassage

2019

2018

2019

2018

Per jaar (incl. BTW)

Waarvan BTW

Per maand (incl. BTW)

Waarvan BTW

€ 293,40

€ 50,92

€ 24,45

€ 4,24

€ 234,60

€ 40,72

€ 19,55

€ 3,39

€ 592,80

€ 102,88

€ 49,40

€ 8,57

€ 474,00

€ 82,26

€ 39,50

€ 6,86

 

Aanvragen vanaf 2019

Bewoners* **

Zakelijk gerechtigden* **

Parkeergarage Kromstraat/Walburgpassage

2019

2019

Per jaar (incl. BTW)

Waarvan BTW 

Per maand (inl. BTW)

Waarvan BTW

€ 600,00

104,16

€ 50,00

6,68

€ 600,00

€ 104,16

€ 50,00

€ 6,68

 

6.4 Abonnement garage Ursulinen

 

 

Bewoners

Zakelijk gerechtigden

Ursulinengarage

2019

2019

Per jaar (incl. BTW)

Waarvan BTW 

Per maand (inl. BTW)

Waarvan BTW

€ 600,00

€ 104,16

€ 50,00

€ 8,68

€ 600,00

€ 104,16

€ 50,00

€ 6,68

  

6.5 Abonnement parkeerterrein Centrum Noord

 

 

Bewoners

Zakelijk gerechtigden

Parkeerterrein Centrum Noord

2019

2018

2019

2018

Per jaar (incl. BTW)

Per maand (incl. BTW)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 267,00

€ 22,25

€ 259,20

€ 21,60

  

Parkeerautomaat parkeerterrein Centrum Noord

€ 0,13 per 6 minuten

€ 1,30 uurtarief

€ 5,00 dagtarief

* Voor de parkeerpas wordt een borgsom ad. € 25,00 in rekening gebracht.

** Aantal belanghebbende is gereguleerd. Raadpleeg de “Beleidsregels voor het verlenen van parkeervergunningen en Parkeerabonnementen”.

  

6.6 Abonnement standplaatshouder

 

Geldig op zaterdag tijdens de weekmarkt

   

Standplaatshouder

2019

2018

Per jaar

Per maand

€ 166,80

€ 13,90

€ 161,40

€ 13,45

 

Hoofdstuk 7.  Combi-abonnementen (Zone 1, 2 en 3) 

 

7.1 Eerstelijnszorg abonnement

 

Betaald parkeerzones en vergunningzones

2019

2018

Per jaar

Per maand

€ 491,40

€ 40,95

€ 477,00

€ 39,75

 

7.2 Commercieel abonnement

 

Betaald parkeerzones en vergunningzones

2019

2018

Per jaar

Per maand

€ 1.474,20

€ 122,85

€ 1.431,00

€ 119,25

 

7.3 Media abonnement

 

Betaald parkeerzones en vergunningzones

2019

2018

Per jaar

Per maand

€ 491,40

€ 40,95

 

         

Hoofdstuk 8. Parkeerarrangementen garages

 

Parkeerarrangementen Centrumgarage, Poort van Limburg, Stationsplein of De Munt

Bewoners, nacht en weekend voor 1 parkeer-garage (werkdagen

17:00–08:00 uur)

Zakelijk voor 1 parkeer-garage (werkdagen

07:00–19:00 uur)

All inclusive voor 1 parkeer-garage

(7 x 24 uur)

OV reizigers voor 1 parkeer-garage

(7 x 24 uur)

 

Per jaar (incl. BTW)

Waarvan BTW

Per maand (incl. BTW)

Waarvan BTW

€ 504,00

€ 87,60

€ 42,00

€ 7,30

€ 552,00

€ 95,76

€ 46,00

€ 7,98

€ 600,00

€ 104,16

€ 50,00

€ 8,68

€ 504,00

€ 87,60

€ 42,00

 € 7,30

  

Hoofdstuk 9.  Parkeerbundel parkeergarage

 

Voor werknemers die werkzaam zijn in de binnenstad van Weert. Een parkeerbundel wordt toegewezen voor diverse garages: Centrumgarage, Poort van Limburg, Stationsplein, Ursuline of De Munt.

 

Per eenheid van 500 uren € 100,00

  

Hoofdstuk 10. Vergunning parkeren (zone 3)

 

10.1 Vergunningen

 

 

Bewoners

Zakelijk belanghebbende

 

2019

2018

2019

2018

Per jaar

Per maand

€ 33,60

€ 2,80

€32,40

€ 2,70

€ 99,00

€ 8,25

€ 96,00

€ 8,00

 

10.2 Dagvergunningen bewoners

Voor bewoners in vergunning zones.

