Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Besluit eenmalige teruggave afvalstoffenheffing

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit eenmalige teruggave afvalstoffenheffing
CiteertitelBesluit eenmalige teruggave afvalstoffenheffing
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 216

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201231-12-2015nieuwe regeling

08-12-2011

WeesperNieuws 14-12-2011

belasting

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit eenmalige teruggave afvalstoffenheffing

De raad van de gemeente Weesp;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2011;

gelezen de ‘Belastingparagraaf 2012’ als onderdeel van de in de begrotingsraad van 14 november 2011 vastgestelde gemeentebegroting 2012,

Besluit: 

Artikel 1  

aan alle huishoudens, op basis van de situatie op 1 januari 2012, een teruggave te verlenen van € 35,00 voor eenpersoonshuishoudens en € 45,00 voor meerpersoonshuishoudens, met uitzondering van degenen die voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing in aanmerking komen;

Artikel 2  

als sprake is van gedeeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing dan bestaat recht op teruggave naar rato van de verschuldigde afvalstoffenheffing; het alsdan berekende bedrag wordt afgerond naar boven op hele euro’s;

Artikel 3  

de uitbetaling te vermelden op het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen 2012 en hiermee de lastenverlichting gelijktijdig te verrekenen met de aanslag gemeentelijke heffingen 2012;

Artikel 4  

de totale kosten van circa € 325.000 te dekken door een onttrekking uit de ‘Voorziening afvlakking tarief stortkosten’.

Toelichting 1 Nieuwe Toelichting

Dit besluit is alleen van toepassing voor het belastingjaar 2012 en treedt in werking op 1 januari 2012.