Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Verordening Auditcommissie Weesp 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Auditcommissie Weesp 2012
CiteertitelVerordening Auditcommissie Weesp 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpraadscommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 84 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-201217-12-2014nieuwe regeling

10-05-2012

website gemeente Weesp

Z.20966/D.12550

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Auditcommissie Weesp 2012

 

 

Artikel 1 Taak

De taak van de commissie is

 • a.

  het jaarlijks formuleren van een opdracht aan de accountant voor de controle van de jaarrekening;

 • b.

  het onderzoeken van de ontwerprekening en verantwoording met alle daarbij behorende stukken welke door de gemeenteraad dienen te worden vastgesteld, teneinde de gemeenteraad daaromtrent te adviseren;

 • c.

  het ontwikkelen van werkwijzen voor de controlefunctie van de raad, tevens nadere invulling geven aan bijvoorbeeld opzet en inrichting van de managementrapportage.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1

  De commissie bestaat uit drie of vier stemhebbende leden, zijnde raads- of commissieleden en bestaat verder uit maximaal drie adviserende leden, zijnde de griffier, de portefeuillehouder financiën, en of de gemeentesecretaris, óf de concerncontroller, of een vertegenwoordiger van de rekenkamer(commissie).

 • 2

  Een van de stemhebbende leden fungeert als voorzitter van de commissie.

 • 3

  Alle leden van de commissie worden benoemd door de raad.

Artikel 3 De voorzitter

De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeen roepen van de commissie, het Ieiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijzen en het bevorderen van een heldere besluitvorming.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1

  Deze Verordening kan worden aangehaald als Verordening Auditcommissie Weesp 2012.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking op 10 mei 2012

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 mei 2012,

de griffier,                                                                       de voorzitter,

mw. M. Walrave                                                             B. Horseling