Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent privaatrechtelijke invorderingsproces Leidraad invordering privaatrechtelijke vorderingen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent privaatrechtelijke invorderingsproces Leidraad invordering privaatrechtelijke vorderingen 2019
CiteertitelLeidraad invordering privaatrechtelijke vorderingen 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Leidraad invordering privaatrechtelijke tarieven 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Aanpassingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. in verband met het nieuwe procesrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-283204

DJ-635891

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent privaatrechtelijke invorderingsproces Leidraad invordering privaatrechtelijke vorderingen 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert

 

Gezien:

 

de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering:

 

Gelet:

 

op door de aan het college daartoe opgelegde verplichting en verkregen bevoegdheid, als is vastgelegd in de voornoemde wetten en regelingen;

 

besluiten vast te stellen, de

 

Leidraad invordering privaatrechtelijke vorderingen 2019

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze leidraad wordt verstaan onder:

 • a.

  Debiteur of schuldenaar: natuurlijk- of rechtspersoon met openstaande vordering aan de gemeente Weert;

 • b.

  Betalingstermijn: op een factuur vermelde periode waarbinnen de factuur betaald moet worden;

 • c.

  Sommatie: de laatste mogelijkheid tot betaling en wordt ingezet wanneer de debiteur niet betaalt naar aanleiding van de factuur en herinnering;

 • d.

  Incasso: wanneer niet wordt betaald, wordt de verschuldigde vordering doorgestuurd naar een incassobureau waarbij, indien nodig, gerechtelijke stappen worden ondernomen en o.a. het aanvragen van een faillissement een optie kan zijn;

 • e.

  Openstaande post: een op een bepaalde overeenkomst toe te rekenen geldsom.

Artikel 2 Doel van het privaatrechtelijke invorderingsproces

Het privaatrechtelijke invorderingsproces heeft tot doel:

 • 1.

  De opbrengsten voortkomend uit gemeentelijke dienstverlening, vallend onder het privaatrecht, op een efficiënte en effectieve manier te incasseren zonder de klantgerichtheid uit het oog te verliezen;

 • 2.

  Het totaal aan openstaande vorderingen, waarvan de vervaldatum is verstreken zo laag mogelijk te houden.

Artikel 3 Van toepassing zijnde wettelijke bepalingen

Voor de privaatrechtelijke vorderingen gelden het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderingen (BRv) en het Burgerlijk Wetboek (BW) als wettelijk kader.

 

De gemeente heeft in dit proces geen bijzondere bevoegdheden ten opzichte van andere natuurlijke- en rechtspersonen, zoals dat bij het publiekrechtelijke invorderingsproces het geval is.

Artikel 4 Bevoegdheid medewerker debiteurenadministratie

De medewerker debiteurenadministratie belast met de invordering, is bevoegd om zowel telefonisch, mondeling als schriftelijk op te treden namens de gemeente.

Artikel 5 Ontstaan van de vordering

 • 1.

  De gemeente levert diverse diensten die vallen onder het privaatrecht. Op het moment van het opstellen en versturen van de factuur ontstaat de vordering van de gemeente op de debiteur. Dit bedrag is opeisbaar vanaf het moment dat als vervaldatum op de factuur staat vermeld.

 • 2.

  Indien overeenkomsten zijn opgenomen in het contractregister, wordt een factuur verstuurd op basis van het contractregister.

 • 3.

  Voor vorderingen in geld (b.v. huurpenningen of erfpachtcanon) is een brengplicht van toepassing. De debiteur draagt zorg voor tijdige betaling van het verschuldigde bedrag.

Artikel 6 Inhoud factuur

In de factuur staan tenminste de volgende gegevens:

 • Factuurdatum;

 • Factuurnummer;

 • Betalingstermijn;

 • Bedrag (eventueel met specificatie van de BTW);

 • Omschrijving geleverde dienst, en

 • Rekeningnummer gemeente.

Artikel 7 Betalingstermijn

Betaling vindt plaats binnen 14 kalenderdagen na dagtekening van de factuur, tenzij bij overeenkomst (bijvoorbeeld huur en erfpacht) anders is bepaald.

De betaling moet binnen de betalingstermijn zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van de gemeente.

Artikel 8 Herinnering

Als de betaling 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn niet is ontvangen, wordt overgegaan tot het versturen van een herinnering met het verzoek om binnen 14 kalenderdagen te betalen.

Artikel 9 Sommatie

 • 1.

  Indien er niet binnen 14 dagen na de herinnering de betaling is ontvangen, wordt een sommatie verstuurd, waarin de debiteur wordt gesommeerd binnen 14 kalenderdagen het openstaande saldo te betalen. Deze sommatie voldoet aan de volgende eisen:

  • De debiteur krijgt de gelegenheid om, zonder bijkomende kosten, binnen 14 kalenderdagen te betalen;

  • Er wordt exact vermeld wat de bijkomende incassokosten zijn wanneer niet op tijd betaald wordt. De Wet incassokosten geeft aan hoe hoog de incassokosten zijn;

  • Als niet btw-plichtige mag de btw over de incassokosten bij de debiteur in rekening gebracht worden. Dit dient expliciet in de sommatie vermeld te staan.