Per boekje dagvergunningen a 10 stuks € 15,00

 

10.3 Dagdeelvergunningen bewoners

Voor bewoners in vergunningzones.

Per boekje dagdeelvergunningen a 10 stuks  € 7,50

 

10.4 Dagdeelvergunningen bedrijven

Voor bedrijven die werkzaamheden verrichten binnen vergunningzones.

 • -

  Boekje dagdeelvergunningen a 10 stuks   € 30,00

 • -

  Dagdeelvergunning bedrijven per stuk € 3,00

Geldig voor betaald parkeerzones en vergunningzones.

 

10.5 Mantelzorgvergunning

 

 

Bewoners zone 1 en 2

Bewoners zone 3

 

2019

2018

2019

2018

Per jaar

Per maand

€ 133,80

€ 11,15

   

€ 33,60

€ 2,80

€ 32,40

€ 2,70

 

Hoofdstuk 11. Parkeerkaarten 

 

11.1 Representatieve uitrijkaart

Deze kaart wordt uitsluitend verstrekt door het college van burgemeester en wethouders conform de voorwaarden in de “Beleidsregels voor het verlenen van parkeervergunningen en parkeerabonnementen”.

 

Per kaart € 5,00

 

11.2 Parkeerkaart voltrekking huwelijk

Voor de voltrekking van een huwelijk op andere tijd en of wijze dan op grond van de wet van 23 april 1879 (Stb. 72) voor kosteloze huwelijkssluiting bij de burgerlijke stand in het Stadhuis van de gemeente Weert worden 7 parkeerkaarten per huwelijksvoltrekking verstrekt door de afdeling Publiekszaken voor de Centrumgarage.

 

Per kaart € 1,00

 

Hoofdstuk 12. Tijden gefiscaliseerd parkeren

De tijdstippen waarop de parkeerbelasting dient te worden voldaan zijn door het college van burgemeester en wethouders in artikel 3 van het “aanwijzingsbesluit betaald parkeren”  als volgt vastgesteld:

 

 • a.

  Van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot en met 18:00 uur; 

 • b.

  In afwijking van het onder a van dit artikel gestelde geldt voor de parkeergarages Kromstraat/Walburgpassage, Ursulinen, Stationsplein, Centrumgarage, De Munt en Poort van Limburg, 24 uur per dag, 7 dagen per week betaald parkeren.

 

Hoofdstuk 13.  Tijden vergunning parkeren

De tijdstippen waarop in een vergunningzone uitsluitend met een parkeervergunning mag worden geparkeerd zijn door het college van burgemeester en wethouders in artikel 4 van het “Aanwijzingsbesluit betaald parkeren” als volgt vastgesteld:

 

 • a.

  Van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot en met 18:00/20:00 uur;

 • b.

  Op donderdag van 09:00 tot en met 21:00 uur;

 • c.

   Wilhelminasingel (Tussen de Beekstraat en Molenstraat) van maandag tot en met vrijdag van 18:00 uur tot en met 09:00 uur. Op zaterdag vanaf 17:00 uur.

  

Hoofdstuk 14.  Vervangend abonnement en/of vergunning bij verlies of diefstal

Bij verlies of tenietgaan van een parkeervergunning en/of –abonnement, worden voor het vervaardigen van een duplicaat abonnement en/of vergunning leges geheven. De leges bedragen 10% (15%) van het in artikel 18.1.1. van de vigerende tarieventabel leges genoemde bedrag.

  

Hoofdstuk 15.  Wijzigen kenteken op abonnement en/of vergunning

Voor het wijzigen van een kenteken op een parkeervergunning, – abonnement of –arrangement worden leges geheven.

De leges bedragen 10% (15%) van het in artikel 18.1.1. van de vigerende tarieventabel leges genoemde bedrag.

 

Hoofdstuk 16.  Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Tarieventabel behorende bij de Verordening Parkeerbelastingen 2018”, vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De datum van ingang van de tarieventabel 1 januari 2019.

 • 3.

  In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze tarieventabel ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken tarieventabel gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  Deze tarieventabel wordt aangehaald als “Tarieventabel Parkeerbelastingen 2019”.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2018,

  

de griffier,    

M. Wolfs

 

de voorzitter,

A.A.M.M. Heymans