Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Verordening Starterslening Weesp 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Starterslening Weesp 2013
CiteertitelVerordening Starterslening Weesp 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpstarterslening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-10-201301-01-2015nieuwe regeling

19-07-2013

WeesperNieuws, 25-09-2013

Z.31657/D.1174
23-05-2012nieuwe regeling

10-05-2012

WeesperNieuws, 16-05-2012

Z.18454/D.131

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Starterslening Weesp 2013

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • 2.

  Gemeenterekening Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • 3.

  Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn;

 • 4.

  Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • 5.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

 • 6.

  Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit , BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2  

 • 1

  De gemeente Weesp heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a, b en c bedoelde aanvragers Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6 lid 1, sub d en e bedoelde woningen;

 • 2

  De Gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3  

 • 1

  Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Weesp en de SVn van toepassing.

 • 2

  De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening maken deel uit van deze verordening.

Artikel 4  

 • 1

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening toe te kennen.

 • 2

  Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000,- .

 • 3

  De Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW + is toegekend of enige andere kortingsconstructie wordt toegepast (waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, bijvoorbeeld: KoopGarant, KoopGoedkoop, Maatschappelijk Gebonden Eigendom of enige andere koop- of financieringsconstructie).

 • 4

  De Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5

  De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG.

 • 6

  Het college kan aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5  

 • 1

  Het college geeft per jaar een prognose van de te verwachten aantallen aanvragen Startersleningen en maakt jaarlijks het benodigde budget over op de Gemeenterekening Starterslening.

 • 2

  Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het jaarlijks vast te stellen budget hiervoor toereikend is.

 • 3

  Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6  

 • 1

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Van in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel inwonend zijn met de maximale leeftijd van 35 jaar zijn op het moment van het indienen van de aanvraag Starterslening.

  • b.

   Voor het verwerven van bestaande koopwoningen in de gemeente Weesp waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan € 216.000,- (verwervingskosten).

  • c.

   Voor het verwerven van woningen in de gemeente Weesp die deel uitmaken van een door het college geselecteerd nieuwbouwproject en waarbij de verwervingskosten niet hoger zijn dan € 216.000,-.

 • 2

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7  

 • 1

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen.

 • 2

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien.

 • 3

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening

Artikel 8  

 • 1

  Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • c.

   als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 2

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 3

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager het handelen van de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing hiervan, gelet op het belang van de aanvrager, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op 3 oktober 2013.

 • 2

  Met de inwerkingtreding van de Verordening Starterslening Weesp 2013 wordt de Verordening Startersregeling 2012 ingetrokken.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Starterslening Weesp 2013".

Toelichting 1 op de Verordening Starterslening Weesp 2013