Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Verordening handhaving inkomensvoorzieningen (WWB, IOAW, IOAZ, WWIK) 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening handhaving inkomensvoorzieningen (WWB, IOAW, IOAZ, WWIK) 2012
CiteertitelVerordening handhaving inkomensvoorzieningen (WWB, IOAW, IOAZ, WWIK) 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpinkomensvoorziening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 8a
 2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 35 lid1c
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 35 lid 1c
 4. Wet werk en inkomen kunstenaars, art. 22 lid 3
 5. Gemeentewet, art. 147 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-02-201201-01-201221-03-2018nieuwe verordening

13-02-2012

WeesperNieuws, 29 februari 2012

Z.17901/D.11607

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening handhaving inkomensvoorzieningen (WWB, IOAW, IOAZ, WWIK) 2012

De raad van de gemeente Weesp,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 januari 2012;

gelet op de artikel 8a van de Wet werk en bijstand, artikel 35 lid 1, sub c van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 35 lid 1 sub c van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 22 lid 3 Wet werk en inkomen kunstenaars en artikel 147 lid 1 van de Gemeentewet;

overwegende dat de gemeenteraad op grond van het bepaalde in genoemde wetten verplicht is bij verordening regels te stellen voor de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van deze wetten, alsmede bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand en overige inkomensvoorzieningen;

BESLUIT:

vast te stellen de:

Verordening handhaving inkomensvoorzieningen (WWB, IOAW, IOAZ, WWIK) 2012

en deze toe te voegen aan normenkader ten behoeve van de rechtmatigheidcontrole. 

Artikel 1 Begrippen

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Handhaven: bewerkstelligen dat de wet wordt nageleefd.

  • b.

   Fraude: het verwijtbaar informatie achterhouden, of verwijtbaar onjuiste informatie verstrekken, met het doel een (hogere) uitkering te ontvangen anders dan waarop men op grond van juiste en/of volledige informatie recht zou hebben.

  • c.

   Misbruik: het (verwijtbaar) ontvangen van een uitkering in strijd met de wettelijke voorschriften.

  • d.

   Oneigenlijk gebruik: het ontvangen van een uitkering volgens de regels van de wet, maar in strijd met (of buiten) de bedoeling die bij de totstandkoming van die wet heeft bestaan.

  • e.

   Fraudepreventie: het voorkomen van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

  • f.

   Frauderepressie: het reageren op geconstateerde fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

  • g.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp.

  • h.

   Raad: de gemeenteraad van de gemeente Weesp.

 • 2

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) en de Algemene wet bestuursrecht.(AwB)

Artikel 2 Het handhavingplan voor beleid en uitvoering

 • 1

  Burgemeester en wethouders stellen periodiek voor een periode van minimaal 2 jaar een Handhavingplan vast met betrekking tot het handhavingbeleid en de handhavinguitvoering voor het voorkomen en bestrijden van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van de WWB, IOAW, IOAZ, en de WWIK.

 • 2

  Het in het eerste lid genoemde plan bevat in ieder geval:

  • a.

   de gemeentelijke visie op handhaving;

  • b.

   de aanpak van de fraudepreventie;

  • c.

   de aanpak van de frauderepressie, inclusief terug- en invordering, afstemming en het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie;

  • d.

   concrete doelstellingen voor fraudepreventie en frauderepressie

 • 3

  De uitvoering van de handhaving berust bij het college. Het college doet jaarlijks verslag van de resultaten.

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

 • 2

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening komt de verordening ‘Verordening Handhaving Wet werk en bijstand en Wet Investeren in Jongeren 2010’, vastgesteld in de vergadering van 10 februari 2011, te vervallen.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening handhaving inkomensvoorzieningen (WWB, IOAW, IOAZ, WWIK) 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 februari 2012,

 

De griffier,                                                     de voorzitter,

mw. M. Walrave                                            B. Horseling

 

Toelichting 1  

 

 

ALGEMENE TOELICHTING

Op grond van artikel 8a WWB (Wet Werk en Bijstand) is de gemeente verplicht om bij verordening regels te stellen voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand én het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. Dezelfde verplichting geldt op basis van artikel 35b van de IOAW en IOAZ en artikel 22 van de WWIK. Aangezien handhavingbeleid en -uitvoering van de handhaving in één plan worden uitgewerkt is gekozen voor één verordening voor al deze wetten.,Deze verordening is beperkt van opzet en geeft enkel het kader aan. Het Handhavingplan zorgt voor de nadere uitwerking.