 

 • 2.

  In de sommatie wordt melding gemaakt dat bij niet betaling de vordering in handen wordt gegeven aan een incassobureau of deurwaarder en dat de kosten daarvan en de wettelijke rente volledig voor rekening zullen zijn van de debiteur.

Artikel 10 Incasso

 • 1.

  Als binnen zestien dagen na het versturen van de sommatie niet is betaald, wordt onderzoek verricht naar de verhaalsmogelijkheden van de vordering. Als er verhaalmogelijkheden zijn wordt de vordering uit handen gegeven aan een extern incassobureau.

 • 2.

  Bij elke eventuele vervolgstap wordt afgewogen of de opbrengsten van de te innen vordering opwegen tegen de extra kosten die gemaakt moeten worden. Ook wordt de mogelijkheid van verhaal van de invorderingskosten zo veel mogelijk benut.

 • 3.

  Vanaf de fase van het incassobureau worden de vervolgingskosten bij de debiteur in rekening gebracht. De incasso van de nota(s) zal zich niet beperken tot de hoofdsom, maar zal ook gaan over alle bijkomende incassokosten en de wettelijke rente.

Artikel 11 Betalingen

 • 1.

  Als tijdstip van de betaling geldt de datum van bijschrijving op de rekening van de gemeente dan wel de datum van contante betaling.

 • 2.

  Als bestemming (openstaande post) geldt de in de omschrijving van de betaling aangegeven bestemming. Indien dit ontbreekt wordt de betaling behandeld volgens artikel 43 uit het Burgerlijk Wetboek Boek 6, dat de volgorde aangeeft van afboeking van een betaling van meer openstaande vorderingen.

 • 3.

  Conform artikel 44 van het Burgerlijk Wetboek Boek 6 wordt een betaling van een openstaande schuld in de eerste plaats afgeboekt van de kosten, vervolgens de rente en als laatste van de hoofdsom.

Artikel 12 Uitstel van betaling

 • 1.

  Debiteuren kunnen schriftelijk verzoeken om uitstel van betaling voor een factuur.

 • 2.

  Wanneer na het verstrijken van de duur van het verleende uitstel geen betaling is ontvangen, gaat de factuur zonder nadere waarschuwing over naar het invorderingstraject. Indien een factuur ter incasso is overgedragen aan een incassobureau, is uitstel niet meer mogelijk.

Artikel 13 Betalingsregeling

 • 1.

  Debiteuren kunnen schriftelijk verzoek aan het college om een betalingsregeling voor een factuur. Dit wordt schriftelijk bevestigd.

 • 2.

  Wanneer na een afgesproken betaaltermijn geen betaling is ontvangen, vervalt de regeling. Aan de debiteur wordt schriftelijk medegedeeld dat de regeling per direct buiten behandeling is gesteld, waarna het invorderingstraject wordt hervat.

Artikel 14 Te veel betaalde bedragen

Als te hoge of onverschuldigde betalingen worden ontvangen dan streeft de gemeente er naar deze binnen 4 weken terug te storten. Aan dit streven kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 15 Kwijtschelding

Voor privaatrechtelijke vorderingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 16 Buiten invordering stellen / oninbaar verklaren

Bedragen worden buiten invordering gesteld bij gebleken gebrek aan verhaalsmogelijkheden. Er wordt hierbij geen ondergrens gehanteerd.

Artikel 17 Faillissement

Een faillissement kan slechts worden aangevraagd na voorafgaande goedkeuring door het college van burgemeester en wethouders. Dit geldt ook voor het verlenen van steunvorderingen bij faillissementen.

Artikel 18 Bezwaar of beroep

De betalingsregeling is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen schuldenaar en gemeente. Derhalve is geen bezwaar of beroep tegen deze regeling mogelijk.

Artikel 19 Onvoorziene situaties

Indien zich situaties voordoen waarin deze leidraad niet voorziet, wordt een voorstel tot besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd.

Artikel 20 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De leidraad invordering privaatrechtelijke tarieven 2017, vastgesteld bij collegebesluit van 14 maart 2017, worden ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum met dien verstande dat deze van toepassing blijven op overeenkomsten, die voor die tijd gesloten zijn.

 • 2.

  De “leidraad invordering privaatrechtelijke vorderingen 2019” treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze leidraad kan worden aangehaald als “Leidraad invordering privaatrechtelijke vorderingen 2019”.

Het college en burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

18 december 2018,

de secretaris,

G. Brinkman

de burgemeester,

A.A.M.M. Heymans