Onder handhaving worden alle activiteiten van de gemeente verstaan die erop gericht zijn dat regels worden nageleefd. Handhaving stond vaak gelijk aan fraudebestrijding. Fraudebestrijding sec appelleert echter te eenzijdig aan repressie en genoegdoening, terwijl handhaving meer uitgaat van het bevorderen van de spontane naleving van de wet- en regelgeving in het besef dat deze wet- en regelgeving producten zijn van ons solidair sociaal zekerheidssysteem, waarin een balans tussen enerzijds rechten en anderzijds plichten cruciaal is. Fraude verstoort deze balans en is derhalve maatschappelijk onaanvaardbaar. Fraude ondermijnt het draagvlak voor de sociale zekerheid.

Fraude moet dus zeker ook bestreden worden (frauderepressie). Maar beter nog is om fraude daar waar mogelijk te voorkomen (fraudepreventie). Naast frauderepressie is fraudepreventie in onze visie dan ook onontbeerlijk. Wanneer deze twee activiteiten in een goede onderlinge samenhang worden ingezet in alle fasen van het uitkeringsproces leidt dat tot hoogwaardige handhaving.

Het uiteindelijke doel van hoogwaardig handhaven is dat (potentiële) klanten van Sociale Zaken de wet- en regelgeving uit zichzelf naleven. De kans dat mensen zich spontaan wet en regels houden, wordt groter als zij:1. Goed en tijdig geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten;2. De regels, en de controlepraktijk die daaruit voortvloeit, accepteren;3. De pakkans bij overtreding als hoog ervaren;4. Voldoende worden afgeschrikt door opgelegde én uitgevoerde straffen.

Vertaald naar de uitvoeringspraktijk betekent dit dat de afdeling Sociale Zaken klanten en burgers adequaat en vroegtijdig voorlicht, de dienstverlening optimaliseert, fraude snel en gericht detecteert en overtredingen metterdaad sanctioneert. De kunst van hoogwaardig handhaven is dus om deze preventieve en repressieve elementen in samenhang uit te voeren, zodat ze elkaar wederzijds versterken. 

 

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING

 

Artikel 1: BegripsomschrijvingDe gehanteerde begrippen die niet nader zijn omschreven zijn identiek aan die in de WWB, IOAW, IOAZ, WWIK en Awb. Daarnaast is een aantal begrippen nader omschreven.

 

Artikel 2: Het Handhavingplan voor beleid en uitvoering.Het Handhavingplan zorgt voor de concretisering van beleid en uitvoering, waarbij het vooral om de uitvoering zal gaan. De visie wordt organisatorisch vertaald door middel van aandachtsvelden, die zich richten op preventie en repressie.

Preventieve handhaving richt zich met name op vroegtijdige informatieverstrekking en het optimaliseren van de dienstverlening. Repressieve handhaving richt zich met name op vroegtijdige detectie door controle op maat en door daadwerkelijk te reageren op getoond (frauduleus) gedrag. Samen bevorderen deze vier elementen de naleving. Het is de bedoeling de handhaving, aandacht voor de rechtmatigheid, op een hoger niveau te brengen door het inzetten van concrete instrumenten in de vier genoemde aandachtsvelden. Waar mogelijk worden concrete doelstellingen geformuleerd.

 

Artikel 3: InwerkingtredingDeze bepaling spreekt voor zich. Vanwege het sanctiekarakter van deze regelgeving is geen terugwerkende kracht mogelijk indien dat nadelig is voor belanghebbende. Indien het dus een gedraging betreft die ligt vóór de achtste dag na publicatie vindt in dat laatste geval deze regeling geen toepassing (maar wel de vorige regeling). Als het een begunstigende bepaling betreft kan de regeling wel met terugwerkende kracht worden toegepast.